Languages

Reset lozinke

Na web aplikaciji za studente (http://is.sum.ba/prijava_ispita.html) omogućeno je resetiranje lozinke studentima koji su zaboravili lozinku za pristup sustavu.

Lozinka se resetira klikom na Zaboravljena lozinka, nakon čega se otvara nova stranica na kojoj je potrebno unijeti korisničko ime i e-mail adresu.
Student treba upisati e-mail adresu koju je unio pri prvom logiranju u sustav.  
Ako e-mail adresa odgovara kontakt adresi evidentiranoj za uneseno korisničko ime, lozinka se resetira i šalje se mail sa informacijom o resetiranju.