Languages

STUDIJ SIGURNOSNE I MEĐUNARODNE STUDIJE

Studij Sigurnosnih i međunarodnih studija može se studirati samo kao jednopredmetni studij, u statusu redovitoga studenta, redovitoga studenta uz plaćanje i izvanrednoga studenta.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski jednopredmetni studij Sigurnosnih i međunarodnih studija omogućava studentima stjecanje općih i posebnih kompetencija koje proizlaze iz dvaju znanstvenih grana sigurnosnih studija i međunarodnih odnosa. Studij je prilagođen klasičnoj paradigmi ovih dviju disciplina, ali pored toga slijedi naputke i promjene koje donose organizacije poput ISA-e (International Studies Association) te ISSA-e (International Strategic Studies Association). To uključuje detaljan presjek ključnih sadržaja poput teorijskih pristupa sigurnosti i međunarodnim odnosima, te posebne sadržaje koje se tiču: međunarodnoga prava, geopolitike, kriznoga menadžmenta i komuniciranja, diplomacije, politika i sustava nacionalne sigurnosti, međunarodne ekonomije, te regionalnih studija.

Po završetku preddiplomskoga jednopredmetnoga studija stječe se akademski naziv: prvostupnik sigurnosnih i međunarodnih studija. Svršeni prvostupnici mogu upisati diplomski studij sigurnosnih i međunarodnih studija  ili neki drugi srodan studij. Mogućnosti upošljavanja sežu od javnih institucija vezanih za sigurnosni sektor i diplomaciju, u ostalim javnim službama, državnim organima, političkim strankama, medijima, privatnim i javnim tvrtkama, nevladinim organizacijama i lokalnoj samoupravi.

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski jednopredmetni studij Sigurnosnih i međunarodnih studija izvodi se u dva smjera: 1. Sigurnost, i 2. Međunarodni odnosi i diplomacija. Stečene kompetencije ovise o specijalizaciji diplomskoga studija i omogućuje studentima daljnju profilaciju. Specijalizacija donosi proširenje znanja sa preddiplomskoga studija, osposobljava za samostalni istraživački rad i stručno bavljenje problematikom sigurnosti i diplomacije.

Po završetku diplomskoga jednopredmetnoga studija stječe se akademski naziv magistar sigurnosti ili magistar međunarodnih odnosa i diplomacije. Svršeni magistri bit će osposobljeni primijeniti specifična stručna znanja analitičara i samostalnoga organizatora te mogu nastaviti i 3. ciklus studija. Mogućnosti upošljavanja sežu od javnih institucija vezanih za sigurnosni sektor i diplomaciju, u ostalim javnim službama, državnim organima, političkim strankama, medijima, privatnim i javnim tvrtkama, nevladinim organizacijama i lokalnoj samoupravi.