Languages

Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski Jezici i kulture u kontaktu

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

           Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru (ur. br. 01-479/15) od 4. ožujka 2015. raspisuje se

 

                                              

NATJEČAJ

 

ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ

                                            JEZICI I KULTURE U KONTAKTU

                                         U AKADEMSKOJ 2014./2015. GODINI

 

 

Poslijediplomski doktorski studij u trajanju od 6 semestara (3 godine) izvodi se na smjerovima:

       1. Anglistika

       2. Germanistika

       3. Kroatistika

       4. Filozofija

       5. Informacijske i komunikacijske znanosti

       6. Povijest

 

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

·         završen odgovarajući sveučilišni preddiplomski i diplomski studij u trajanju od 5 godina ili sveučilišni diplomski studij u trajanju od 4 godine po studijskom sustavu prije 2005. godine iz humanističkih i društvenih znanosti (i drugih znanstvenih područja uz utvrđivanje dodatnih obveza);

·         prosjek ocjena od najmanje 3,5 za sve kolegije u prethodna dva ciklusa kroz petogodišnje razdoblje studiranja ili tijekom završenoga visokoškolskog studija (do 2005.) VII/1 stupnja (prosjek ocjena izračunava se uzimajući u obzir ECTS bodove – težinski prosjek);

·         iznimno doktorski studij mogu upisati i kandidati koji ne ispunjavaju prethodno navedeni uvjet ako su se dokazali u struci i imaju preporuke dvaju sveučilišnih profesora iz užega područja doktorskoga studija, s tim da prosjek ocjena ne može biti manji od 3,0;

  • studij mogu upisati i pristupnici koji su stekli magisterij znanosti ili su u tijeku studiranja na magistarskom znanstvenom studiju. Vijeće doktorskih studija donijet će odluku u kojoj se mjeri studij može priznati, odnosno odrediti obveze na doktorskom studiju i sukladno tome odobriti upis.

·         Kriteriji vrjednovanja pristupnika obuhvaćaju uspjeh u preddiplomskom i diplomskom studiju ili u četverogodišnjem sveučilišnom studiju po studijskom sustavu prije 2005. godine, pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljene radove, preporuke profesora i potencijalnoga mentora, te prijedlog o području istraživanja;

·         Razgovor s pristupnikom obvezan je sastavni dio upisnoga postupka. Pri upisu jasno se definiraju svi nužni uvjeti za završetak studija u predviđenom roku.

 

 

 

Opći uvjeti

Doktorski studij traje 3 godine odnosno 6 semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova te akademski stupanj doktora znanosti.

Školarina iznosi 2.000,00 KM po semestru uz mogućnost obročnoga plaćanja.

Školarina studija ne uključuje troškove ocjene i obrane doktorskoga rada, tiskanje diplome i promociju.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:

·      diplomu (original ili ovjerenu presliku) o završenom diplomskom studiju;

·      rješenje o nostrifikaciji inozemne visokoškolske obrazovne kvalifikacije;

·      potvrda o položenim ispitima s ostvarenim prosjekom ocjena iz prethodnih ciklusa studija;

·      preporuke najmanje dvojice relevantnih profesora;

·      ovjerena preslika osobne iskaznice;

·      izvod iz matične knjige rođenih;

·      preslika domovnice ili odgovarajućega dokumenta za strance;

·      životopis;

·      opis dosadašnjih aktivnosti u struci i/ili popis objavljenih radova.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Trideset (30) dana od dana objave Natječaja.

 

Prijava s dokumentima podnosi se osobno ili poštom na sljedeću adresu:

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru,

s naznakom za: PDS Jezici i kulture u kontaktu

Ulica Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina.

Prijave se primaju u tajništvu Fakulteta radnim danom od 9 do 14 sati.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Sve informacije u svezi uvjeta Natječaja možete dobiti na tel. broj: 00387 36 355- 503 ili na e-mail: pds.ffmo@gmail.com

 

 

                                                                                                                 DEKAN

 

prof. dr. sc. Zoran Tomić