Languages

dr.sc. Damir Mišetić, doc.

Email: damir.misetic@ff.sum.ba

Ured: 2-3

Konzultacije: Utorkom u 13.00 sati

Biografija

Damir Mišetić rođen je 1976. godine u Ljubuškome. Osnovnu školu završio je u Vitini. Gimnaziju je pohađao u Mostaru i u Unni (BRD) gdje je maturirao 1996. godine. Iste godine upisao je studij talijanskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zimskome semestru 1999. / 2000. godine boravio je na Sveučilištu Paris Lodron u Salzburgu (CEEPUS-Stipendium). Diplomirao je na Odsjeku za talijanistiku i germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine s temom rada iz njemačke književnosti. Tijekom studija i nakon njega dobitnik je stipendija za stručno i znanstveno usavršavanje u Italiji (Pordenone kolovoz / rujan 2000.).

U studenome 2014. godine upisao je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome fakultetu 12. studenoga 2021. godine obranio je doktorski rad pod naslovom "Frazemi biblijskoga podrijetla u talijanskome i hrvatskome jeziku" (mentorica: prof. dr. Maslina Ljubičić). 

Od listopada 2013. god. uposlen je na Studiju talijanskog jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru i izabran je najprije u zvanju asistenta, potom višega asistenta, a u travnju 2022. u zvanju docenta.

Trenutačno obnaša dužnost pročelnika Studija talijanskoga jezika i književnosti.

 

Znanstvena i stručna djelatnost:

Sudjelovanje na seminarima Goethe-Instituta za profesore njemačkoga jezika:

Seminar Goethe-Instituta o udžbenicima u Mostaru 4.5.2005.

Seminar Goethe-Instituta Gesamtbosnisch-Herzegowinisches Seminar 2005. na Jahorini

Seminar Goethe-Instituta Gesamtbosnisch-Herzegowinisches Seminar 27.-29.10.2006. na Vlašiću

Seminar Goethe-Instituta Gesamtbosnisch-Herzegowinisches Seminar 20.11.-2.12. 2007. na Bjelašnici.

Trotjedni boravak u Baden-Würthembergu na Gimnaziji u Meersburgu (Program hospitacije i razmjene profesora stranih jezika) u studenome 2008. godine.

Sudjelovanje na seminaru „Progetto a sostegno dei diritti umani e del dialogo interculturale“ na Sveučilištu u Mostaru, na Filozofskom fakultetu 27.4-1.5. 2009. te od 1.6.-5.6.2009. kao konsekutivni prevoditelj.

Sudjelovanje na usavršavanju za profesore talijanskoga jezika u organizaciji sveučilištâ: Università degli studi di Udine e Università Cattolica di Milano, pod naslovom: "52. Laboratorio internazionale della comunicazione sociale, linguistica e letteraria". Gemona del Friuli, srpanj/kolovoz 2014. godine.

Sudjelovanje na projektu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu "Talijansko-hrvatski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti" od 2018.-2021. godine (voditeljica dr.sc. Maslina Ljubičić, red.prof.u trajnome zvanju).

Sudjelovanje na Okruglome stolu Frazeologija i elekronička leksikografija: aktualna istraživanja i metode u organizaciji Zavoda za lingvističke znanosti i istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 7. listopada 2022. u Zagrebu.

Od 2022. - 2023. ponovno sudjeluje na projektu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu "Talijansko-hrvatski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti" (voditeljica dr.sc. Maslina Ljubičić, red.prof.u trajnome zvanju).

Član je talijanske znanstvene udruge Associazione Italiana di Fraseologia & Paremiologia (Phrasis).

 

Pozvana predavanja:

1. Mišetić, Damir. (2023). Nemamo više ni kune u džepu, ali imamo para – o (ne)uspjeloj lematizaciji frazeoloških sveza sa sastavnicom kuna. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Kontinentalna Hrvatska: povijesni kontekst, aktualnosti i perspektive u budućnosti”. Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, Đakovo, 30.11. - 1.12.2023. godine.

 

Javna predavanja: 

1. Mišetić, Damir. (2021). Binomi lessicali nel Poema sacro e oggi / Leksički binomi u Pjesni svetoj i danas. Veleposlanstvo Republike Italije u Sarajevu u suradnji s Udruženjem “Dante Alighieri” i Društvom pisaca u BiH. La XXI settimana della lingua italiana nel mondo „Dante, l’italiano”. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 11. listopada 2021. godine.

 

Sudjelovanja na znanstveno-stručnim konferencijama:

1. Mišetić, Damir. (2015). Uporaba prijedloga in i a u suvremenome talijanskom jeziku (usmeno izlaganje). Konferencija Mladi znanstvenici – Znanost kao kultura neslaganja. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Mostar, 27. 3. 2015.

2. Mišetić, Damir. (2016). Fonološki prikaz hrvatskih nagovora pape Benedikta XVI. (usmeno izlaganje). Konferencija Mladi znanstvenici – Znanost kao kultura neslaganja. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Mostar, 15. 4. 2016.

3. Mišetić, Damir. (2018). Modi di dire d'origine biblica in italiano e croato (usmeno izlaganje). 4th Interdisciplinary Seminar in Romance studies: research methods in literature, textual criticism and linguistics. Masarykovo sveučilište u Brnu. Brno, 29. svibnja 2018. – 1. lipnja 2018.

4. Mišetić, Damir. (2019). Analisi contrastiva dei binomi in italiano e croato: l'ordine degli elementi costitutivi (usmeno izlaganje). 5th Doctoral Conference in Romance Studies (RODOSZ/5). Katoličko Sveučilište Pázmány Péter u Budimpešti, 29. ožujka 2019. godine.

5. Budimir Irina; Mišetić, Damir. (2019). Utjecaj ograničenja prominentnosti slogova na slijed sastavnica binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku (usmeno izlaganje). IDENTITETI - KULTURE - JEZICI. Novi obzori društvenih i humanističkih znanosti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Mostar, 31. svibnja 2019.

6. Ljubičić Maslina; Mišetić, Damir. (2019). Struttura dei binomi lessicali in italiano e in croato (usmeno izlaganje). Convegno Internazionale "L'italianistica nel terzo milennio: le nuove sfide nelle ricerche linguistiche, letterarie e cultural i - 60 anni di studi italiani all'Universita 'SS Cirrilo e Metodio' di Skopje".  Skoplje 27. i 28. rujna 2019. godine.

7. Ljubičić, Maslina; Mišetić, Damir. (2019). Binomi lessicali con nomi propri in italiano, croato e in altre lingue europee (usmeno izlaganje). Convegno internazionale "100 anni di romanistica a Zagabria: tradizione, contatti, prospettive". Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 17. studenoga 2019. godine.

8. Ljubičić, Maslina; Mišetić, Damir. (2020). Kao nebo i zemlja: nekoliko biblijskih leksičkih binoma u hrvatskome i u drugim europskim jezicima (usmeno izlaganje). XXXIV. međunarodni znanstveni skup:  Jezično i izvanjezično u međudjelovanju / Linguistic and extralinguistic in interaction. Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Split (online), 24. - 26. rujna 2020. godine.

9. Mišetić, Damir. (2021). Outside the frames: New challenges in terminology work. Dynamicity of Specialized Knowledge Categories (DIKA) and the Institute of Croatian Language and Linguistics. Zagreb (online), 5. ožujka 2021. godine.

10. Mišetić, Damir. (2021). Variazione dei fraseologismi nelle lingue europee alla luce delle ricerche attuali (usmeno izlaganje). Nuovi studi di fraseologia e/o paremiologia. Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie. Sapienza Università di Roma. Rim (online) 26. - 29. svibnja 2021. godine. 

11. Mišetić, Damir; Budimir, Irina. (2021). (I)reverzibilnost leksičkih binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku (usmeno izlaganje). Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico. Sveučilište u Zadru, Zadar (online) 17. studenoga 2021. godine.

12. Ljubičić, Maslina; Mišetić, Damir. (2021). Semantica dei binomi lessicali in italiano e in croato (usmeno izlaganje). Colloque international «70 ans d'études culturelles, linguistiques et littéraires romanes à l'Université de Sarajevo». Sarajevo (online), 3. i 4. prosinca 2021. godine.

13. Mišetić, Damir; Budimir, Irina. (2022). Čestotnost i slijed sastavnica binoma u hrvatskome i talijanskome jeziku (usmeno izlaganje). KOMPAS 2: Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju. Međunarodni znanstveni skup u čast prof. dr. sc. Nedi Pintarić. Sveučilište u Zagrebu (Filozofski fakultet), Zagreb 6. – 9. rujna 2022.

14. Mišetić, Damir. (2022). Kollokationen aus kontrastiver Sicht: Lesarten und Äquivalenzprobleme (usmeno izlaganje). Internationale Linguistik-Tagung: Metaphorische Kollokationen – Von der Theorie zur Praxis. Philosophische Fakultät der Universität Rijeka, Kroatische Forschungsstiftung und International University Centre Dubrovnik, Dubrovnik 22. i 23. rujna 2022. godine.

15. Ljubičić, Maslina; Budimir, Irina; Mišetić, Damir. (2022). Prinos korpusnolingvističkih metoda suvremenim frazeološkim istraživanjima (usmeno izlaganje). Međunarodna znanstvena konferencija: IDENTITETI – KULTURE – JEZICI – Pitanje nacionalnoga u suvremenome kontekstu s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. Filozofski  fakultet  Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Fakultetom političkih znanosti i međunarodnih odnosa Sveučilišta Mateja Bela u Banskoj Bistrici, Sveučilištem Sjever u Koprivnici, Doktorskom školom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar – Područnim centrom Osijek i Institutom za migracije i narodnosti u Zagrebu. Mostar, 21. listopada 2022. godine.

16. Mišetić, Damir; Budimir, Irina. (2022). Frazeologija hercegovačkih Hrvata nakon triju desetljeća granice (usmeno izlaganje). Međunarodni znanstveno-stručni skup Kulturna baština i identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini. Institut za migracije i narodnosti, Zagreb i Filozofski fakultet u Mostaru. Široki Brijeg, 10. i 11. studenoga 2022. godine.

17. Mišetić, Damir; Budimir, Irina. (2023). Identitätsbildende Dimension von Sprache: Braucht man auch im Kroatischen ein „CroReCo“? (usmeno izlaganje). Internationale Konferenz Auf der Identitätssuche/findung. Interdisziplinäre Zugänge und Perspektiven. Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) und Philosophische Fakultät der Universität Mostar. Mostar, 30. ožujka – 1. travnja 2023. godine.

18. Budimir, Irina; Mišetić, Damir. (2023). Kršenje načela čestotnosti u slijedu sastavnica binoma u hrvatskome i talijanskome jeziku (usmeno izlaganje). 5. Međimurski filološki i pedagoški dani - jezik, književnost i obrazovanje (stanje i perspektive). Čakovec, 27. travnja 2023. godine.

19. Budimir, Irina; Mišetić, Damir. (2023). Reverzibilni binomi u talijanskome i hrvatskome jeziku u svjetlu multifaktorske perspektive (usmeno izlaganje). Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico. Sveučilište u Zadru, Zadar 5. i 6. listopada 2023. godine.

20. Mišetić, Damir. (2023). Fraseografia al bivio: come lemmatizzare oggi le combinazioni fraseologiche in italiano (usmeno izlaganje). Nuovi studi di fraseologia e/o paremiologia. Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia PHRASIS in collaborazione con il Dottorato in Transferencias Interculturales e Históricas en la Europa Medieval Mediterránea (Università degli Studi di Roma Tre, Universidad de Alicante e UNED). Rim, 26. i 27. listopada 2023. godine.

 

Popis objavljenih prijevoda: 

1. Laun, Andreas. (2000). Ljubav i partnerstvo. Split: Verbum (ISBN 953-235-035-7) (prijevod s njemačkoga na hrvatski jezik).

2. Tissot, Giuseppe. (2000). Umijeće kako se u duhovnome životu okoristiti vlastitim pogrješkama. Zagreb: Sav Tvoj. (ISBN 953-6471-22-1) (prijevod s talijanskoga na hrvatski jezik).

3. Svidercoschi, Gian Franco. (2002). Karol Wojtyla. Split: Verbum. (ISBN 978-953-235-241-2) (prijevod s talijanskoga na hrvatski jezik).

 

Poglavlja u knjizi:

1. Budimir, Irina; Mišetić, Damir. (2022). O problemima leksikografske obradbe frazema u hrvatskome jeziku. U: Marković, Ivan; Nazalević Čučević, Iva; Gligorić, Igor Marko (ur.). Riječi o riječi i Riječi: zbornik u čast Zrinki Jelaska. Zagreb: Disput, str. 639 – 652.

 

Popis objavljenih radova: 

1. Mišetić, Damir. (2014). Što možemo reći o budućnosti? Kriza futura I. samo (?) u talijanskome govornom jeziku. Hum 9, 11 – 12,  str. 294 – 302. 

2. Mišetić, Damir. (2015). Uporaba prijedloga in i a u suvremenome talijanskom jeziku s osvrtom na ekvivalente u hrvatskome jeziku. Mostariensia 19, 2, str. 59 – 71. 

3. Mišetić, Damir. (2016). Fonološki prikaz hrvatskih nagovora pape Benedikta XVI. U: Kultura komuniciranja, broj 5, str. 27 – 41. 

4. Mišetić, Damir. (2018). Slijed sastavnica binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku. Hum 13, 20, str. 308 – 325.

5. Mišetić, Damir. (2018). Supostavna raščlamba položaja pridjevnoga atributa u suvremenome talijanskom u odnosu na suvremeni hrvatski jezik. Mostariensia 22, 2, str. 47 – 64.

6. Budimir, Irina; Mišetić, Damir. (2020). Utjecaj ograničenja prominentnosti slogova na slijed sastavnica binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku. U: Identiteti – kulture – jezici. Novi obzori društvenih i humanističkih znanosti. Mostar: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, str. 64 – 77.

7. Ljubičić, Maslina; Mišetić, Damir. (2021).  Struttura dei binomi lessicali in italiano e in croato. U: Aleksandra Saržoska (ur.) Atti del convegno internazionale. L'italianistica nel terzo millennio: le nuove sfide nelle ricerche linguistiche, letterarie e culturali. 60 anni di studi italiani all’ università SS. Cirillo e Metodio di Skopje. Skopje: Facoltà di Filologia “Blaže Koneski”, str. 105 – 118.

8. Mišetić, Damir; Budimir, Irina. (2022). (I)reverzibilnost leksičkih binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku. SPONDE: Časopis za jezike, književnosti i kulture između dviju obala Jadrana / Rivista di lingue, letterature e culture tra le due sponde dell’Adriatico / A Journal of Languages, Literatures and Cultures between the two Adriatic coasts 2, 1, str. 65. – 78. DOI: https://doi.org/10.15291/sponde.4089

9. Mišetić, Damir. (2022). Variazione dei frasemi nelle lingue europee alla luce delle ricerche attuali. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia: Revue publiée par les Sections romane, italienne et anglaise de la Faculté des Lettres de l'Université de Zagreb 67, str. 123 – 135. DOI: https://doi.org/10.17234/SRAZ.67.9

10. Mišetić, Damir. (2022). Modifiche occasionali delle combinazioni fraseologiche nei web corpora: le modificazioni come uso tipico dei frasemi. Phrasis: Rivista di studi fraseologici e paremiologici 6, str. 82. – 92.

11. Ljubičić, Maslina; Mišetić, Damir. (2023). Analisi semantica dei binomi lessicali in italiano e in croato. U: Spahić, Edina; Radeljković, Ivan; Osmanović, Lejla (ur.). Zbornik radova: 70 godina Odsjeka za romanistiku. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, str. 28 – 38.

12. Mišetić, Damir; Budimir, Irina. (2023).  Utjecaj čestotnosti na slijed sastavnica binoma u hrvatskome i talijanskome jeziku. U: Vidović Bolt, Ivana; Čagalj, Ivana; Hrdlička, Miroslav (ur.). O jeziku zboriti. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Nedi Pintarić Kujundžić. Zagreb: FF press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 315 – 322.

13. Mišetić, Damir. (2023). Nemamo više ni kune u džepu, ali imamo para – o (ne)uspjeloj lematizaciji frazeoloških sveza sa sastavnicom kuna. U: Bratulić, Josip; Dabo, Krešimir (ur.). Zbornik radova: Kontinentalna Hrvatska: povijesni kontekst, aktualnosti i perspektive u budućnosti (1). Zagreb: Znanstveni kontekst, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Institut za istraživanje migracija, str. 543 – 556.

14. Budimir, Irina; Mišetić, Damir. (2024). Kršenje načela čestotnosti u slijedu sastavnica binoma u hrvatskome i talijanskome jeziku. U: Filipan-Žignić, Blaženka i dr. (ur.). Zbornik radova: 5. Međimurski filološki i pedagoški dani - Jezik, književnost i obrazovanje - stanje i perspektive. Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, str. 39. – 51.

 

 

 

 

Popis objavljenih radova može se također pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html