Languages

doc. dr. sc. Ana-Mari Bošnjak

Email: anam.planinic@gmail.com

Ured: 57

Konzultacije: Četvrtkom od 11:30 do 12:30 sati

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođena 16. kolovoza 1988. godine u Mostaru gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Godine 2007. na Sveučilištu u Mostaru upisala studij Politologije na Filozofskom fakultetu. Za vrijeme studija sudjelovala u izvedbi nastave kolegija Politički sustavi kao demonstrator. Dobitnica Rektorove nagrade za najbolje studente u akademskoj 2009/2010. godini. Drugi ciklus, diplomski smjer Unutarnja politika, lokalna samouprava i javna uprava, redovito i sa izvrsnim uspjehom završila 2012. godine čime stiče zvanje magistrice politologije. Dobitnica Dekanove nagrade za postignuti uspjeh u akademskoj 2011./2012. godini.

Od akademske 2012/2013 godine polaznica je interdisciplinarnog doktorskog studija društvenih znanosti - istraživačko područje politologije, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gdje je položila sve ispite predviđene nastavnim planom i programom te izrađuje doktorsku disertaciju naslovljenu „Europeizacija lokalne samouprave u tranzicijskim zemljama“.

Znanstvena i stručna djelatnost

Od listopada 2012. sudjeluje u izvođenju nastave na studiju politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. U ožujku 2014. godine se bira u znanstveno-nastavno zvanje više asistentice.

Angažirana je na kolegijima: Političke doktrine i ideologije; Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe; Javne politike; Europeizacija javnih politika; Politički sustav BiH; Znanost o upravi, javna uprava i samouprava u BiH; Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave; Politička kultura; Feminističke teorije; Demokracija, civilno društvo i ljudska prava; Politička socijalizacija i političko obrazovanje.