Languages

Upute autorima

Upute autorima

Opseg članka ne bi trebao izlaziti iz okvira od 15 do 20 kartica teksta, uključujući sažetak, bilješke  i popis literature. Sažetak (do 250 riječi) treba sadržavati skraćenu strukturu teksta s relevantnim rezultatima i zaključkom istraživanja. Uz sažetak je potrebno navesti 5 ključnih riječi koje opisuju područje i teme članka. Uz rukopis je potrebno dostaviti: ime i prezime autora, akademski naslov, autorovu znanstvenu titulu, naziv ustanove u kojoj je autor zaposlen i  elektroničku adresu. Podatci se o autoru navode u zaglavlju ispred teksta. Tekst treba pisati u programu Microsoft Word, fontom Times New Roman, proredom 1,5, veličinom slova 12, a bilješke veličinom slova 10,  proredom 1. Tablice, crteže, grafikone i sheme treba dostaviti posebno, kao samostalne datoteke, i obilježiti ih brojem, a u tekstu jasno naznačiti gdje dolaze prilozi.

Prilikom pisanja rada potrebno je pridržavati se jednoobraznih načela uporabe harvardskoga sustava referiranja i bilježenja bibliografskih izvora.

Izvori se navode u tekstu, a ne u bilješkama. Bilješke se koriste kao dodatna pojašnjenja. Na kraju se citata ili parafraze navodi ,unutar zagrade, prezime autora, godina objavljivanja citiranoga djela, broj stranice ili raspon stranica.

U slučaju da se u tekstu citiraju dva ili više tekstova istoga autora i iste godine objavljivanja, uz godinu se doda i malo slovo abecede,  prema abecednom redu.

Korišteni se izvori redaju abecedno u popisu literature na sljedeći način:

Za knjige: prezime i prvo slovo imena autora ili urednika (ur.), godina, naslov i podnaslov knjige (kurziv), naslov serije ili pojedinačnoga sveska, broj izdanja, izdavač, mjesto.

Za poglavlje ili članak u knjizi ili rad u zborniku: prezime i prvo slovo imena autora, godina objavljivanja knjige ili zbornika, naslov i podnaslov poglavlja ili članka u knjizi ili rada u zborniku (navodnici), prezime i ime urednika knjige ili zbornika (ur.), naslov knjige ili zbornika (kurziv), broj izdanja, izdavač, mjesto.

Za članke u časopisima: prezime i prvo slovo imena autora, godina objave časopisa, naslov i podnaslov rada (navodnici), naslov časopisa (kurziv), broj sveska (volumena ili godišta), broj sveščića (pojedinačnoga broja), raspon stranica. 

Za internetske izvore: prezime i prvo slovo imena autora, godina objave teksta ili postavljanja na internetsku stranicu, naslov i podnaslov teksta (kurziv ili navodnici), vrsta materijala, izdavač,  internetska adresa, datum posjeta stranici.