red. prof. dr. sc. Jaroslav Vego

Email: jaroslav.vego@gmail.com

Ured: 43

Konzultacije: Prema dogovoru.

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

 

Rođen 1963. u Mostaru.

Osnovnu školu, Glazbenu školu i Gimnaziju polazi u Mostaru.

1981. godine upisuje studij na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje diplomira u veljači 1986. godine.

 

Od 1986. do 1992. godine radi u Mostaru kao srednjoškolski profesor u Srednjoj tekstilnoj školi, potom kao projektant u projektnom birou „HETMOS inženjering“, te kao prostorni planer u regionalnom zavodu za prostorno i urbanističko planiranje „RO Prostor“.

 

1993. godine izabran je u zvanje znanstveni asistent na Sveučilištu u Mostaru.

Akademsku 1996. i 1997. godinu provodi na specijalističkom usavršavanju iz područja revitalizacije graditeljske baštine na Sveučilištu u Udinama, Italija, gdje u zimskom semestru akademske 1996./97. godine, kao gostujući predavač, drži nastavu na Facolta di Ingegneria, Dipartimento di Modelli, Architettura, Urbanistica, Strutture, kolegij Architecttura Tecnica.

1998. godine pristupa doktorskom studiju na Arhitektonskom fakultetu Tehničkog sveučilišta u Grazu, Austrija.

Doktorsku tezu pod naslovom Das architektonische Erbe Mostars aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Verwaltung. Das architektonische Programm im Dienste der Durchführung des politischen Programms der Habsburger Monarchie von 1878 bis 1918 obranio je u studenom 2001. godine.

14. prosinca 2001. godine promoviran je u doktora tehničkih znanosti na Tehničkom sveučilištu u Grazu.

2002. godine izabran je u zvanje docent, 2006. godine u zvanje izvanredni profesor, te 2009. godine u zvanje redoviti profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

U mandatnom razdoblju 2002.- 2005., te 2005.- 2007. godina obnašao je dužnost prodekana na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

2003. godine je boravio u Zurichu, Švicarska, gdje u svojstvu gostujućeg stručnjaka radi u Odjelu za zaštitu graditeljske baštine Vlade Kantona Zurich. U sklopu profesionalnog djelovanja u Odjelu sudjeluje u revitalizaciji i konzervaciji, kao i na poslovima konzervatorskog nadzora građevina spomeničke baštine Kantona.

Od 2008. na dužnosti je ravnatelja Zavoda za prostorno planiranje Hercegovačko – neretvanske županije/ kantona.

 

 

U svojstvu državnog koordinatora Bosne i Hercegovine pri Ramsarskoj konvenciji (od 1998. godine, in continuo), kao i predstavnika Sveučilišta u Mostaru, sudjelovao je na preko četrdeset međunarodnih skupova organiziranih diljem svijeta, u sklopu programa LIFE, TEMPUS, UNIADRION, UNESCO, AER-CENTURIO, RAMSAR, MedWet, PHARE i UNEP/ EUROBATS, gdje je održao i jedan broj pozvanih izlaganja.

Redovitim je profesorom na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, te gostujućim profesorom na:

- Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, studij Arhitektura i urbanizam

- Filozofski fakulteti Sveučilišta u Mostaru, studij Povijest umjetnosti

- FPMOZ Sveučilišta u Mostaru, studij Turizam i zaštita okoliša

- FZS Sveučilišta u Mostaru, studij Sanitarno inženjerstvo

gdje je voditeljem jednog broja kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju, sudjelujući u svim oblicima znanstveno-nastavnog procesa.

 

Znanstvena i stručna djelatnost

Objavio je dvadeset i dva (22) rada u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom, verificiranim u skladu s Pravilnikom o mjerilima vrjednovanja časopisa i publikacija s međunarodno priznatom recenzijom, kao i s njima po vrsnoći izjednačenih časopisa i publikacija, te veliki broj stručnih radova, objavljenih u domaćim, inozemnim i međunarodnim časopisima, publikacijama i zbornicima.

Posebno mjesto u znanstvenom opusu ima naslov “Das architektonische Erbe Mostars aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Verwaltung”, knjiga izdana u Grazu, Austrija, 2006. godine, u nakladi Tehničkog sveučilišta u Grazu, i katalogizirana u Njemačkoj nacionalnoj knjižnici.

Članom je jednog broja znanstvenih i programskih odbora domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, uredništava časopisa, zbornika i različitih edicija, te ICOMOS BiH.

 

Voditeljem je izrade, autorom, konzultantom ili članom savjeta za izradu preko pedeset prostornih planova, regulacijskih planova, arhitektonsko-urbanističkih projekata, arhitektonskih i glavnih projekata javnih zgrada, arhitektonskih projekata obiteljskih stambenih zgrada i kuća za odmor, te arhitektonsko – konzervatorskih projekata revitalizacije objekata graditeljske baštine, kao stručnih elaborata iz područja zaštite prirode.

Članom je više povjerenstava za izbor najboljih radova na javnim natječajima za izradu idejnog arhitektonskog i arhitektonsko-urbanističkog rješenja. 

Članom je Povjerenstva za polaganje stručnih ispita kandidata arhitektonske struke pri  Ministarstvu prostornog uređenja FBiH, te Radne grupe za izradu nacrta zakonskih i normativnih akata iz područja prostornog planiranja i graditeljstva pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ/K.                                                         

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html