doc. dr. sc. Irena Marković

Email: imarkov@unizd.hr

Ured: 2-3

Konzultacije: prije i nakon predavanja

Biografija

Ustanova zaposlenja
Sveučilište u Zadru
Odjel za talijanistiku

Biografija
(kratki opis kretanja u struci)
ŽIVOTOPIS
Irena Marković rođena je 1974. godine u Puli. Diplomirala 1997. na Pedagoškom fakultetu u Puli Talijanski jezik i književnost (diplomski rad: Atlante linguistico istroquarnerino – Altura). Nakon završenog fakulteta najprije se zapošljava u školama stranih jezika u Zagrebu, a zatim niz godina provodi u Londonu i Curacau gdje radi u financijama i usavršava engleski jezik. Poslijediplomski studij Europski studij: Jezici i kulture u dodiru upisuje 2004. u Zadru. Tijekom studija dobiva stipendije te odlazi na usavršavanja u Levico, Rimini, Antwerpen i Udine. Od 2005. godine zaposlena na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru kao asistent za jezik, viši asistent a zatim i docent. U zadnjih deset godina predaje niz kolegija kako na preddiplomskom tako i na diplomskom studiju: Talijanski kao svjetski jezik, Sintaksa, Historijska gramatika s poviješću jezika, Stilistika i metrika, Opća lingvistika, Suvremeni talijanski jezik, te Psiholingvistika, Dijalektologija, Kontrastivna lingvistika i Fonologija suvremenog talijanskog jezika. Osim dijalektologije, veliki interes održava na području psihologije, društva i jezika i njihovog recipročnog utjecaja. Doktorsku disertaciju naslovljenu Usporedba Pellisove istočno-jadranske građe za ALI sa suvremenim mletacizmima u zadarskom govoru obranila je u travnju 2011. godine. Od 2014. godine surađuje sa Filozofskim Fakultetom u Mostaru gdje predaje Fonologiju suvremenog talijanskog jezika, Psiholingvistiku i Kontrastivnu lingvistiku.

Znanstvena i stručna djelatnost SUDJELOVANJE NA SKUPOVIMA
1. Tempo e memoria nella lingua e letteratura italiana, Ascoli-Piceno, 23.-27. kolovoza 2006. Irena Marković, Code switching tra istroveneto e ciacavo istriano (nei testi di F. Blašković).
2. Across Languages and Cultures, Venecija, 01-03. rujna 2011., Ivana Škevin, Irena Marković, Cross-influence between language and culture (pause structure as a proof of cultural difference in the same language).
3. Ela symposium 2 Glottogenesis and conflicts in Europe and Beyond, Zadar, 23-25. rujna 2013., Ivana Škevin, Irena Marković, Tra la lingua standard e le varietà locali: atteggiamenti e comportamenti linguistici dei giovani in Croazia.
4. Mare Loquens, 2e Colloque internationalsur l’étymologie et la géolinguistique romanesà la mémoire de Vojmir Vinja (1921-2007), Zadar, 26-28. rujna 2013., Irena Marković, Lessico marinaresco urbano – prestiti romanzi a Zara.
5. La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Craiova, 19-20. rujna 2014., Irena Marković Interferenze linguistiche dell'istroveneto: Elemento satirico o reale nella trasmissione radiofonica Šjora Špija.
6. XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Roma 18 - 23 luglio 2016. Société de Linguistique Romane., Irena Marković, Il lessico veneto di Zara e la sua fortuna nell'infiltrazione ciacava (croata).
7. XII Convegno ASLI, Etimologia e storia di parole, 3 – 5 studenog 2016. Firenze, Accademia della Crusca. Škevin, Ivana i Marković, Irena, Le forme ibride slavoromanze nelle varietà croato-ciacave.

Popis objavljenih radova
Objavljeni radovi:
1. Marković, Irena. (2015) Interferenze linguistiche dell'istroveneto: Elemento satirico o reale nella trasmissione radiofonica Šjora Špija, u La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Craiova, 19-20. rujna 2014.
2. Marković, Irena. (2013) Mletački idiom u Zadru i mletacizmi u suvremenom govoru Zadra, u Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora/ Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre, Sveučilište u Zadru, Zadar-Preko, 25.-27. listopada 2012.
3. Marković, Irena. (2012) Jezični utjecaji i promjene u suvremenom govoru Zadra, Croatica et Slavica Iadertina, VIII/II, Sveučilište u Zadru, Zadar. Str. 313-335.
4. Marković, Irena. (2008) Code switching tra istroveneto e ciacavo istriano (nei testi di F. Blašković), Atti del Convegno A.I.P.I. Kolovoz 2006, Ascoli Piceno. Atti OnLine, 2008., str. 205-218 (web stranica: http://www.infoaipi.org/attion/ascoli_vol_1.pdf)
5. Marković, Irena. (2007) Gender difference in children’s language, Annales, Series Historia et Sociologia, 17, 1, Koper. Str. 197-207.