Prof. dr. sc. Iko Skoko

Email: iko.skoko@ff.sum.ba

Ured: 53

Konzultacije: Prema najavi na e-mail adresu

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođen 23. rujna 1963. u Ljubuškom, općina Ljubuški. Osnovnu školu završio je u Grabu i Vitini, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. Studij filozofije i teologije završavao je u Sarajevu, Bologni (Italija) i Zagrebu. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu završio je poslijediplomski studij i stekao zvanje magistra znanosti u ožujku 2001. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu obranio je doktorski rad u srpnju 2005. Stručno je usavršavan na programima u Italiji. Sudjelovao je i izlagao na brojnim znanstvenim, istraživačkim i stručnim skupovima u domovini i inozemstvu. Autor je osam knjiga i koautor na jednoj knjizi i četiri monografije. Objavio je oko 20 znanstvenih i stručnih radova.

Znanstvena i stručna djelatnost

Angažiran na preddiplomskoj, diplomskoj, poslijediplomskoj nastavi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i Katoličkom Sveučilištu u Zagrebu. Član je društva Hrvatskih novinara BiH, Udruge hrvatskih katoličkih novinara i stalni je suradnik Večernjeg lista i Naših ognjišta. Već šesnaest godina u Večernjem listu ima svoju redovnu kolumnu „Unatoč svemu“. Piše i za mnoge tiskovine: Glasnik mira, Katolički tjednik… Uređivao je glasilo Hercegovačke franjevačke provincije „Mir i dobro“, a  sada uređuje interni samostanski i župni list Glasnik svetog Petra i Pavla, koji izlazi svake druge nedjelje u 2000 primjerka. Imao je svoje emisije na Radio Mir Međugorju i na HTV Mostar.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html