Doc. dr. sc. Dražen Barbarić

Email: drazen.barbaric@ff.sum.ba

Ured: 57

Konzultacije: Petkom 10:00 – 11:00 sati

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođen 14. kolovoza 1987. Osnovnu i srednju školu završio u Širokom Brijegu. Preddiplomski i diplomski studij politologije završio na Fakultetu političlkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,  dobitnik je Dekanove nagrade u akademskoj godini 2009./2010. Završio je interdisciplinarni doktorski studij društvenih znanosti - istraživačko područje politologije, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 14. travnja 2017. obranom doktorskog rada - Metapolitizacija prostora: prilog dekonstrukciji prostornih diskursa i praksi. Od veljače 2012. zaposlen je kao asistent na Studiju politologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje trenutno obavlja funkciju tajnika studija. Angažiran je na kolegijima: Uvod u političku znanost 1 i 2, Suvremena geopolitika, Znanost o miru, Teorije nacije i nacionalizma te Suvremene politološke teorije. Tajnik je organizacijskog odbora redovne godišnje znanstvene konferencije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Također, tajnik je godišnjaka Filozofskog fakulteta Identiteti – Kulture - Jezici, kao i znanstvenog časopisa Kultura komuniciranja.

Područja znanstvenog zanimanja i bavljenja: politička teorija i politička filozofija, geopolitika, mirovne studije, popularna kultura i politika, teorije nacija i nacionalizma, političke ideologije i doktrine, kultura pamćenja i politike povijesti.

Znanstvena i stručna djelatnost

Izlagao je na 14 znanstvenih konferencija, a sudionik je više projekata u organizaciji stranih fondacija u BiH između kojih se posebno ističu Projekt jačanja saradnje studenata fakulteta društvenih nauka u BiH u organizaciji Friedrich Ebert fondacije, projekt Mladi znanstvenici u dijalogu u organizaciji Konrad Adenauer fondacije te Panel diskusije procjene trenutnog stanja demokracije u BiH u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).

Jedan je od urednika publikacije Pogledi nove generacije: kritička zapažanja studenata društvenih fakulteta u BiH (2015.) u izdanju fondacije Friedrich Ebert.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html