doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović

Email: shazdiha@hnizd.hr

Ured: 2-7

Konzultacije: Prilikom dolaska.

Biografija

Ustanova zaposlenja

Sveučilište u Zadru

Biografija

 Rođena 25. siječnja 1982. u Zadru. Godine 2000. završila Gimnaziju „Vladimir Nazor“ (jezični smjer) u Zadru. Godine 2006. diplomirala Filozofiju i Ruski jezik i književnost na Sveučilištu u Zadru. Godine 2006. primljena na mjesto asistenta na Odsjeku za ruski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Godine 2011. obranila disertaciju na temu „Kratice u ruskom jeziku danas (s osvrtom na hrvatski)“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2012. izabrana za višeg asistenta na Odsjeku za ruski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Godine 2013. izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 2014. u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odsjeku za ruski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru.

Od akad. god. 2013./2014. izabrana za vanjskog suradnika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Od akad. god. 2008./2009. ECTS – ERASMUS koordinatorica na Odsjeku za ruski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru. Od akad. god. 2010./2011. članica Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Od akad. god. 2012./2013. članica Povjerenstva za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Od srpnja 2014. članica Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Od lipnja 2015. predsjednica Povjerenstva za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Od akad. god. 2016./2017. izabrana za predstojnicu Odsjeka za ruski jezik i književnost.

Znanstvena i stručna djelatnost

Od akad. god. 2006./2007. na Odsjeku za ruski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru izvodila i izvodi nastavu iz kolegija: Uvod u studij ruskog jezika 1, 2; Ruski kao strani jezik 1, 2, 3, 4; Kultura i civilizacija Rusije za nerusiste 1, 2; Osnove fonetike i fonologije ruskog jezika; Uvod u lingvistiku; Morfologija 1, 2; Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah; Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry; Metodika nastave ruskog jezika; Ruski u učionici (praksa).

U ljetnom semestru akad. god. 2011./2012. na Katedri za slavistiku i centralnoeuropska istraživanja Instituta za filologiju i povijest na Ruskom državnom humanističkom sveučilištu u Moskvi izvodila nastavu iz kolegija: Jezične vježbe, Morfologija i tvorba riječi hrvatskoga jezika te speckurseve: Kratice u hrvatskom jeziku, Frazeologija hrvatskoga jezika.

U ljetnom semestru akad. god. 2011./2012. u Centru za jezike «Razgovor» u Moskvi održala nastavu Hrvatskog jezika za početnike.

28. travnja 2014. u suradnji s Društvom nastavnika ruskog jezika, u sklopu programa Erasmus, u Institutu za slavenske jezike i kulture Sveučilišta u Tallinnu (Estonija) održala radionicu za nastavnike ruskog kao stranog jezika.

Od akad. god. 2013./2014. na studiju Ruskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru izvodila i izvodi nastavu iz kolegija: Osnove fonetike i fonologije ruskog jezika; Morfologija 1, 2.

Preko Erasmusa, Erasmus+ i Ceepusa održala nastavu na sljedećim sveučilištima:

Od 26/04/2014 do 03/05/2014 – Erasmus održavanje nastave Tallinna Ülikool, Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut, Tallinn (Estonija).

Od 29/03/2015 do 05/04/2015 – Erasmus+ održavanje nastave University Nice Sophia Antipolis, Nice (Francuska).

Od 22/11/2015 do 28/11/2015 – Erasmus+ održavanje nastave University of Wroclaw, Wrocław (Poljska).

Od 29/04/2016 do 06/05/2016 – Ceepus održavanje nastave Filološki fakultet "Blaže Koneski", Skopje (Bivša jugoslavenska republika Makedonija).

Od 14/11/2016 do 18/11/2016 – Erasmus+ održavanje nastave Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar (BiH).

U razdoblju od 2009 do danas stručno se usavršavala na sljedećim institucijama:

U listopadu 2009. – Обучающий методический семинар для преподавателей русского языка как иностранного из российских центров науки и культуры за рубежом Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Москва (Россия).

U studenom 2012. – Курс повышения квалификации по русскому языку как иностранному (РКИ) в Центре международного образования МГУ имени М. В. Ломоносова Методическая школа руссистики (Slovenija).

Od listopada do prosinca 2013. – Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika – Kvalitetno obrazovanje Sveučilište u Zadru, Zadar (Hrvatska).

U ožujku 2014. – Международный семинар "Фразеология и паремиология в профессиональном общении" Кафедра русского языка и литературы ФФИГД СПМИ, Санкт-Петербург (Россия).

Od ožujka do svibnja 2014. – Program za stjecanje nastavničkih kompetencija Sveučilište u Zadru, Zadar (Hrvatska).

U srpnju 2014. – Osnove rada u sustavu Merlin Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska).

Od 17/09/2014 do 20/09/2014 – Повышение квалификации по программе "Новые образовательные технологии в русистике" Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград (Россия).

01/06/2016 – Edukacija za mentore na doktorskim studijima: Uloga mentora u izboru teme i izradi nacrta istraživanja; Sveučilište u Zadru, Zadar (Hrvatska).

07/06/2016 – Mobility and Interculturality: What is in it for students? Tjedan za zaposlenike partnerskih institucija, Sveučilište u Zadru, Zadar (Hrvatska).

09/02/2017 – Edukacija za mentore na doktorskim studijima: Znanstvena komunikacija u digitalnom okruženju (s posebnim osvrtom na prikupljanje, organizaciju, razmjenu i dugoročnu održivost metapodataka za izradu bibliografija i navoda kao i korištenje tih metapodataka za organizaciju tekstova publikacija); Sveučilište u Zadru, Zadar (Hrvatska).

Od 2009. aktivno sudjelovala na 15 međunarodnih znanstvenih skupova.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html