Jesenski ispitni rokovi 2019.

JESENSKI ISPITNI ROKOVI  2019.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

I. GODINA

Naziv kolegija

Jesenski ispitni rokovi

Uvod u socijalnu i kulturnu antropologiju/ Socijalni rad i interpersonalna komunikacija/ Teorija konflikata

28. 8. u 15,00 i 18. 9. u 9,00

Teorijske osnove socijalnog rada

5. 9. u 16,00 i 19. 9. u 16,00

Sistematska sociologija

5. 9. u 18,00 i 19. 9. u 18,00

Povijest socijalnih i političkih teorija

5. 9. u 18,00 i 19. 9. u 18,00

Hrvatski jezik – jezične vježbe/ Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

4. 9. u 9,00 i 18. 9. u 9,00

Engleski jezik I i II

5. 9. u 17,00 i 19. 9. u 17,00

Akademsko pismo

6. 9. u 9,00 i 20. 9. u 9,00

Informatika i statistika

6. 9. u 10,00 i 20. 9. u 10,00

Uvod u teoriju države i prava

11. 9. u 17,00 i 27. 9. u 16,00

Povijest socijalnog rada

6. 9. u 11,00 i 20. 9. u 11,00

II. GODINA

Naziv kolegija

Jesenski ispitni rokovi

Osnove socijalne politike/ Socijalna zaštita djece

4. 9. u 14,00 i 26. 9. u 14,00

Socijalni rad s pojedincem

6. 9. u 9,00 i 20. 9. u 9,00

Osnove psihologije/ Socijalna psihologija

5. 9. u 16,00 i 19. 9. u 16,00

Etika socijalnog rada

5. 9. u 18,00 i 19. 9. u 18,00

Osnove savjetovanja/ Socijalni rad s obitelji

7. 9. u 9,00 i 21. 9. u 9,00

Metodologija istraživanja u socijalnom radu/ Marginalne skupine u društvu

5. 9. u 18,00 i 19. 9. u 18,00

Mediji i zaštita maloljetnika

4. 9. u 9,00 i 18. 9. u 9,00

Korporativno komuniciranje

6.9.u 17,00 i 24. 9. u 17,00

Obiteljsko pravo s osnovama GPP

11. 9. u 18,00 i 27. 9. u 18,00

Socijalni nauk religijskih zajednica

28. 8. u 15,00 i 18. 9. u 9,00

III. GODINA

Naziv kolegija

Jesenski ispitni rokovi

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

6. 9. u 9,00 i 20. 9. u 9,00

Socijalni rad u zajednici 

5. 9. u 16,00 i 19. 9. u 16,00

Socijalni rad s ovisnicima

6. 9. u 17,00 i 20. 9. u 17,00

Radno i socijalno pravo

11. 9. u 9,00 i 25. 9. u 9,00

Upravno pravo

11. 9. u 17,00 i 27. 9. u 17,00

Duhovnost i socijalni rad

5. 9. u 18,00 i 19. 9. u 18,00

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje/ Socijalni rad s grupom

28. 8. u 15,00 i 18. 9. u 9,00

Socijalni rad u mentalnom zdravlju/ Maloljetnička delikvencija u socijalnom radu

7. 9. u 9,00 i 21. 9. u 9,00

Socijalna gerontologija

5. 9. u 18,00 i 19. 9. u 18,00

Liderstvo i menadžment u socijalnom sektoru

6. 9. u 16,00 i 26. 9. u 14,00

Socijalna psihijatrija

6. 9. u 18,00 i 20. 9. u 18,00

Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju

5. 9. u 17,00 i 19. 9. u 17,00

Preventivni programi u socijalnom radu

7. 9. u 10,00 i 21. 9. u 10,00

DIPLOMSKI  STUDIJ

I. GODINA

Naziv kolegija

Jesenski ispitni rokovi

Siromaštvo i socijalna pomoć

5. 9. u 18,00 i 19. 9. u 18,00

Obiteljska terapija

7. 9. u 9,00 i 21. 9. u 9,00

Kvantitativne metode u socijalnom radu/ Kvalitativne metode u socijalnom radu

5. 9. u 16,00 i 19. 9. u 16,00

Socijalna politika u BiH/ Javni sektor i socijalni transferi

4. 9. u 14,00 i 26. 9. u 14,00

Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu/ Ljudska prava i socijalni rad

7. 9. u 10,00 i 21. 9. u 10,00

Procesi i metode procjene obitelji

6. 9. u 10,00 i 20. 9. u 10,00

Izvanobiteljska skrb djece i odraslih

4. 9. u 13,00 i 18. 9. u 9,00

Europska socijalna politika

28. 8. u 15,00 i 18. 9. u 9,00

Socijalni rad u psihijatriji

6. 9. u 17,00 i 20. 9. u 17,00

Supervizija u psihosocijalnom radu

6. 9. u 9,00 i 20. 9. u 9,00

Civilno društvo

28. 8. u 15,00 i 18. 9. u 9,00

  1. GODINA

Naziv kolegija

Jesenski ispitni rokovi

Integrativni pristup u područjima socijalnog rada/ Odabrana područja socijalnog rada

5. 9. u 17,00 i 19. 9. u 17,00

Socijalna politika i socijalni menadžment/ Socijalni razvoj i socijalno planiranje;

4. 9. u 14,00 i 26. 9. u 14,00

Metode u društvenim istraživanjima – Nacrt istraživanja

5. 9. u 16,00 i 19. 9. u 16,00

Medijacija

28. 8.  u 15,00 i 18. 9. u 9,00

Palijativna skrb i socijalni rad

28. 8. u 15,00 i 18. 9. u 9,00

Projekti EU fondova

7. 9. u 9,00 i 21. 9. u 9,00

NAPOMENA: Ispitni rokovi koji nedostaju će se naknadno oglasiti.