Kalendar ispitnih rokova za ak. 2020./21. godinu

KALENDAR ISPITNIH ROKOVA  ZA AK. 2020./2021. GODINU

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

I. GODINA

Naziv kolegija

Zimski ispitni rokovi

Ljetni ispitni rokovi

Jesenski ispitni rokovi

Teorijske osnove socijalnog rada

11. 2. u 11,00

25. 2. u 11,00

24. 6. u 10,00

8. 7. u 10,00

9. 9. u 10,00

23. 9. u 10,00

Sistematska sociologija

9. 2. u 10,00

23. 2. u 10,00

22. 6. u 10,00

6. 7. u 10,00

7. 9. u 10,00

21. 9. u 10,00

Povijest socijalnih i političkih teorija

12. 2. u 8,00

26. 2. u 8,00

25. 6. u 8,00

9. 7. u 8,00

24. 8. u 8,00

7. 9. u 8,00

Uvod u socijalnu i kulturnu antropologiju

10. 2. u 9,00

24. 2. u 9,00

21. 6. u 9,00

5. 7. u 9,00

30. 8. u 9,00

13. 9. u 9,00

Hrvatski jezik – jezične vježbe

8. 2. u 12,00

22. 2. u 12,00

21. 6. u 8,00

5. 7. u 8,00

30. 8. u 8,00

13. 9. u 8,00

Engleski jezik I

16. 2. u 14,00

2. 3. u 14,00

29. 6. u 14,00

13. 7. u 14,00

7. 9. u 14,00

21. 9. u 14,00

Socijalna demografija

10. 2. u 14,00

24. 2. u 14,00

22. 6. u 14,00

6. 7. u 14,00

25. 8. u 13,00

8. 9. u 13,00

Akademsko pismo

16. 2. u 15,00

2. 3. u 15,00

29. 6. u 15,00

13. 7. u 15,00

7. 9. u 15,00

21. 9. u 15,00

Socijalni rad i interpersonalna komunikacija

10. 2. u 10,00

24. 2. u 10,00

21. 6. u 10,00

5. 7. u 10,00

30. 8. u 10,00

13. 9. u 10,00

Informatika i statistika

9. 2. u 10,00

23. 2. u 10,00

23. 6. u 10,00

7. 7. u 10,00

8. 9. u 10,00

22. 9. u 10,00

Uvod u teoriju države i prava

18. 2. u 13,00

4. 3. u 13,00

1. 7. u 13,00

15. 7. u 13,00

2. 9. u 13,00

16. 9. u 13,00

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

8. 2. u 12,00

22. 2. u 12,00

21. 6. u 8,00

5. 7. u 8,00

30. 8. u 8,00

13. 9. u 8,00

Engleski jezik  II

16. 2. u 14,00

2. 3. u 14,00

29. 6. u 14,00

13. 7. u 14,00

7. 9. u 14,00

21. 9. u 14,00

Povijest socijalnog rada

12. 2. u 11,00

26. 2. u 11,00

25. 6. u 10,00

9. 7. u 10,00

10. 9. u 10,00

24. 9. u 10,00

Teorija konflikata

10. 2. u 12,00

24. 2. u 12,00

21. 6. u 12,00

5. 7. u 12,00

30. 8. u 12,00

13. 9. u 12,00

II. GODINA

Naziv kolegija

Zimski ispitni rokovi

Ljetni ispitni rokovi

Jesenski ispitni rokovi

Osnove socijalne politike

11. 2. u 11,00

25. 2. u 11,00

24. 6. u 13,00

8. 7. u 13,00

6. 9. u 13,00

20. 9. u 13,00

Osnove psihologije

8. 2. u 14,00

22. 2. u 14,00

26. 6. u 14,00

6. 7. u 14,00

6. 9. u 14,00

20. 9. u 14,00

Etika socijalnog rada

12. 2. u 8,00

26. 2. u 8,00

25. 6. u 8,00

9. 7. u 8,00

24. 8. u 8,00

7. 9. u 8,00

Osnove savjetovanja

8. 2. u 15,30

6. 3. u 15,30

21. 6. u 15,30

8. 7. u 15,30

23. 8. u 15,30

9. 9. u 15,30

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

9. 2. u 10,00

23. 2. u 10,00

22. 6. u 10,00

6. 7. u 10,00

7. 9. u 10,00

21. 9. u 10,00

Mediji i zaštita maloljetnika

10. 2. u 9,00

24. 2. 9,00

23. 6. u 9,00

7. 7. u 9,00

8. 9. u 9,00

22. 9. u 9,00

Socijalni nauk religijskih zajednica

10. 2. u 11,00

24. 2. u 11,00

21. 6. u 11,00

5. 7. u 11,00

30. 8. u 11,00

13. 9. u 11,00

Socijalni rad s pojedincem

11. 2. u 16,30

25. 2. u 16,30

29. 6. u 16,30

13. 7. u 16,30

31. 8. u 16,30

14. 9. u 16,30

Socijalna psihologija

12. 2. u 15,00

26. 2. u 15,00

 

 

Socijalni rad s obitelji

8. 2. u 15,30

6. 3. u 15,30

21. 6. u 15,30

8. 7. u 15,30

23. 8. u 15,30

9. 9. u 15,30

Obiteljsko pravo s osnovama građansko-procesnog prava

15. 2. u 11,00

3. 3. u 11,00

28. 6. u 11,00

12. 7. u 11,00

30. 8. u 11,00

13. 9. u 11,00

Marginalne skupine u društvu

9. 2. u 11,00

23. 2. u 11,00

22. 6. u 11,00

6. 7. u 11,00

7. 9. u 11,00

21. 9. u 11,00

Korporativna komunikacija

10. 2. u 16,00

24. 2. u 16,00

21. 6. u 16,00

5. 7. u 16,00

30. 8. u 16,00

13. 9. u 16,00

Socijalna zaštita djece

11. 2. u 11,00

25. 2. u 11,00

24. 6. u 13,00

8. 7. u 13,00

6. 9. u 13,00

20. 9. u 13,00

Krizne intervencije

10. 2. u 11,00

24. 2. u 11,00

21. 6. u 11,00

5. 7. u 11,00

30. 8. u 11,00

13. 9. u 11,00

Socijalni rad s djecom i mladima

9. 2. u 16,00

23. 2. u 16,00

22. 6. u 16,00

6. 7. u 16,00

24. 8. u 16,00

7. 9. u 16,00

III. GODINA

Naziv kolegija

Zimski ispitni rokovi

Ljetni ispitni rokovi

Jesenski ispitni rokovi

Socijalni rad u zajednici 

12. 2. u 11,00

26. 2. u 11,00

25. 6. u 10,00

9. 7. u 10,00

10. 9. u 10,00

24. 9. u 10,00

Radno i socijalno pravo

8. 2. u 9,00

22. 2. u 9,00

1. 7. u 9,00

15. 7. u 9,00

10. 9. u 9,00

24. 9. u 9,00

Upravno pravo

9. 2. u 8,30

23. 2. u 8,30

22. 6. u 9,00

6. 7. u 9,00

31. 8. u 9,00

14. 9. u 9,00

Socijalni rad s ovisnicima

8. 2. u 12,00

22. 2. u 12,00

29. 6. u 12,00

14. 7. u 12,00

1. 9. u 12,00

22. 9. u 12,00

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

11. 2. u 16,30

25. 2. u 16,30

22. 6. u 16,30

6. 7. u 16,30

7. 9. u 16,30

21. 9. u 16,30

Duhovnost i socijalni rad

11. 2. u 11,00

25. 2. u 11,00

24. 6. u 10,00

8. 7. u 10,00

9. 9. u 10,00

23. 9. u 10,00

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

10. 2. u 10,00

24. 2. u 10,00

21. 6. u 10,00

5. 7. u 10,00

30. 8. u 10,00

13. 9. u 10,00

Socijalni rad s grupom

10. 2. u 9,00

24. 2. u 9,00

21. 6. u 9,00

5. 7. u 9,00

30. 8. u 9,00

13. 9. u 9,00

Djeca i mladi u kontaktu sa zakonom

10. 2. u 13,00

24. 2. u 13,00

23. 6. u 13,00

7. 7. u 13,00

25. 8. u 13,00

8. 9. u 13,00

Socijalna gerontologija

11. 2. u 11,00

25. 2. u 11,00

24. 6. u 10,00

8. 7. u 10,00

9. 9. u 10,00

23. 9. u 10,00

Liderstvo i menadžment u socijalnom sektoru

10. 2. u 13,00

24. 2. u 13,00

22. 6. u 13,00

6. 7. u 13,00

7. 9. u 13,00

21. 9. u 13,00

Socijalna psihijatrija

12. 2. u 10,00

26. 2. u 10,00

25. 6. u 10,00

9. 7. u 10,00

3. 9. u 10,00

17. 9. u 10,00

Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju

11. 2. u 16,30

25. 2. u 16,30

29. 6. u 16,30

13. 7. u 16,30

31. 8. u 16,30

14. 9. u 16,30

Preventivni programi u socijalnom radu

8. 2. u 15,30

6. 3. u 15,30

21. 6. u 15,30

8. 7. u 15,30

23. 8. u 15,30

9. 9. u 15,30

DIPLOMSKI  STUDIJ

I. GODINA

Naziv kolegija

Zimski ispitni rokovi

Ljetni ispitni rokovi

Jesenski ispitni rokovi

Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu

11. 2. u 12,00

25. 2. u 12,00

23. 6. u 12,00

7. 7. u 12,00

25. 8. u 12,00

8. 9. u 12,00

Siromaštvo i socijalna pomoć

9. 2. u 16,00

23. 2. u 16,00

22. 6. u 16,00

6. 7. u 16,00

24. 8. u 16,00

7. 9. u 16,00

Socijalna politika u BiH

9. 2. u 11,00

23. 2. u 11,00

22. 6. u 10,00

6. 7. u 10,00

24. 8. u 10,00

7. 9. u 10,00

Obiteljska terapija

8. 2. u 15,30

6. 3. u 15,30

21. 6. u 15,30

8. 7. u 15,30

23. 8. u 15,30

9. 9. u 15,30

Kvantitativne metode u socijalnom radu

8. 2. u 10,00

22. 2. u 10,00

21. 6. u 10,00

5. 7. u 10,00

23. 8. u 10,00

6. 9. u 10,00

Izvanobiteljska skrb djece i odraslih

10. 2. u 11,00

24. 2. u 11,00

21. 6. u 11,00

5. 7. u 11,00

30. 8. u 11,00

13. 9. u 11,00

Vođenje slučaja u socijalnom radu

10. 2. u 12,00

24. 2. u 12,00

21. 6. u 12,00

5. 7. u 12,00

30. 8. u 12,00

13. 9. u 12,00

Europska socijalna politika

10. 2. u 16,00

24. 2. u 16,00

21. 6. u 16,00

5. 7. u 16,00

30. 8. u 16,00

13. 9. u 16,00

Supervizija u psihosocijalnom radu

12. 2. u 11,00

26. 2. u 11,00

25. 6. u 10,00

9. 7. u 10,00

10. 9. u 10,00

24. 9. u 10,00

Ljudska prava i socijalni rad

11. 2. u 13,00

25. 2. u 13,00

23. 6. u 13,00

7. 7. u 13,00

25. 8. u 13,00

8. 9. u 13,00

Kvalitativne metode u socijalnom radu

9. 2. u 14,00

23. 2. u 14,00

22. 6. u 14,00

6. 7. u 14,00

24. 8. u 14,00

7. 9. u 14,00

Socijalni rad u psihijatriji

11. 2. u 12,00

25. 2. u 12,00

1. 7. u 12,00

15. 7. u 12,00

2. 9. u 12,00

23. 9. u 12,00

Civilno društvo

10. 2. u 12,00

24. 2. u 12,00

21. 6. u 12,00

5. 7. u 12,00

30. 8. u 12,00

13. 9. u 12,00

Javni sektor i socijalni transferi

9. 2. u 11,00

23. 2. u 11,00

22. 6. u 10,00

6. 7. u 10,00

24. 8. u 10,00

7. 9. u 10,00

Socijalni rad i demenencija

12. 2. u 11,00

26. 2. u 11,00

25. 6. u 10,00

9. 7. u 10,00

10. 9. u 10,00

24. 9. u 10,00

  1. GODINA

Naziv kolegija

Zimski ispitni rokovi

Ljetni ispitni rokovi

Jesenski ispitni rokovi

Integrativni pristup u područjima socijalnog rada

9. 2. u 16,00

23. 2. u 16,00

22. 6. u 16,00

6. 7. u 16,00

24. 8. u 16,00

7. 9. u 16,00

Socijalna politika i socijalni menadžment

12. 2. u 13,00

26. 2. u 13,00

2. 7. u 9,00

16. 7. u 9,00

3. 9. u 9,00

24. 9. u 9,00

Metode u društvenim istraživanjima – Nacrt istraživanja

8. 2. u 8,00

22. 2. u 8,00

21. 6. u 8,00

5. 7. u 8,00

23. 8. u 8,00

6. 9. u 8,00

Medijacija

10. 2. u 12,00

24. 2. u 12,00

21. 6. u 12,00

5. 7. u 12,00

30. 8. u 12,00

13. 9. u 12,00

Socijalni rad u školi

11. 2. u 16,30

25. 2. u 16,30

29. 6. u 16,30

13. 7. u 16,30

31. 8. u 16,30

14. 9. u 16,30

Profesionalnost u pomažućim strukama

12. 2. u 10,00

26. 2. u 10,00

25. 6. u 10,00

9. 7. u 10,00

3. 9. u 10,00

17. 9. u 10,00

Odabrana područja socijalnog rada

9. 2. u 16,00

23. 2. u 16,00

22. 6. u 16,00

6. 7. u 16,00

24. 8. u 16,00

7. 9. u 16,00

Socijalni razvoj i socijalno planiranje

12. 2. u 13,00

26. 2. u 13,00

2. 7. u 9,00

16. 7. u 9,00

3. 9. u 9,00

24. 9. u 9,00

Palijativna skrb i socijalni rad

10. 2. u 12,00

24. 2. u 12,00

21. 6. u 12,00

5. 7. u 12,00

30. 8. u 12,00

13. 9. u 12,00

NAPOMENA: Ispitni rokovi koji nedostaju će se naknadno oglasiti