Jezici

Razredbeni postupak i upisi

 

Uvjeti za upis

Pravo upisa na studij imaju sve osobe koje su uspješno završile četverogodišnju srednju školu. Strani državljani prije upisa trebaju nostrificirati svoje svjedodžbe iz srednjih škola u nadležnom ministarstvu.

Razredbeni postupak temelji se na vrednovanju uspjeha iz srednje škole, te na vrednovanju uspjeha na razredbenom ispitu.

Pristupnik na razredbenom postupku može steći najviše 1000 bodova, i to: na temelju  uspjeha u srednjem obrazovanju najviše 400 bodova, a na temelju provjere znanja na razredbenom ispitu najviše 600 bodova. Iz srednje škole se boduje opći uspjeh sva četiri razreda i mature, te ocjene iz relevantnih predmeta za svaki studij:

Studij

Relevantni predmeti iz srednje škole

Hrvatski jezik i književnost

Hrvatski jezik

Engleski jezik i književnost

Engleski jezik

Njemački jezik i književnost

Ruski jezik i književnosti

Njemački jezik

Hrvatski jezik i Strani jezik

Talijanski jezik i književnost

Hrvatski jezik i Strani jezik

Latinski jezik i rimska književnost

Komparativna književnost

Latinski jezik

Hrvatski jezik

Filozofija

Sociologija, logika i filozofija

Povijest

Povijest

Povijest umjetnosti

Povijest, latinski i povijest umjetnosti

Arheologija

Povijest, latinski i povijest umjetnosti

Psihologija

Matematika, fizika, biologija, psihologija i hrvatski jezik

Logopedija

Hrvatski jezik, psihologija i biologija

Novinarstvo

Hrvatski jezik, povijest i strani jezik

Politologija

Hrvatski jezik, povijest i strani jezik

Socijalni rad

Hrvatski jezik, sociologija i psihologija

Informacijske znanosti

Informatika i hrvatski jezik

Odnosi s javnošću

Hrvatski jezik, informatika i strani jezik

 

Pravo upisa ostvaruju pristupnici, koji su svojim rezultatom u razredbenom postupku izborili prvenstvo unutar broja pristupnika određenog upisnim kvotama (na dvopredmetnom studiju to se odnosi za oba studija).

Pristupnici koji  ostvare pravo upisa, a ne  upišu se u vrijeme predviđeno za upis, gube pravo upisa.

Pristupnici, koji nisu stekli pravo upisa, mogu se ponovno natjecati u II. razredbenom  postupku na svim studijima za koje se ponovno raspisuje Natječaj.

Pristupnici koji su se prijavili na razredbeni postupak, a nisu pristupili ispitu nemaju pravo na povrat novca.       

Pristupnici koji ne steknu pravo upisa dužni su podignuti svoje dokumente najkasnije u roku od dva mjeseca.

Dokumenti potrebni za pristup prijamnom ispitu

U  svrhu prijave za razredbeni postupak Studentskoj referadi fakulteta treba dostaviti:

1. rodni list

2. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature

(Svjedodžbe moraju biti originalne ili, ako su originali predani na neki drugi fakultet, ovjerene kopije s potvrdom fakulteta gdje se nalaze originali. Pristupnici koji imaju strane svjedodžbe moraju priložiti rješenje Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa da im se te svjedodžbe priznaju za nastavak studija u BiH.)

3. potvrdu o prebivalištu

4. kopiju osobne iskaznice ili putovnice

5. popunjenu prijavu za razredbeni postupak (formular dobijete na Fakultetu)

6. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (uplata se vrši na žiro račun Fakulteta pri UniCredit  banci 3381002202661957)

Prijamni ispit

Upisne kvote se određuju Odlukom Senata Sveučilišta u Mostaru te se objavljuje u Natječaju. Nakon objave Natječaja u dnevnom tisku, upisne kvote, termini i raspored održavanja prijamnih ispita te ostali podatci vezani za taj razredbeni postupak moći će se vidjeti i na oglasnim pločama i na web stranici Fakulteta.

Važno: Svaki pristupnik za vrijeme održavanja prijamnog ispita mora imati osobni dokument sa slikom!

UPISI NA FAKULTET

Nakon završetka razredbenog postupka u I. (srpanjskom) roku raspisuje se Natječaj za preostala slobodna mjesta u II. (rujanskom) roku.

Studenti koji steknu pravo upisa na I. razredbenom postupku trebaju izvršiti upis na fakultet u vremenu predviđenom za to (vrijeme upisa određuje se također Odlukom Senata Sveučilišta i objavljuje u Natječaju), u protivnom gube pravo upisa. (Smatra se da su se upisali na neki drugi fakultet, njihovo mjesto se smatra slobodnim te se uvrštava u Natječaj za preostala slobodna mjesta u rujanskom roku.) 

Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:

-  indeks i upisni materijal

- dvije fotografije (format 4/6),

- originalne dokumente (ukoliko ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)

- priznanicu o uplaćenim troškovima upisa.

Uplata za indeks i upisni materijal, te upisnine za I. semestar studija se vrši na žiro račun Filozofskog fakulteta pri UniCredit banci: 3381002202661957.