dr. sc. Irina Budimir, izv. prof.

Email: irina.budimir@ff.sum.ba

Ured: 47

Konzultacije: utorak, 15:30

Biografija

Ustanova zaposlenja

 

Filozofski fakultet  Sveučilište u Mostaru

 

 

Biografija

 

Irina Budimir rođena je 1975. u Širokome Brijegu.

 

Školovanje

 • Godine 2014. završila je poslijediplomski doktorski studij na Filozofskome fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje doktorice znanosti obranivši temu Leksik hercegovačke periodike na prijelazu iz XIX. u XX. st. (mentor prof. dr. sc. Marko Samardžija).
 • Godine 2006. na poslijediplomskom studiju kroatistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu magistrirala na temu Frazeologija časopisa Osvit stekavši zvanje magistra znanosti, polje jezikoslovlje; grana kroatistika. (mentor prof. dr. sc. Marko Samardžija).
 • Godine 2001. godine diplomirala kroatistiku i germanistiku na Sveučilištu u Mostaru. (mentor prof. dr. sc. Marko Samardžija).
 • Godine 1999. diplomirala novinarstvo na Sveučilištu u Mostaru.
 • Godine 1998./1999. dobitnica je Rektorove nagrade.

 

Kretanje u struci

 • Godine 2020. izabrana je u zvanje izvanredne profesorice na znanstvenom polju filologija, znanstvena grana kroatistika na kolegijima: Sintaksa hrvatskoga jezika, Leksikologija hrvatskoga jezika i Tvorba riječi.
 • Godine 2015. izabrana je u zvanje docentice na kolegijima iz Hrvatskoga standardnoga jezika: Sintaksa hrvatskoga jezika, Leksikologija hrvatskoga jezika i Tvorba riječi.
 • Od 2007. organizatorica je i suvoditeljica Sveučilišnoga programa Croatal, hrvatski kao drugi i strani jezik na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
 • Godine 2006. izabrana je u zvanje više asistentice na kolegijima iz Hrvatskoga standardnoga jezika: Sintaksa hrvatskoga jezika, Leksikologija hrvatskoga jezika i Tvorba riječi.
 • Godine 2001. godine radi u zvanju mlađe asistentice.

 

Konferencije i skupovi

 1. Drugi znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, II. HIDIS Zagreb 20. – 22. 9. 2007,  Budimir, I.; Jozinović, D. Odnos mostarskih govornika prema germanizmima.
 2. Znanstveni skup u povodu 135. obljetnice tiskarstva u Mostaru i 90. obljetnice rođena filozofa Kirina Vasilja, Mostar, 23. 5. 2007, Budimir, I. Jezik Osvita - (pravopisne, grafijske i jezične (ne)dosljednosti) u Osvitu.
 3. Znanstveni skup Tuzla – grad na zrnu soli, Prvi tuzlanski lingvistički skup Tuzla, Bosansko lingvističko društvo – BLD, 14 – 16. 9. 2007, Budimir, I. Frazemi s komponentom vlastitoga imena u Osvitu.
 4. I. ikavski skup, Humski dani poezije, Mostar, 25. 10. 2007, Budimir, I.,Vrime“ i „vrijeme“ u hrvatskoj frazeologiji.
 5. Znanstveni skup fra Anđeo Nuić: u prigodi 160. obljetnice rođenja (1850 – 2010), Mostar, travanj 2010, Budimir, I. Leksičke i tvorbene osobitosti prvoga izdanja Molitvenika fra Anđela Nuića.
 6. Znanstveni skup Opus fra Petra Bakule, Mostar, 17. – 19. svibnja 2012, Budimir, I. Frazeologija fra Petra Bakule.
 7. 6. SIH – 6. Stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inog, Zagreb, 11. i 12. 7. 2013.
 8. 7. SIH  – 7. Stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inog, Zagreb, 11. i 12. 7. 2014.
 9. Međunarodna znanstvena konferencija, Identiteti-kulture-jezici, Identitetska i kulturna raznolikost BiH i europske perspektive jednoga podijeljena društva, Mostar, 4. i 5. lipnja 2014, Budimir I., Romić, M. Status zastarjelica u govorima Priluke i Čaprazlije s posebnim osvrtom na uporabu kod mlađih govornika.  
 10. 9. Riječki filološki dani, Filozofski fakultet, Rijeka, 2014, Budimir, I. Kontaktna sinonimija fra (don) Franje Milićevića.
 11. Međunarodni znanstveni simpozij Fra (don) Franjo Milićević, hrvatski narodni preporoditelj,  (u povodu 180. obljetnice njegova rođenja), Mostar, 27. 11. 2015, Budimir, I. Leksičke osobitosti Milićevićevih publikacija.
 12. Međunarodno znanstveno-stručni simpozij o fra Petru Bakuli, o 200. obljetnici njegova rođenja, 14. 10. 2016, Budimir, I. Biblizmi i frazemi u Bakulinu Molitveniku (Pribogoljubna bavljenja za slišati svetu misu).
 13. Šesti međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i  strani jezik, VI. HIDIS Zagreb 15. – 17. 12. 2016, Budimir, I., Krešić, K. Odstupanja od morfološke, sintaktičke i leksičke hrvatske standardne norme.
 14. Znanstveno-stručni simpozij u povodu 100. obljetnice Franjevačke klasične gimnazije s pravom javnosti na Širokome Brijegu, 2. 10. 2018, Budimir, I., 110 godina Ljeporječja.
 15. Međunarodna znanstvena konferencija Identiteti-kulture-jezici, Novi obzori društvenih i humanističkih znanosti, Mostar 31. 5. 2019, Budimir, I., Mišetić, D. Utjecaj ograničenja prominentnosti slogova na slijed sastavnica binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku.
 16. 13. SIH  – 13. Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inog, Zagreb, 1. i 2. 7. 2021.
 17. Međunarodni znanstveni skup Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana, u organizaciji Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru, online, usmeno, 17. 11. 2021, Mišetić, D., Budimir, I., (I)reverzibilnost leksičkih binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku.
 18. Terminološki seminar Outside the frames: New challenges in terminology work, u organizaciji Dinamičnosti kategorija specijaliziranog znanja (DIKA) i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 5. 3. 2021.
 19. Peti hrvatski iseljenički kongres. Izazovi i perspektivne zajedništava., Mostar, 30. 6.. i 1. 7. 2022., Budimir, I., Jelaska, Z., Bošnjak, M., Cvikić, L., Pavličević-Franić, D., Aladrović-Slovaček, K., Djeca povratnika u obrazovnome sustavu Republike Hrvatske.
 20. Međunarodni znanstveni skup u čast prof. dr. sc. Nedi Pintarić KOMPAS 2: Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju, Sveučilište u Zagrebu (Filozofski fakultet), Zagreb 6. – 9. rujna 2022., Mišetić, D., Budimir, I., Čestotnost i slijed sastavnica binoma u hrvatskome i talijanskome jeziku.
 21. Internationale Linguistik-Tagung: Metaphorische Kollokationen – Von der Theorie zur Praxis. Philosophische Fakultät der Universität Rijeka, Kroatische Forschungsstiftung und International University Centre Dubrovnik, Dubrovnik 22. i 23. rujna 2022.
 22. Okrugli stol Frazeologija i elekronička leksikografija: aktualna istraživanja i metode u organizaciji Zavoda za lingvističke znanosti i istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 7. listopada 2022. u Zagrebu.
 23. XXII. tjedan talijanskoga jezika o temi: "Talijanski i mladi", 20. listopada 2022. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Budimir, I.,  Žargonizmi – univerzalni jezik mladih.

 24. Međunarodna znanstvena konferencija: IDENTITETI – KULTURE – JEZICI – Pitanje nacionalnoga u suvremenome kontekstu s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. Filozofski  fakultet  Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Fakultetom političkih znanosti i međunarodnih odnosa Sveučilišta Mateja Bela u Banskoj Bistrici, Sveučilištem Sjever u Koprivnici, Doktorskom školom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar – Područnim centrom Osijek i Institutom za migracije i narodnosti u Zagrebu. Mostar, 21. listopada 2022. godine, Ljubičić, M., Budimir, I., Mišetić, D., Prinos korpusnolingvističkih metoda suvremenim frazeološkim istraživanjima.
 25. Znanstveno-stručni skup na temu: 150. obljetnica osnutka prve hrvatske tiskare i pojave nakladništva u Hercegovini  (Tiskara katoličkog poslanstva u Hercegovini – Typographia Missionis Chatolicae in Hercegovina 1872.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti BiH, 24. listopada 2022.,  Frazeologija hercegovačke tiskane i rukopisne periodike na prijelazu iz 19. st. u 20. st.

 26. Međunarodni znanstveno-stručni skup Kulturna baština i identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini. Institut za migracije i narodnosti, Zagreb i Filozofski fakultet u Mostaru. Široki Brijeg, 10. i 11. studenoga 2022. godine.Mišetić, D., Budimir, I., Frazeologija hercegovačkih Hrvata nakon triju desetljeća granice (usmeno izlaganje).

 27. Obilježavanje 150 obljetnice Franjevačke početnice – tiskare u Mostaru 1872.‐ 2022.), Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 21. studenoga 2022. godine, Mostar, O koledarima Franjevačke pečatnice (usmeno izlaganje).

 28. Međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskom kontekstu, 1. i 2.12. 2022., Zagreb, u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatske zaklade za znanost, RetroGrama i Napretka. (slušatelj).

 

Članstva i aktivnosti

Članica Organizacijskoga odbora:

 • II. HIDIS, međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, 20. – 22. rujna 2007.
 • Međunarodni znanstveni simpozij Fra (don) Franjo Milićević, hrvatski narodni preporoditelj,  (u povodu 180. obljetnice njegova rođenja), Mostar, 27. 11. 2015.
 • Međunarodni znanstveno-stručni simpozij o fra Petru Bakuli (u povodu 200. obljetnice njegova rođenja), Posušje – Mostar, 14. 10. 2016.
 • VI. HIDIS, međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, 15. – 17. 12. 2016.
 • Znanstveno-stručni simpozij u povodu 100. obljetnice Franjevačke klasične gimnazije s pravom javnosti na Širokome Brijegu, listopada 2018.
 • Međunarodni znanstveni skup u čast prof. dr. sc. Nedi Pintarić KOMPAS 2: Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju, Sveučilište u Zagrebu (Filozofski fakultet), Zagreb 6. – 9. rujna 2022.

Od 2007. do 2014. suradnica na znanstvenom projektu MZOŠ RH Materinski i inojezični hrvatski (voditeljica prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, šifra 130-1301001-0991).

Članica Centra za leksikologiju i leksikografiju ANUBiH-a od 2019.

 

Bibliografija:

 

Autorske knjige

 1. Budimir, I. (2020) Frazemi hercegovačke hrvatske periodike na prijelazu iz 19. st. u 20. st. i njihova leksikografska obradba, Mostar.  

 

Suautorske knjige

 1. Budimir, I; Krešić, K (2021) Hrvatski za vas, udžbenik hrvatskoga jezika za početnike A1 i A2, el. knjiga, Mostar : Sveučilište.

 

Poglavlja u knjizi

 1. Budimir, Irina; Mišetić, Damir. (2022). O problemima leksikografske obradbe frazema u hrvatskome jeziku. U: Marković, Ivan; Nazalević Čučević, Iva; Gligorić, Igor Marko (ur.). Riječi o riječi i Riječi: zbornik u čast Zrinki Jelaska. Zagreb: Disput, str. 639 – 652.

 

Prikazi

 • Budimir, I. (2018) O jeziku fra Petrove Politike, prikaz knjige Katice Krešić Pasivni leksik fra Petra Bakule, Hum, br. 20. godina VIII., str. 453-456.
 • Budimir, I. (2021) Vrijedan doprinos povijesti hrvatskoga jezika u Bosni i Hercegovini, prikaz knjige Šimuna Novakovića, Neka obilježja jezika fra Jeronima Vladića s posebnim osvrtom na prožimanje jezičnih normi u Bosni i Hercegovini, krajem 19. i početkom 20. stoljeća, Franjevački samostan Rama-Šćit, 2022., str. 431., u Hercegovina franciscana, br. 15, god. 17, str. 350-354.
 • Budimir, I. (2021) Još jedan prinos Katice Krešić proučavanju i vrednovanju spisateljske djelatnosti franjevaca Bosne Srebrene, prikaz knjige: Katica Krešić, Jezik i gramatičarska tradicija franjevaca Bosne Srebrene, Fram Ziral Mostar, 2020., u: Mostariensia: časopis za društvene i humanističke znanostiVol. 25 No. 1-2, 2021., str. 333-336 https://hrcak.srce.hr/file/403616.

 

Recenzije

 • Od 2008. recenzent u znanstvenomu časopisu Lahor.
 • Godine 2014. recenzent u znanstveno-stručnomu godišnjaku Kultura i komuniciranje (mediji i politika).
 • Godine 2017. recenzent u zborniku radova s međunarodne znanstvene konferencije: Stoljeće „Priča iz davnine“ Ivane Brlić-Mažuranić.
 • Godine 2018. recenzent u zborniku radova s međunarodne znanstvene konferencije: Međunarodni znanstveno-stručni skup u povodu 100. obljetnice Franjevačke klasične gimnazije s pravom javnosti na Širokome Brijegu.
 • Godine 2021. recenzent u zborniku radova Zadarski filološki dani 8 (Zbornik s međunarodnog skupa Zadar – Benkovac, 8.-9. studenog 2019.).

 

Znanstveni radovi

 1. Budimir, I. (2005) Frazemske inačice u publikaciji s kraja 19. stoljeća, Motrišta, glasilo Matice hrvatske u Mostaru, rujan 2005., br.34, str.127.
 2. Budimir, I. (2007) Nestandardnojezični frazemi u časopisu Osvit (1898.-1908.), Lahor, časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani, godina II, br. 3, Zagreb, str. 67-84. https://hrcak.srce.hr/20656.
 3. Budimir, I., (2007) „Vrime“ i „vrijeme“ u hrvatskoj frazeologiji, Humski dani poezije, I. ikavski skup, Osvit 3.-4./2007, Mostar, str. 233-239.
 4. Budimir, I. (2007) Jezik Osvita (pravopisne, grafijske i jezične (ne)dosljednosti), Hum, časopis Filozofskoga fakulteta u Mostaru, br.2, str. 283-301.
 5. Budimir, I. (2010) Leksičke i tvorbene osobitosti prvoga izdanja Molitvenika fra Anđela Nuića, FRA ANĐEO NUIĆ: u prigodi 160. obljetnice rođenja (1850-2010), Mostar, travnja. (ISBN 978-9958-9213-8-4).
 6. Budimir, I. (2012) Frazeologija fra Petra Bakule, Zbornik o fra Petru Bakuli, Mostar: 201.-289. (u Zborniku o fra Petru Bakuli, Zagreb, 2013., UDK 811.163.42 407.609, ISBN 978-953-7823-14-6, radovi sa znanstvenoga skupa Opus fra Petra Bakule održanoga u Mostaru od 17. do 19. svibnja 2012. godine).
 7. Budimir, I. (2013) Frazemi s komponentom vlastitoga imena u Osvitu, Zbornik radova Tuzla – grad na zrnu soli, Tuzla: 46-61. Zbornik Tuzla – grad na zrnu soli, Tuzla, 2013., ISSN 2303-4157, str. 46-61.
 8. Budimir, I. (2014) Kontaktna sinonimija fra (don) Franje Milićevića, 9. Riječki filološki dani, Rijeka: 3-12. u zborniku Riječki filološki dani 9, 2014., UDK 811.163.42-05 Milićević, F, 811.163.42ˈ373.421.
 9. Budimir I., Romić, M. (2015) Status zastarjelica u govorima Priluke i Čaprazlije s posebnim osvrtom na uporabu kod mlađih govornika, zbornik radova Identitetska i kulturna raznolikost BiH, Zbornik radova sa znanstvene konferencije 4 i 5. lipnja 2014. Identiteti-Kultura-Jezici, sv.1., Mostar 2015.
 10. Budimir, I. (2015.) Leksičke osobitosti Milićevićevih publikacija, zbornik radova u povodu 180. obljetnice don/fra Franje Milićevića, 27. 11. 2015. Mostar. 
 11. Budimir, I. (2016) Biblizmi i frazemi u Bakulinu Molitveniku (Pribogoljubna bavljenja za slišati svetu misu), listopad 2016, Zbornik radova o fra Petru Bakuli, o 200. obljetnici njegova rođenja- znanstveno-stručni simpozij 14. 10. 2016., str. 255-267. 
 12. Budimir, I., Ištuk, J. (2018) Tvorbene posebnosti bosanskohercegovačkoga obrtničkog i drugog nazivlja: Gdje najčešće kupujemo: u pekarni, pekari ili pekarnici?, HUM. br. 20, godina VIII, str. 251-274.
 13. Budimir, I., (2019) 110 godina Ljeporječja, zbornik radova sa Znanstveno-stručnoga simpozija u povodu 100. obljetnice Franjevačke klasične gimnazije s pravom javnosti na Širokome Brijegu, održan listopada 2018., str. 206-216.
 14. Budimir, I., Mišetić, D. (2019.) Utjecaj ograničenja prominentnosti slogova na slijed sastavnica binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku, Zbornik radova sa 6. međunarodne znanstvene konferencije Identiteti-Kultura-Jezici održane u Mostaru, godišnjak Filozofskoga fakulteta (SUM), str. 64-77. 
 15. Budimir, I., Šunjić, J. (2020), O hercegovačkim krematonimima, Mostariensia, 23 (2019.) 2, str. 43-55. https://hrcak.srce.hr/file/353613.
 16. Budimir, I. (2020) Paremiološka građa hercegovačke hrvatske periodike na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Vol. No. 6, 2020., str. 271-294. https://doi.org/10.47960/2712-1844.2020.6.271
 17. Budimir, I. (2022.). O hercegovačkoj Mladosti i Ruži. U: Čuvar, zaštitnik i anđeo knjige: zbornik radova posvećen fra Anti Mariću uz njegov 70. rođendan. Mostar: Hercegovačka franjevačka provincija, Matica hrvatska- ogranak Grude; Matica hrvatska- ogranak Široki Brijeg, str. 229 – 244.

 18. Mišetić, Damir; Budimir, Irina. (2022). (I)reverzibilnost leksičkih binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku, SPONDE: Časopis za jezike, književnosti i kulture između dviju obala Jadrana / Rivista di lingue, letterature e culture tra le due sponde dell’Adriatico / A Journal of Languages, Literatures and Cultures between the two Adriatic coasts 2, 1, str. 65.-78. https://doi.org/10.15291/sponde.4089

   

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se također pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html