Otvoren natječaj za studentsku razmjenu za Sveučilište u Mariboru u okviru Erasmus+ programa

Otvoren je natječaj za studentsku razmjenu za Sveučilište u Mariboru u okviru Erasmus+ programa za akademsku 2017./2018. Godinu u okviru kojeg je za Sveučilište u Mostaru  odobreno pet stipendija za sva tri ciklusa.

Svi zainteresirani studenti dužni su do 28.5.2017. dostaviti sljedeću dokumentaciju na e-mail adresu: erasmus+k107@sve-mo.ba i u kopiji ffmo-ms@sve-mo.ba

1.      Ugovor o učenju (link se nalazi unutar prijavnog linka i treba biti potpisan od strane prodekana i prorektorice za međunarodnu suradnju)

2.      Prijepis ocjena o svim položenim ispitima sa svih ciklusa kao i s vidljivim studentskim prosjekom (na hrvatskom i engleskom jeziku)

3.       Potvrda o znanju engleskog jezika minimalno B1 (formular se može preuzeti na linku)

4.      Potpisana izjava o ranijoj mobilnosti, a ukoliko student nije bio na mobilnosti da ju svejedno popuni i potpiše(formular se može preuzeti na linku)

5.      Potpisana izjava o boravku, rođenju i državljanstvu  (formular se može preuzeti na linku)

6.      Motivacijsko pismo na engleskom jeziku najviše jedna stranica formata A4

7.      CV (Europass) s navedenim dodatnim aktivnostima  (formular se može preuzeti na linku)

8.      Važeća potvrda o upisu na Fakultet (hrvatski i engleski jezik)

9.      Preslika putovnice ili osobne iskaznice

Link Sveučilišta u Mariboru na kojem se mogu pronaći sve informacije i obrasci je sljedeći:

http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx   

Za sve dodatne informacije studenti se mogu javiti osobno u Ured za međunarodnu suradnju i projekte ili na e-mail ffmo-ms@sve-mo.ba.