Natječaj za studentsku mobilnost- Sveučilište Sveučilišta Palcky u Olomoucu, Češka

Otvoren je natječaj Sveučilišta Palcky u Olomoucu, Češka za studentsku mobilnost u trajanju od pet mjeseci  za ljetni ili zimski semestar akademske godine 2019./2020.
 
Prema potpisanom ugovoru studenti sva tri studijska ciklusa se mogu prijaviti na sljedeća studijska područja:
0314 Sociology and cultural studies;
0532 Earth Sciences; 
0521 Environmental Sciences;
0110 Education.
 
Rok za podnošenje prijava je 29. travnja 2019.
Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:
 
Prijavni obrazac (privitak u mailu koji ste primili od Vašega studija);
CV (privitak u mailu koji ste primili od Vašega studija);
Motivacijsko pismo (engleski jezik);
Potvrdu o znanju engleskog jezika B2;
Prijepis ocjena s matičnog fakulteta na hrvatskom i engleskom jeziku;
Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici  (privitak u mailu koji ste primili od Vašega studija);
 
Preporuka studentima:
pogledati na stranici Sveučilišta Palcky u Olomoucu mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnom Fakultetu i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici;
pogledati akademski kalendar Sveučilišta Palcky u Olomoucu te sukladno istome napravit studijski plan na gostujućoj instituciji. Kalendara je dostupan na sljedećoj poveznici https://www.upol.cz/en/students/exchange-students/academic-calendar-orga...