VAŽNO! Smjernice za studente

 • Nakon preuzimanja korisničkog imena i lozinke potrebno je nakon logiranja u ISS promijeniti početnu lozinku klikom na Korisnički podaci i unijeti aktivnu email adresu klikom na Kontakt mail adresa. Nakon logiranja u ISS (link:http://is.sum.ba/prijava_ispita.html), detaljne upute za korištenje ISS-a mogu se preuzeti klikom na Upute.
   
 • Ukoliko se student ne može prijaviti u sustav ili ne vidi predmete one studijske grupe koju studira potrebno je što prije prijaviti u studentsku referadu kako bi se nepravilnosti  uklonile te student mogao prijaviti ispite na nadolazećim ispitnim rokovima.
   
 • Odabir izbornih predmeta: student će u sustavu vidjeti obvezne kolegija, izborni predmeti odabiru se klikom na stavku Izborni predmeti, nakon logiranja u ISS. Student mora u ISS-u odabrati izborne predmete koje je upisao kako bi ih mogao prijaviti na ispitnim rokovima. 
   
 • Rok za prijavu ispita preko ISS-a:
  Ispiti se mogu prijaviti 3 dana (najkasnije tri dana)  prije održavanja ispita, a odjaviti 1 dan prije održavanja ispita.
  Za prijavu ispita 4+ put student uplatnicu mora donijeti u referadu najkasnije 5 dana prije održavanja ispita, kako bi se uklonila zabrana izlaska na ispit. Predmete s Pedagogije i Zemljopisa studenti koji su upisani na Filozofskom fakultetu uplaćuju za žiro račun Filozofskog fakulteta i uplatnicu donose u studentsku referadu Filozofskog fakulteta. Detaljne upute za prijavu ispita 4+ put nalaze se u Uputama za studente.

   
 • Ukoliko je student položio ispit na predroku ili preko kolokvija, potrebno je da prijavi ispit preko ISS-a na prvom od redovnih rokova u dogovoru s nositeljem kolegija. Svi položeni ispiti moraju biti uneseni u ISS
   
 • Ako nakon izvjesnog vremena student ne vidi položenu ocjenu u ISS-u potrebno je da obavijesti profesora/asistenta da mu položenu ocjenu unese u ISS.
   
 • Studenti koji pravovremeno ne ovjere semestar neće moći prijaviti ispite ljetnog semestra. 
   
 • Ako je student ovjerio semestar, a u ISS-u ne vidi predmete iz ljetnog semestra potrebno je što prije prijaviti u studentsku referadu kako bi se nepravilnosti uklonile.