Služba za nastavu Filozofskog fakulteta bavi se organiziranjem nastave, prati i evidentira održanu nastavu te obrađuje podatke iz nastave, 

Voditeljica Službe za nastavu: Marijana Glavina, dipl. nov.

Kontakt tel.: 036/355-409

E-amil: marijana.glavina@ff.sum.ba