Obavijest za nabavu usluga hotelskog smještaja

 

 

FILOZOFSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U MOSTARU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

(USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Ur.br.: 04/V-116/16 

 

Mostar, listopad 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb

 

 

Ur. broj: 04/V-116/16

U Mostaru, 07.10.2016.

 

 

           

POZIV ZA DOSTVU PONUDA

 

U ime Filozofskog fakulteta  Sveučilišta u Mostaru, pozivam Vas da dostavite ponudu u okviru Poziva za dostavljanje ponuda za javne nabave usluga hotelskog smještaja u Mostaru. Procedura javne nabave će se obaviti sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br. 39/14).

 

 

1.      Opći podaci

b)      Naziv i adresa ugovornog tijela: Filozofski fakultet  Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

c)      IDB: 4227478600002

d)      Tel./fax.: 036/355-410, 355-401, e-mail: ff@sve-mo.ba,

e)      Web adresa: www.ff.sve-mo.ba

f)        Kontakt osoba: Damir Vasilj, telefon: 036/355-503,

E-mail: damir.vasilj@hotmail.com

 

 

 1. Podaci o predmetu javne nabave

 

Predmet nabave je: Usluge hotelskog smještaja u Mostaru

JRJN oznaka predmeta nabave: 55110000-4: Usluge hotelskog smještaja

Nabava pokrenuta odlukom o pokretanju postupka od 04.10.2016.

 

3.      Vrsta postupka

Postupak nabave će se obaviti sukladno članku 8. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, br. 39/14) i Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, br. 104/14).

 

3.1  Opis predmeta nabave

 

Usluge hotelskog smještaja u Mostaru

 

Predviđena je sukcesivna nabava usluga hotelskog smještaja u  razdoblju od 18 mjeseci od dana zaključenja ugovora za smještaj profesora, asistenata i ostalih vanjskih suradnika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru:

-          Smještaj u jednokrevetnim sobama (noćenje s doručkom)

-          Odgovarajuća kategorizacija hotela sa tri ili četiri zvjezdice

-          Maksimalna ukupna vrijednost ugovora može iznositi do 45.000,00 KM, ovisno o broju noćenja

 

 

4.      Uvjeti za sudjelovanje

 

 Kako bi sudjelovali u proceduri javnih nabavki, dobavljači trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

a)      Da su registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti (čl.46 ZJN).

b)      Moraju imati pravo na obavljanje profesionalne aktivnosti i/ili biti registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;

c)      Njihovo ekonomsko i financijsko stanje treba garantirati ispravno izvršenje ugovora;

d)     Njihova tehnička i profesionalna sposobnost treba garantirati ispravno izvršenje ugovora.

 

Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti izjave kojim potvrđuju da ispunjavaju sve gore navedene uvjete. Ponude dobavljača koji su dostavili pogrešne izjave ili ih nisu nikako dostavili će biti odbačene.

 

5.      Sadržaj ponude

 

Ponuditelji su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a)      popunjeni obrazac za dostavljanje ponude (Aneks II),

b)      popunjen obrazac za cijenu ponude sa svim elementima koji je čine, kao i potrebnim objašnjenjima, na način kako je definirano u tenderskoj dokumentaciji (Aneks I),

c)      dokaz o ispunjenosti uvjeta iz članaka 46. Zakona (registracija),

d)      Izjava iz članaka 50. Točka e) Zakona o javnim nabavama (Aneks III)

e)      potpisan prijedlog nacrta ugovora, (Aneks IV)

f)       Rješenje ili drugi ekvivalent o kategorizaciji hotela

 

 

6.      Kriterij za dodjelu ugovora

 

Kriterij za dodjelu ugovora određuje se kao najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

Ponuditelj izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM). Cijena ponude piše se brojevima. U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u obrascu za cijenu ponude.

Ukoliko ponuditelj ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu, smatrat će se da nije ponudio popust.Cijena je nepromjenjiva za čitavo vrijeme trajanja ugovora.

 

 

 

 

7.      Pozivi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i tiskarska literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj uporabi, pod uvjetom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

 

8.      Priprema i dostavljanje ponude

 

Dobavljači snose sve troškove u svezi  pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorno tijelo nije odgovorno niti dužno snositi te troškove.

 

Original i sve preslike ponude trebaju biti otipkani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa naznačenim stranicama. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba. Osim toga, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u tijeku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora).

 

Dobavljač dostavlja ponudu u originalu. Koverta sa pondo se dostavlja na adresu ugovornog tijela: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske bb, 88000 Mostar, predajom u Tajništvo ili zravno poštom.

 

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

-          Naziv i adresa ugovornog tijela

-          Naziv i adresa ponuditelja u gornjem lijevom kutu koverte

-          Evidencijski broj nabave

-          Naziv predmeta nabave

-          Naznaka “ne otvaraj”.

 

Alternitivna ponuda nije dozvoljena. Blagovremenom se smatraju ponude koje su do isteka roka  za podnošenje ponuda prispjele u Tajništvo bez obzira na način i vrijeme slanja. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane već će neotvorene biti vraćene ponuditelju.

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uvjetom da se izmjene ili  povlačenje ponude, dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru mora biti obaviješteno u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Na kuverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati: “IZMJENE PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

Ugovorno tijelo cijeni da u predmetnom postupku nema potrebe pregovaranja.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      Mjesto, vrijeme i otvaranje ponude

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.10.2016. do 10h, Tajništvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Ugovorno tijelo će nakon isteka rok za prijem ponuda izvršiti otvaranje i analizu istih i obavijestiti će ponuditelje o rezultatu postupka nabave, a odluku objaviti na svojoj web stranici.

 

10. Otvaranje ponude

10.1. Otvaranje ponuda će se održati 21.10.2016. u 10:30 sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa:

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Matice hrvatske b.b.

88000 Mostar

 

10.2. Ponuđač ili njihov ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresirana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili svoje ponude putem zapisnika o otvaranju ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

10.3. Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se priopćiti sljedeće informacije:

-          naziv ponuđača

-          ukupna cijena navedena u ponudi

-          popust naveden u ponudi ako je posebno iskazan

 

10.4. Predstavnik ponuđača koji želi službeno učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za učešće u na javnom otvaranju u ime ponuđača. Ukoliko nema službene punomoći ponuđač može kao i ostala zainteresirana lica prisustvovati javnom otvaranju ali bez prava potpisa zapisnika ili poduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

 

11. Nacrt ugovora

Sastavni dio tenderske dokumentacije čini nacrt okvirnog sporazuma (ugovora) - Aneks VII, koji sadrži sve elemente ove tenderske dokumentacije. Ponuđač treba popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uvjeti), potpisati i pečatirati. Popunjen, potpisati i pečatiran primjerak nacrt ugovora predstavlja spremnost ponuđača, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, da zaključi ugovor.

 

12. Obaviještenje o dodjeli

Ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatima postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od donošenja odluke, i to elektroničkim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

13. Pojašnjnje tenderske dokumentacije

Zainteresirani ponuditelji mogu, u pisanoj formi, tražiti od ugovornog tijela pojašnjenja tenderske dokumentacije blagovremeno, ali najkasnije deset dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Ugovorno tijelo dužno je odgovoriti u pisanoj formi, a odgovor s pojašnjenjem dostavlja svim  ponuditeljima koji su otkupili tendersku dokumentaciju ili za koje ima saznanja da su je preuzeli na jedan od načina iz članaka 55. Zakona, u roku od tri dana, a najkasnije pet dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Ako odgovor ugovornog tijela dovodi do izmjena tenderske dokumentacije i te izmjene od ponuditelja zahtijevaju da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, ugovorno tijelo dužan je produžiti rok za podnošenje ponuda najmanje za sedam dana.

 

 

14. Informacije o zaštiti dobavljača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim člankom 99. i 101. Zakona.

 

 

 

 

 

Prilozi:

1.      Obrazac za cijenu ponuda (Aneks I)

2.      Obrazac za dostavu ponuda (Aneks II)

3.      Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 50.točka e) ZJN (Aneks III)

4.      Nacrt ugovora (Aneks IV)

 

 

     M.P.

 

                                                                   Predsjednik Povjerenstav za javne nabave

                                                                                             

                                                                                ______________________

                                                                                  Damir Vasilj,  mag.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks III

PISMENA IZJAVA

IZ ČLANAKA 50. TOČKE e) (TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST U POSTUPKU NABAVE USLUGA) ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA (SLUŽBENI GLASNIK BIH BROJ:39/14)

 

Ja, dolje potpisani_________________________(ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj : ____________________  izdanom od ____________________, u svojstvu predstavnika gospodarskog subjekta ili obrta ili srodne djelatnosti _________________________________________________________________________ (Navesti položaj, naziv gospodarskog subjekta ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : _________________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ________________________(Ulica i broj), kao kandidat/ponuditelj u postupku javne nabave, Poziv za dostavu ponuda (usluge hotelskog smještaja), a kojeg provodi Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, a u skladu sa člankom 50. Točke e)  Zakona o javnim nabavama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu/e:

 

 

e) o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti te mjerama kojima raspolaže pružatelj usluga za obavljanje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete;

 

Predmet nabave je sukcesivna nabava usluga hotelskog smještaja za smještaj profesora, asistenata i ostalih vanjskih suradnika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru sukladno Aneksu I- obrazac za cijenu ponude, a koja se nalazi u prilogu ovoga poziva (nabava će se vršiti sukcesivno prema potrebi ugovornog tijela u periodu od 18 mjeseci od dana zaključenja Ugovora).

 

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno uporaba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo utvrđeno Kaznenim zakonima u BiH.

 

Izjavu dao :

____________________

Mjesto i datum davanja izjave :

____________________

Potpis i pečat nadležnog organa :

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks IV

Ugovorne strane:

-          Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske bb., 88 000 Mostar

zastupana po dekanu prof. dr. sc. Zoran Tomić, kao naručitelj (dalje: Ugovorno tijelo)

i

-          _______________________ „________“, _____________-, _______________

zastupan po direktoru _______________, kao isporučitelj (dalje: Dobavljač)

dana _____________2016. godine u Mostaru sklopili su

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je reguliranje odnosa između ugovornog tijela i dobavljača, u pružanja usluga hotelskog smještaja za profesore-vanjske suradnike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u skladu sa ponudom prodavatelja od _____________ godine (po pozivu za dostavljanje ponuda objavljenom dana _________) i Odlukom o ___________i dodjeli ugovora ur. br.: _________, od __________.

Članak 2.

Dobavljač se obvezuje da će pružati usluge hotelskog smještaja po nalogu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b. Mostar, a u skladu s okvirnom dinamikom isporuke koju će ugovorne strane zajednički dogovoriti.

 

Članak 3.

Usluge će se nabavljati sukcesivno tijekom perioda važenja ugovora, ovisno od potreba, a što će se definirati pojedinačnim narudžbama.

Članak 4.

                Cijena usluge naznačena u ponudi dobavljača iznosi ______________.

                Pojedinačni računi za obavljene usluge biti će uplaćeni roku od 30 dana od dana fakturiranja, na transakcijski račun prodavatelja br.: ___________________ koji se vodi kod _____________________Banka.

Članak 7.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme i traje do ____________. godine.   

Članak 8.

Stranke su suglasne sve eventualne sporove rješavati mirnim putem, u protivnom nadležan je sud u Mostaru.

Članak. 9.

Prodavatelj ne može uposliti, u svrhu realizacije ovog ugovora, fizičke ili pravne osobe sukladno članku 72.  stav (6) Zakona o javnim nabavama BiH.

 

Članak 10.

Ugovorne stranke prihvaćaju prava i obveze iz ugovora, ugovor vlastoručno potpisuju, nakon čega ugovor stupa na snagu. Po dva primjerka ugovora zadržavaju ugovorne stranke.

Ur. broj:_________                                                                                         Ur. broj:_________

Mostar, _________                                                                                         Mostar, __________

 

Prodavatelj:_______________                                                                                    Kupac:________________

(direktor) ________________                                                                                   (dekan) ___________

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks I

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE-HOTELSKE USLUGE SMJEŠTAJA U MOSTARU

 

Naziv dobavljača _____________________

Ponuda br. __________________________

 

 

Red. broj

Opis roba

Količina 

Jedinična cijena po  stavki bez PDV-a

Ukupna cijena po stavki bez PDV-a

 

 1.  

Hotelski smještaj u jednokrevetnoj klimatiziranoj sobi sa doručkom, TV s odabranim kablovskim programima, kupaonska kozmetika, izravan brzi Internet pristup u sobama (boravišne takse uračunate u cijenu).

1

 

 

Ukupna cijena bez PDV-a

 

Popust

 

Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a

 

 

 

 

 

Napomena:

 

 1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
 2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorno tijelo treba platiti dobavljaču. Ugovorno tijelo ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
 1. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
 2. O izvršenim uslugama će se ispostaviti račun u roku od 15 dana od zaprimanja istog.
 3. Ukupna vrijednost ugovora može iznositi do 45.000,00 KM, ovisno o broju noćenja.

 

 

Potpis dobavljača __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks II

 

 

 

 

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

 

 

UGOVORNO TIJELO:

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Matice hrvatske bb

88000 Mostar

 

Broj nabave:____________

 

 

PONUDITELJ:

_________________

_________________

_________________

 

Broj ponude:___________

 

 

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

Telefon

 

Faks

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA PONUDITELJA

 

U odnosu na poziv za dostavu ponuda za gore navedeni Ugovor, mi dolje potpisani ovim izjavljujemo sljedeće; izjavljujemo slijedeće:

 

 1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br.........................(broj nabave koju je dalo ugovorno tijelo), ovom izjavom prihvaćamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

 

 1. Nudimo pružanje hotelskih usluga sukladno uvjetima iz tenderske dokumentacije, kriterija i utvrđenim rokovima tj. kako je dano na Obrascu za cijenu ponude, Aneks I.                                                                   

 

 1. Cijena naše ponude (bez PDV-a.)je_______________________________KM.

Popust koji dajemo na cijenu  je_________________________________KM.

Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je_____________________KM.

PDV na cijenu ponude ( sa uračunatim popustom)___________________KM.

Ukupna cijena za ugovor je_____________________________________KM.

 

 

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izajve i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

 

 

 1. Ova ponuda važi 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.
 2. Ponuditelj je upšoznat i prihvaća sva prava i obveze utvrđene u Nacrtu Ugovora koji je dat u prilogu pozivam, Aneks IV

 

 

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuditelja:[....…………………………]

Potpis ovlaštene osobe: […………………………………………………………]

Mjesto i datum: […………………………………….………….]

Pečat:

 

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

 

1.______________________________

 

2.______________________________

 

3.______________________________

 

4.______________________________

 

 

 

 

 

 

Dokumenti:
PrilogVeličina
PDF icon Poziv za dostavu ponuda.pdf151.16 KB