Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

FILOZOFSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U MOSTARU

 

 

Ur. broj: 04/V-391/17

Mostar, 13. 10. 2017.

 

 

                                                                      

 

 

 

 

PREDMET: Оbavijest o rezultatu postupka javne nabave

 

 

Sukladno članku 71. Zakona o javnim nabavama, obavještavamo Vas da smo u postupku javne nabave usluga izrade elaborata medijskog centra za potrebe Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, donijeli Оdluku о izboru najpovoljnijeg ponuditelja, broj: 04/V-390/17. od 13. 10. 2017. godine, kojom je kao najpovoljniji ponuditelj izabran ARH-concept d.o.o. Mostar, ponuda broj 01-10p/17 od 12.10.2017.

U privitku Vam dostavljamao navedenu Odluku i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

 

 

Sa poštovanjem,   

                                                                                                                                            

                                                                       Predsjednik Povjerenstva

za javne nabave

 

                                                              _____________________

Dostaviti:                                                                      Damir Vasilj, mag. oec                                       

- Ponuditelju/ima

- tajništvu Fakulteta

- a/a

 

 

Dokumenti: