Languages

Politologija - ispitni rokovi

Politologija – ispitni rokovi

Naziv kolegija

 

Jesenski rokovi

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost I

3. 9. u 11 sati

17. 9. u 9 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

9. 9. u 10 sati 23. 9. u  10 sati

Sistematska sociologija

11. 9. u 9 sati

25. 9. u 9 sati

Informatika

28. 8. u 10 sati

24. 9. u 10 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

1. 9. u 11 sati

15. 9. u 11 sati

Osnove ekonomske politike

28. 8. u 9 sati

9. 9. u 9 sati

Temeljni filozofski koncepti

2. 9. u 13 sati

16. 9. u 13 sati

Uvod u političku znanost II

1. 9. u 8 sati

22. 9. u 8 sati

Novovjekovna politička filozofija

9. 9. u 11 sati 23. 9. u 11 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

11. 9. u 9 sati  25. 9. u 9 sati

Engleski jezik

3. 9. u 14 sati

17. 9. u 14 sati

Njemački jezik

12. 9. u 9 sati

23. 9. u 9 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

1. 9. u 11 sati

15. 9. u 11 sati

Interpersonalna komunikacija

2. 9. u 12 sati

16. 9. u 12 sati

Marginalne skupine u društvu

12. 9. u 9 sati

26. 9. u 9 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustavi

9. 9. u 10 sati

23. 9. u 10 sati

Uvod u političku etiku

9. 9. u 12 sati 23. 9. u 12 sati

Međunarodni politički odnosi I

1. 9. u 9 sati

22. 9. u 9 sati

Političke doktrine i ideologije

9. 9. u 10 sati

23. 9. u 10 sati

Politika okoliša

10. 9. u 15 sati

24. 9. u 15 sati

Politički marketing

1. 9. u 13 sati

15. 9. u 13 sati

Politička sociologija

12. 9. u 10 sati

26. 9. u 10 sati

Međunarodni politički odnosi II

1. 9. u 10 sati

22. 9. u 10 sati

Teorije države

5. 9. u 13 sati

26. 9. u 13 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

9. 9. u 10 sati

23. 9. u 10 sati

Političko komuniciranje

1. 9. u 12 sati

15. 9. u 12 sati

Međunarodna zajednica i BiH

3. 9. u 11 sati

17. 9. u 9 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Suvremena političko-filozofska misao I

9. 9. u 13 sati 23. 9. u 13 sati

Međunarodni ekonomski odnosi

28. 8. u 10 sati

9. 9. u 10 sati

Teorija i praksa diplomacije I

11. 9. u 10 sati

25. 9. u 10 sati

Politike migracija

9. 9.. u 14 sati 23. 9. u 14 sati

Integracijski dometi Europske unije

1. 9. u 11 sati

22. 9. u 11 sati

Mediji i politika

5.9. u 11 sati

19.9. u 11 sati

Suvremena političko filozofska misao II

10. 9. u 11 sati 24. 9. u 11 sati

Politička psihologija

4. 9. u 8 sati

18. 9. u 8 sati

Teorija i praksa diplomacije II

11. 9. u 10 sati

25. 9. u 10 sati

Komparativna politika

4. 9. u 11 sati

18. 9. u 11 sati

Kantova politička misao

10. 9. u 10 sati 24. 9. u 10 sati

Komunikologija i politika

9. 9. u 10 sati

23. 9. u 10 sati

Interkulturalno razumijevanje

1. 9. u 12 sati

22. 9. u 12 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

12. 9. u 9 sati

26. 9. u 9 sati

Europska unija: organizacija i sustavi

1. 9. u 13 sati

22. 9. u 13 sati

Komparativni politički sustavi

4. 9. u 11 sati

18. 9. u 11 sati

Metode upravljanja rizicima i krizama

30. 8. u 9 sati

20. 9. u 9 sati

Populacijska politika

29. 8. u 13 sati

19. 9. u 13 sati

Osnove teorije vanjske

politike s vanjskom politikom BiH

3. 9. u 11 sati

17. 9. u 9 sati

Socijalna politika

10. 9. u 16 sati

24. 9. u 16 sati

Uvod u međunarodno javno pravo

5. 9. u 13 sati

26. 9. u 13 sati

Suvremena geopolitika

12. 9. u 10 sati

26. 9. u 10 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

4. 9. u 10 sati

19. 9. u 11 sati

Suvremena diplomacija

1. 9. u 14 sati

22. 9. u 14 sati

Demokracija, civilno društvo i ljudska prava

11. 9. u 9 sati

25. 9. u 9 sati

Upravljanje projektima

 

3. 9. u 15  sati

17. 9. u 15 sati

Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave u EU

12. 9. u 11 sati

25. 9. u 11 sati

Politički pluralizam u BiH

12. 9. u 10 sati

25. 9. u 10 sati

Znanost o upravi, javna uprava i samouprava u BiH

12. 9. u 14 sati

25. 9. u 14 sati

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

2. 9. u 15 sati

16. 9. u 15 sati

Radno i socijalno pravo

3. 9. u 11 sati

24. 9. u 11 sati

Politička i vojna povijest

29. 8. u 14 sati

22. 9. u 14 sati

Kultura u politici

 

9. 9. u 10 sati

30. 9. u 10 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Regionalne komparativne politike

9. 9. u 10 sati

23. 9. u 10 sati

Javna diplomacija i sigurnosne službe

1. 9. u 8 sati

15. 9. u 8 sati

Međunarodne organizacije i kultura mira

12. 9. u 11 sati

26. 9. u 11 sati

Političke stranke i izborni sustavi

 

12. 9. u 13 sati

25. 9. u 10 sati

BiH i europski regionalizam

12. 9. u 12 sati

25. 9. u 12 sati

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

2. 9. u 9 sati

16. 9. u 9 sati

Europeizacija javnih politika

29. 8. u 9 sati

26. 9. u 9 sati

 

Studijske grupe