Languages

Travanjski ispitni rokovi - Socijalni rad

STUDIJ SOCIJALNOG RADA  

 

I.        GODINA

Kolegij

Proljetni ispitni rok

Teorijske osnove socijalnog rada

27.4.2023. u 9:45, učionica 26

Sistematska sociologija

26. 4. u 8:00 sati

Uvod u socijalnu i kulturnu antropologiju

24.4. u 10h učionica 28

Povijest socijalnih i političkih teorija

25.4. u 11:30 h Amfiteatar Vjekoslav Klaić

Hrvatski jezik – jezične vježbe

28. 4. u 12, 15 (uč. 2-10)

Engleski jezik 1

27.4. U 10.00 uc 23.

Njemački jezik 1

25. 4. 2023. u 13.00 sati

Socijalna demografija

/

Akademsko pismo

24. 4. 2003. u 13:30 h

Mediji i odgoj

25.4.2023. u 13.15 sati

učionica 30

   

Socijalni rad i interpersonalna komunikacija

24.4. u 10h učionica 28

Informatika i statistika

26.4. u 13:15h - amf. 21

Uvod u teoriju države i prava

28. 4. u 12:00h

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

28. 4. u 12,15 (uč. 2-10)

Engleski jezik 2

27.4. U 10.00 uc 23

Njemački jezik 2

25. 4. 2023. u 13.00 sati

Teorija konflikata

24.4. u 10h učionica 28

Povijest socijalnog rada

/

Politika okoliša

 

 

II. GODINA

Kolegij

Proljetni ispitni rok

Etika socijalnog rada

25.4. u 11:30h, Amfiteatar Vjekoslav Klaić

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

26. 4. u 8:00 sati

Osnove savjetovanja

26.4. u 17h

Osnove socijalne politike

28.4. u 17h

Osnove psihologije

26.4. u 18h

Mediji i zaštita maloljetnika

26.4. u 15h

Socijalni nauk religijskih zajednica

24.4. u 10h učionica 28

Socijalni rad u zdravstvu

24.4. u 10h učionica 28

   

Socijalni rad s obitelji

26.4. u 17h

Socijalni rad s pojedincem

27.4.2023. u 9:45, učionica 26

Socijalna psihologija

26.4. u 18h

Obiteljsko pravo s osnovama GPP-a

27. 4. u 13, učionica 26

Marginalne skupine u društvu

26. 4. u 8:00 sati

Krizne intervencije

24.4. u 10h učionica 28

Socijalni rad s djecom i mladima

24.4.2023. u 14:45 h, uč 30

Suvremeni pristupi znanosti o odgoju

/

 

 

 

 

III.  GODINA

Kolegij

Proljetni ispitni rok

Socijalni rad u zajednici

24.4. u 10h učionica 28

Radno i socijalno pravo

26.4. u 13h 

Upravno pravo

 28. 4. u 10 h

Socijalni rad s ovisnicima

24.4.2023. u 14:45 h učionica 30

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

27.4.2023. u 9:45, učionica 26

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

24.4. u 10h učionica 28

Duhovnost i socijalni rad

24.4. u 10h 

Zdravstvena prevencija u socijalnom radu

28.4. u 9h
   

Socijalni rad s grupom

24.4. u 10h učionica 28

Socijalna psihijatrija

24.4.2023. 14:45 h 

Socijalna gerontologija

24.4. u 10h učinica 28

Djeca i mladi u kontaktu sa zakonom

26.4.2023. u 13:15

Liderstvo i menadžment u socijalnom sektoru

26.4. u 11:30h učionica 27

Preventivni programi u socijalnom radu

26.4. u 17h

Obitelj  i djeca s teškoćama u razvoju

27.4.2023. u 9:45, učionica 26

Socijalna pedagogija

25.4.2023. u 15:30

 

 DIPLOMSKI STUDIJ

I.        GODINA

Kolegij

Proljetni ispitni rok

Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu

26.4.2023. u 13:15

Siromaštvo i socijalna pomoć

24.4.2023. u 14:45 h, uč 30

Socijalna politika u BiH

28.4. u 17:30h

Obiteljska terapija

28.4. u 18h

Kvantitativne metode u socijalnom radu

24.4. u 13h uč 2-10

Procesi i metode procjene obitelji

24.4.2023. u 14:45 h, uč 30

Izvanobiteljska skrb djece i odraslih

24.4. u 10h učionica 28

Vođenje slučaja u socijalnom radu

24.4. u 10h učionica 28

   

Europska socijalna politika

24.4. u 10h učionica 28

Supervizija u psihosocijalnom radu

24.4. u 10h učionica 28

Ljudska prava i socijalni rad

26.4.2023. u 13:15

Kvalitativne metode u socijalnom radu

24.4. u 14h uč 2-10

Socijalni rad u psihijatriji

24.4.2023. 14:45 h učionica 30

Civilno društvo

24.4. u 10h učionica 28

 

II. GODINA

Kolegij

Proljetni ispitni rok

Integrativni pristup u područjima socijalnog rada

26.4.2023. u 13:15

Socijalna politika i socijalni menadžment

26.4.2023. u 12h

Metode u društvenim istraživanjima - Nacrt istraživanja

27.4. u 12.30

Medijacija

24.4. u 10h učionica 28

Profesionalnost u pomažućim profesijama

24.4.2023. 14:45 h

Projekti EU fondova

24.4. u 16h 

Socijalni rad u školi

27.4.2023. u 11:15, ured 58

   

Odabrana područja socijalnog rada

24.4.2023. u 14:45 h, uč 30

Socijalni razvoj i socijalno planiranje

26.4.2023. u 12h

Palijativna skrb u socijalnom radu

24.4. u 10h učionica 28

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

/

MODUL

 

Obiteljsko pravo i obiteljsko procesno pravo u RH

28.4. u 13h

 

Studijske grupe