Languages

Apsolventski rokovi - termini održavanja ispita

Apsolventski rokovi će se održati prema sljedećem rasporedu:

Uvod u pjesništvo i dramu, Uvod u analizu proznih tekstova, Gotička književnost: 27.10.u 10:00.

Fonetika i fonologija, Sustav engleskih glagolskih vremena, Konceptualna metafora, Semantika, Sociolingvistika, Uvod u istraživanja jezičnoga krajobraza: 27. 10. 2023. u 8.00 sati u amfiteatru V. Klaić

Moderna i postmoderna drama, Tennessee Williams: utorak 24.10. u 9:15.

Suvremeni engleski jezik 3 i 4, Morfologija, Britanska/Američka kultura I civilizacija, Osnove kontrastivne lingvističke analize: ponedjeljak, 23.10. u 14:15

Suvremeni engleski jezik 5 i 6, Engleski u internetskoj komunikaciji, Moderni engleski izgovor, Jezik i kultura: utorak 24.10. u 15:00

Suvremeni engleski jezik 1 i 2, Pisanje eseja, Odabrane teme iz povijesti engleskog jezika, Uvod u pragmatiku: 27.10. u 9:00

Usvajanje 2. ili stranog jezika: 26. 10. u 8:00  (dvorana Klaić)

Glotodidaktika/Metodika nastave engleskog jezika  26. 10. u 9:30 (uč. 22)

Sintaksa, Uvod u teorije prevođenja, Audiovizualno prevođenje, Vještina prevođenja i Varijante engleskog jezika: ponedjeljak, 23.10 u 15:00

Suvremeni engleski jezik VIII i IX, Uvod u kognitivnu lingvistiku, Odabrane metode istraživanja u kognitivnoj lingvistici,  Školska praksa 2: 25.10. u 13:00.

Školska praksa 3: 26.10. u 16:30

Američka književnost do 20. stoljeća, Moderna američka književnost: ponedjeljak, 23. listopada u 13:15, učionica 26

Engleska književnost od Beowulfa do neoklasicizma, Engleska književnost od romantizma do danas, Popularna književnost, Shakespeare, Priroda bildungsromana, Distopija u suvremenoj engleskoj književnosti: ponedjeljak, 23.10. u 15.00

Western Film, Književnost i film, Književnost američkih supkultura: srijeda, 25.10. u 15:00

 

Studijske grupe