Languages

Rezultati ispita kod doc. dr. sc. Irene Musa

S O C I J A L N I    R A D
Rezultati pismenog ispita iz kolegija Sistematska sociologija
Usmenom ispitu mogu pristupiti:
1. Katica Babić
2. Leo Bartulica
3. Ivana Begić (4400)
4. Renata Čičak
5. Ana Katičić
6. Dajana Majstorović
7. Tina Odak
8. Iva Žutac

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Metodologija istraživanja i socijalnom radu
Usmenom ispitu mogu pristupiti:
1. Marija-Goreti ćorić
2. Blaž Ćurić
3. Krunoslav Džalto
4. Branka  Jukić
5. Dajana Šiljeg
 

Studijske grupe