Izvanredni ispitni rok-APSOLVENTSKI

Dodatni ispitni rokovi Studija novinarstva 

 

Naziv kolegija

 

Uvod u znanost o novinarstvu

29. 10. u 10h

Komunikologija

29.10. u 10h

Hrvatski jezik – jezične vježbe                        

26.9. u 8:30h

Pregled povijesti filozofije

28.10. u 10h

Informatika

28.10. u 11h

Engleski jezik I

30.10. u 15h

Njemački jezik I

 

Osnove online novinarstva.                               28.10. u 11h

 

 

Povijest religija

 

 

 

 

 

Politički sustavi

29.10. u 9h

Novi mediji                                                             28.10 u 11h

 

Znanstvena metodologija

28.10 u 14h

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika                                                                     

26.9. u 8:30h

Engleski jezik II

30.10. u 15h

Njemački jezik II

 

Fotonovinarstvo

28.10. u 11h

Sociologija medija

 

Mediji i rodne uloge

31.10. u 9h

 

 

 

 

Političko komuniciranje

30.10. u 12h

Suvremena povijest BiH i Hrvatske

28.10. u 13h

Filozofska antropologija i etika

31.10. u 10h

Agencijsko novinarstvo

28.10. u 10h

Hrvatski jezik i novinarska stilistika

 

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

 

Politika i Internet

 

 

 

 

 

 

Tisak I

28 10. u 10h

Radio I

29.10 u 16:30

Televizija I

31.10. u 8h

Portali i društvene mreže

 

Konvergencija medija

27.9. u 11h

Povijest novinarstva

31.10. u 9h

Retorika

 

Povijest srednje i jugoist. Europe u 19. i 20. st.

28.10 u 13h

Politička filozofija

 

 

 

 

 

 

Tisak II.(practicum)

29. 10. u 10h

Radio II.(practicum)

26.10. u 9:30h

Televizija II.(practicum)

31.10. u 8h

Novinarska etika

31.10. u 10h

Međunarodni politički odnosi

26.10. u 9:30h

Mediji i nasilje

29.10. u 16h

Uvod u teoriju države i prava

29.10. u 13h

 

 

 

 

 

Istraživačko novinarstvo

28.10. u 10h

Medijsko pravo

29.10. u 16h

Odnosi s javnošću

29.10. u 11h

Korporativno komuniciranje

30.10 u 16h

Teorija prava i komparativni pregled zakona o javnom komuniciranju

 

Tehnike pisanja u novinarstvu

29. 10. u 10h

 Javni nastup

30.10 u 12h

 

 

 

Međunarodni odnosi i euroatlantska integriranja

26.10. u 9:30h

Teorije masovnih medija

29.10 u 16h

Internet komunikacije

28.10. u 11h

Metode i tehnike istraživanja javnog mnijenja

29.10 u 12:15h

Medijska analitika

 

Identitet i imidž države

29.10. u 10h

Sportsko novinarstvo

29. 10. u 10h

Klasične teorije društvenog razvoja

31.10. u 10h

Medijska semiotika

 

Mediji u procesu globalizacije

31.10. u 8h

Esej i druge diskurzivne vrste

 

Politički marketing

30.10. u 12h

Politička povijest

 

Suvremene teorije društvenog razvoja

31.10. u 10h

Mediji i odgoj

28.10. U 10h

Poslovna i komunikacijska etika

31.10 u 10h

Psihologija medija

 

Mediji i terorizam

 

 

 

 

 

Online novinarstvo

28.10. u 11h

Interpersonalna komunikacija

29.10. u 10h

Radio III. (novinarska praksa)

29.10. u 16:30h

Televizija III. (novinarska praksa)

31.10. u 8h

Glasnogovorništvo

29.10 u 16h

Marketing

 

Javnost i okoliš

 

Politički odnosi s javnošću

30.10 u 12h

Projekti EU fondova

 

Holističko komuniciranje

 

Tisak III. (novinarska praksa)

29. 10. u 10h

Strategije odnosa s javnošću

30.10 u 16h

Cyberpolitika, identiteti i komunikacijske inovacije

28.10. u 11h

Upravljanje projektima

29.10 u 14.30h

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

29.10 u 12h

Pravni aspekti odnosa s javnošću

29.10. u 16h

 

 

 

Studijske grupe