Izvanredni ispitni rok

Dodatni ispitni rokovi Studija novinarstva 

 

Naziv kolegija

 

Uvod u znanost o novinarstvu

25.9. u 9h

Komunikologija

26.9. u 10h

Hrvatski jezik – jezične vježbe                        

26.9. u 8:30h

Pregled povijesti filozofije

27.9. u 10h

Informatika

27.9. u 10h

Engleski jezik I

3.10. u 10h

Njemački jezik I

25.9 u 11h

Osnove online novinarstva

 

Povijest religija

 

 

 

 

 

Politički sustavi

26.9. u 10h

Novi mediji

 

Znanstvena metodologija

26.9 u 13h

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika                                                                     

26.9. u 8:30h

Engleski jezik II

4.10. u 10h

Njemački jezik II

25.9. u 11h

Fotonovinarstvo

 

Sociologija medija

27.9. u 8h

Mediji i rodne uloge

27.9. u 9h

 

 

 

 

Političko komuniciranje

02.10. u 15h

Suvremena povijest BiH i Hrvatske

27.9. u 13h

Filozofska antropologija i etika

1.10. u 10h

Agencijsko novinarstvo

25.9. u 10h

Hrvatski jezik i novinarska stilistika

 

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

25.9. u 9h

Politika i Internet

30.9. u 9h

 

 

 

 

 

Tisak I

25.9. u 10h

Radio I

26.9 u 16:30

Televizija I

27.9. u 16h

Portali i društvene mreže

30.9. u 9h

Konvergencija medija

27.9. u 11h

Povijest novinarstva

27.9. u 9h

Retorika

 

Povijest srednje i jugoist. Europe u 19. i 20. st.

27.9 u 13h

Politička filozofija

 

 

 

 

 

 

Tisak II.(practicum)

25.9. u 9h

Radio II.(practicum)

12.10. u 9:30h

Televizija II.(practicum)

27.9. u 16h

Novinarska etika

1.10. u 10h

Međunarodni politički odnosi

12.10. u 9:30h

Mediji i nasilje

 

Uvod u teoriju države i prava

26.9. u 13h

 

 

 

 

 

Istraživačko novinarstvo

25.9. u 10h

Medijsko pravo

25.9. u 8h

Odnosi s javnošću

26.9 u 11h

Korporativno komuniciranje

27.9 u 18h

Teorija prava i komparativni pregled zakona o javnom komuniciranju

 

Tehnike pisanja u novinarstvu

25.9. u 9h

 Javni nastup

27.9 u 11h

 

 

 

Međunarodni odnosi i euroatlantska integriranja

12.10. u 9:30h

Teorije masovnih medija

25.9 u 8h

Internet komunikacije

 

Metode i tehnike istraživanja javnog mnijenja

25.8 u 9h

Medijska analitika

27.9. u 11h

Identitet i imidž države

26.9 u 11h

Sportsko novinarstvo

25.9 u 9h

Klasične teorije društvenog razvoja

1.10. u 10h

Medijska semiotika

27.9 u 12h

Mediji u procesu globalizacije

25.9 u 8h

Esej i druge diskurzivne vrste

 

Politički marketing

2.10. u 15h

Politička povijest

 

Suvremene teorije društvenog razvoja

 

Mediji i odgoj

 

Poslovna i komunikacijska etika

1.10 u 10h

Psihologija medija

 

Mediji i terorizam

25.9 u 9h

 

 

 

 

Online novinarstvo

 

Interpersonalna komunikacija

26.9 u 10h

Radio III. (novinarska praksa)

26.9. u 16:30h

Televizija III. (novinarska praksa)

26.9. u 16h

Glasnogovorništvo

25.9 u 8h

Marketing

 

Javnost i okoliš

 

Politički odnosi s javnošću

2.10 u 15h

Projekti EU fondova

 

Holističko komuniciranje

27.9 u 12h

Tisak III. (novinarska praksa)

25.9 u 9h

Strategije odnosa s javnošću

27.9 u 18h

Cyberpolitika, identiteti i komunikacijske inovacije

 

Upravljanje projektima

26.9 u 13h

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

25.9 u 10h

Pravni aspekti odnosa s javnošću

25.9 u 8h

 

 

 

Studijske grupe