STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Studij talijanskog jezika i književnosti izvodi sveučilišni preddiplomski i diplomski dvopredmetni studijski program, koji se može kombinirati sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu, u statusu redovitog studenta i redovitog studenta uz plaćanje.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski dvopredmetni Studij talijanskog jezika i književnosti pruža studentima široko zasnovano solidno obrazovanje iz cjelokupnog područja struke (talijanski jezik, književnost i kultura) i omogućuje stjecanje jezične kompetencije u talijanskom jeziku na razini B2 Europskog okvira referentnih stupnjeva.

Nakon završenog preddiplomskog dvopredmetnog Studija talijanskog jezika i književnosti student će moći/znati:

- prezentirati vještine komuniciranja u razrednom okruženju, pri suradnji sa suradnicima u školi te s vanjskim partnerima škole, a u svrhu unaprjeđenje vlastitoga rada 
- objasniti osnovne elemente obrazovnog sustava 
- govoriti, pisati i analizirati talijanski jezik na B2 razini prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe 
- analizirati, interpretirati i kritički opisatii pravce, discipline i predstavnike u okvirima jezikoslovnih istraživanja 
- analizirati, interpretirati i kritički opisati relevantne lingvističke pojmove i termine te opisati i usporediti različite lingvističke škole 
- analizirati, interpretirati i kritički opisati pravilnu artikulaciju, intonaciju, naglašavanje i ritam talijanskoga fonološkog sustava 
- analizirati, interpretirati i kritički opisati vrste rečenica i sintaktički analizirati rečenice talijanskog jezika 
- primjenjivati pravila uporabe tradicionalnog izgovora latinskoga jezika
-  imenovati, opisati i prepoznati talijanska književna djela u povijesnom kontekstu 
- imenovati, opisati i prepoznati temeljne književnoteorijske pojmove 
- izlagati temeljne pojmove i identificirati osobe i događaje vezane za talijansku povijest, kulturu i tradiciju 
- imenovati i analizirati pravopisne, fonološke i morfološke norme talijanskog standardnog jezika 
- imenovati i analizirati sintaktičke i leksičke norme talijanskoga standardnog jezika
- imenovati, opisati i prepoznati povijesne i stilske karakteristike književnih razdoblja u talijanskoj književnosti 
- tvoriti morfološke oblike prema pravilima deklinacijskog i konjugacijskog sustava latinske gramatike
- analizirati latinsku rečenicu na morfološkoj razini te prevodi jednostavne rečenice s latinskog jezika na hrvatski i obratno 
- imenovati, analizirati i prepoznati temeljne pojmove romanske lingvistike 
-  poredbeno analizirati talijanska književna djela s matičnom književnošću
- imenovati i analizirati pravopisne i gramatičke norme talijanskog jezika 
- analizirati i prepoznati temeljne pojmove iz dramske književnosti 
 
 

Po završetku preddiplomskog dvopredmetnog Studija talijanskog jezika i književnosti student stječe akademski naziv: bachelor/prvostupnik talijanskog jezika i književnosti.

Svršeni prvostupnici/prvostupnice talijanskog jezika i književnosti mogu upisati diplomski studij talijanistike ili srodan studij ili se uključiti u razna područja rada, npr. rad jezičnog posredovanja u gospodarskim, javnim i privatnim ustanovama kulture, politike i kulturnog posredovanja, rad u medijima, izdavaštvu i knjižničarstvu, rad na poslovima propagande, marketinga, odnosa s javnošću i raznih slobodnih profesija.

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski dvopredmetni Studij talijanskog jezika i književnosti - nastavnički smjer osposobljava studente za organizaciju procesa učenja i podučavana talijanskog jezika u nastavi s učenicima različitih uzrasta i za različite tipove nastave. Tijekom studija studenti stječu visoku jezičnu kompetenciju u talijanskom jeziku na razini C1/C2 Europskog okvira referentnih stupnjeva.

Po završetku diplomskog dvopredmetnog Studija talijanskog jezika i književnosti - nastavnički smjer studenti će moći/znati:

- govoriti pisati i analizirati talijanski jezik na C1 razini prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe 
- imenovati i analizirati i kritički vrjednovati temeljne pojmove suvremene književne teorije 
- analizirati, interpretirati i kritički opisivati tekstove iz novije talijanske književnosti 
- prepoznati, analizirati i raščlanjivati povijesna prožimanja talijanske i hrvatske uljudbe i kulture 
- analizirati, interpretirati i kritički opisivati suodnose usmene i pisane talijanske ihrvatske književnosti 
- prevoditi tekstove općeg i stručnog sadržaja s talijanskog na hrvatski jezik i s hrvatskog na talijanski jezik 
- samostalno i kritički analizirati razne aspekte (stilske, funkcionalne, pragmatičke, gramatičke, s obzirom na postignutu adekvatnost  itd.) već učinjenih prijevoda 
- osmišljavati i pisati nastavne planove i programe nastave talijanskoga jezika u osnovnim i srednjim školama 

 

 

Po završetku diplomskog dvopredmetnog Studija talijanskog jezika i književnosti student stječe akademski naziv: magistar talijanskog jezika i književnosti.

Svršeni magistri talijanskog jezika i književnosti bit će osposobljeni samostalno izvoditi nastavu ili nastaviti 3. ciklus studija. Mogućnost zapošljavanja: u obrazovanju (predškolsko, osnovno i sredjoškolsko obrazovanje, kao asistenti u visokoobrazovnim institucijama), u znanosti, u medijima, turističkim agencijama, tvrtkama, državnim i kulturnim institucijama, diplomatskim i konzularnim predstavništvima, na poslovima jezičnog posredovanja u višejezičnim i višekulturnim kontekstima, sudstvu itd.

 

Na svim studijskim programima nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu student će po završetku petogodišnjeg studija steći kvalifikaciju nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju prema EU standardu od minimalno 60 ECTS bodova iz kolegija koji nose nastavničke kompetencije unutar ukupnih 300 ECTS bodova. Standard od navedenih 60 ECTS student stječe na studijskom programu nastavničkog smjera i na zajedničkim kolegijima (kroz Nastavnički modul), tijekom preddiplomskog i diplomskog studija.

Po završetku svih studijskih programa nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu, polaganjem zajedničkih kolegija iz Nastavničkog modula, studenti će moći/znati:

- argumentirati važnost inkluzivnog pristupa pri kreiranju i izvođenju nastavnog procesa prilagođenog individualnim potrebama učenika
- objasniti ulogu nastavnika i stručnih službi, primjenujući načine samoevaluacije i samorefleksije 
- analizirati individualne i skupne razlike među učenicima i njihov utjecaj na školsko postignuće te ulogu roditelja, primjenjujući znanstveno-istraživački pristup 
- primjenjivati različite nastavne metode i strategije poučavanja i vrednovanja, uz inovativno korištenje fizičkih uvjeta i digitalne tehnologije te uvažavajući individualizirani pristup i principe aktivnog učenja
- izrađivati globalni i operativni plan rada i nastavnu pripravu uvažavajući principe aktivnog učenja i individualizacije nastavnog procesa u nastavi određenog predmeta temeljenoj na ishodima učenja 
- koristiti različite metode i postupke za stvaranje sigurnog okruženja, koje omogućuju međupredmetnu povezanost, a podrazumijeva upravljanje vremenom i odjeljenjem te povezivanje nastavnih sadržaja s iskustvom učenika 
- prezentirati načine poticanja učenika na korištenje digitalnih tehnologija, razvoj  samoinicijativnosti i samoreguliranog učenja, poticanje obitelji i zajednice na suradnju, u skladu sa specifičnostima određenog predmeta 
- koristiti digitalne tehnologije u svrhu unapređenja nastavnog procesa, komunikacije s učenicima i suradnicima te profesionalnog razvoja 

Studiji