O studiju

STUDIJ LOGOPEDIJE

Studij logopedije izvodi preddiplomski i diplomski jednopredmetni studijski program, u statusu redovitog studenta i redovitog studenta uz plaćanje.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

            Preddiplomski jednopredmetni Studij logopedije pruža studentima primjerenu razinu obrazovanja iz cjelokupnog područja ove znanosti i omogućuje stjecanje stručnih kompetencija zasnovanih na temeljnim znanjima iz humane komunikacije.

Nakon završenog preddiplomskog jednopredmetnog Studija logopedije studenti će moći/znati:

- koristiti hrvatski standardni jezik u govoru i pismu;

- primijeniti znakovni jezik;

- definirati temeljne elemente o odgoju i obrazovanju;

- raditi na istraživanjima u okviru društvenih znanosti i znati prezentirati rezultate tih istraživanja;

- opisati različite vrste poremećaja kao što su: premećaji gutanja, poremećaji glasa, slušno-govorni poremećaji, poremećaji tečnosti govora, poremećaji čitanja i pisanja;

- nabrojati i opisati metode i proces rehabilitacije slušanja i govora;

- definirati i primijeniti osnovne metodičke postupke s osobama s poteškoćama u razvoju (oštećenjima sluha, govora, jezika);

- sudjelovati kao pomoćnik u procesu rehabilitacije osoba s poteškoćama u razvoju, svih dobnih skupina.

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog Studija logopedije student stječe akademski naziv:

bachelor/prvostupnik logopedije.

Svršeni prvostupnici/prvostupnice logopedije mogu upisati diplomski studij logopedije, a potencijalni diplomski programi koje bi još mogao pratiti su: studij psihologije, pedagogije, hrvatskog jezika, socijalnog rada i razredne nastave. Mogućnost zapošljavanja: završetkom studija, prvostupnik može sudjelovati u habilitaciji i/ili rehabilitaciji govorenog, pisanog i znakovnog jezika, te potpomognute (augmentativne i alternativne) kao i socijalne komunikacije pod nadzorom magistra logopedije.

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski jednopredmetni Studij logopedije osposobljava studente za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije.

Po završetku diplomskog jednopredmetnog Studija logopedije studenti će moći/znati:

- praktično primijeniti znanje u prevenciji, otkrivanju, dijagnozi i liječenju osoba s govornim i jezičnim poremećajima u različitim fazama života;

- planirati, organizirati, provesti, vrednovati i upravljati prevencijom, obrazovanjem i rehabilitacijom, za društveno-integrativni rad s pojedincima ili skupinama u različitim dobnim skupinama;

- primijeniti osnovne komunikacijske vještine za rad s ljudima u različitim dobnim skupinama, njihovim roditeljima i njihovim bliskim rođacima;

- tolerantno i humano riješiti kritične socijalne situacije i empatije za osobe s invaliditetom u različitim dobnim skupinama i u različitim područjima života;

- interpretirati relevantne podatke iz stručne i znastvene literature, što mu omogućava rješavati socijalna pitanja;

- upotrijebiti znanje za klinički i grupni rad s različitom patologijom govora i sluha ljudi u različitim dobnim skupinama;

- koristiti, montirati i održavati razne tehničke, elektro-akustične skupine ili pojedine uređaje vezane za rehabilitaciju sluha i govora;

- kritički se samovrednovati i kontinuirano brinuti za profesionalni razvoj.

Po završetku diplomskog jednopredmetnog Studija logopedije student stječe akademski naziv: magistar logopedije.

Svršeni magistri logopedije bit će osposobljeni samostalno raditi u struci kao logopedi i/ili nastaviti 3. ciklus studija. Mogućnost zapošljavanja: u centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, centrima za medicinsku rehabilitaciju, centrima i posebnim ustanovama za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim, fonijatrijskim i pedijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima, gerijatrijskim ustanovama, predškolskim ustanovama, osnovnim školama, školskim dispanzerima, privatnoj praksi, istraživačkim centrima i dr.         

Studiji