STUDIJ LOGOPEDIJE

 

Studij logopedije izvodi preddiplomski i diplomski jednopredmetni studijski program, u statusu redovitog studenta i redovitog studenta uz plaćanje.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Ciljevi studijskog programa:

Usvajanje temeljnih znanja iz poremećaja humane komunikacije  što uključuje procese i funkcije povezane s usvajanjem i produkcijom govornog, pisanog i znakovnog jezika, oblicima potpomognute komunikacije kao i poremećajima hranjenja i gutanja.  
Sudjelovanje u (re)habilitaciji  govornog, pisanog i znakovnog jezika, potpomognute komunikacije i poremećaja hranjenja i gutanja pod nadzorom  magistre/a logopedije.
 
Po završetku preddiplomskoga jednopredmetnoga Studija logopedije stječe se akademski naziv: prvostupnik/prvostupnica logopedije.
 
Kompetencije studijskog programa: 
 
- primjenjivanje standardnojezičnih normi na svim razinama (pravopisnoj, pravogovornoj,  gramatičkoj, leksičkoj i stilističkoj)
 
- pružanje osnovnih stručnih informacija korisnicima logopedskih usluga s teškoćama/poremećajima iz područja socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja, njihovim obiteljima ali i drugim potrebnim stručnjacima u procesu (re)habilitacije prema uputama magistre/a logopedije
 
- provođenje aktivnosti probira teškoća/poremećaja iz područja socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja prema uputama magistre/a logopedije
 
- provođenje aktivnosti za poticanje urednog razvoja komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja i računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja i slušanja te provođenje terapijskih zadataka u ograničenom opsegu prema uputama i uz nadzor magistre/a logopedije
 
- primjenjivanje osnovnih vizualnih i vizuo-spacijalnih vještina potrebnih za receptivno i ekspresivno znanje hrvatskog znakovnog jezika, rječnika, gramatičkih pravila i pravila ponašanja u komunikaciji i interakciji s osobama s oštećenjem sluha
 
- samostalno pretraživanje podataka i/ili informacija i učenje iz relevantne literature, sudjelovanje na znanstvenim i stručnim projektima i/ili skupovima i/ili kampanjama, i primjenjivanje odgovarajućih metodoloških, statističkih i tehnoloških znanja u svrhu provođenja, analiziranja i interpretiranja prikupljenih podataka
 
- razvijena svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u logopedskoj praksi
 
- nastavak studiranja na diplomskoj i poslijediplomskoj specijalističkoj ili znanstvenoj razini.
 

Ishodi učenja studijskog programa:        

-razlikuje razine i pojmove komunikacije, jezika i govora i definira jezične sastavnice, njihov međuodnos i značenje (IU-FFLOB-1)

-primjenjuje temeljne akustičke, artikulacijske i perceptivne parametre te elektroakustičke metode za analizu glasa i govora (IU-FFLOB-2)

-opisuje anatomsko-neuro-fiziološke i socio-kognitivne osnove socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja i računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja i slušanja (IU-FFLOB-3)

-interpretira nasljednu osnovu i rizične čimbenike za nastanak odstupanja te njihovo povezivanje s prevencijskim postupcima za sprječavanje pojave odstupanja u socijalnoj komunikaciji, jeziku, čitanju, pisanju, računanju, učenju, glasu, govoru, hranjenju, gutanju i slušanju (IU-FFLOB-4)

-definira značajke urednog razvoja komunikacije, jezika i govora (slušanje, govorenje, (pred)vještine čitanja i pisanja, znakovanje) u jedno- i višejezičnim okruženjima, matematičkih (pred)vještina i znanja te vještina hranjenja (IU-FFLOB-5)

-objašnjava temeljna obilježja jezika i zajednice Gluhih, te razlikuje manualne oblike komunikacije i sustav facijalne gramatike od izražavanja emocija i neverbalne komunikacije (IU-FFLOB-6)

-integrira osnovne vizualne i vizuo-spacijalne vještine potrebne za receptivno i ekspresivno znanje hrvatskog znakovnog jezika, primjenjuje osnovni rječnik, gramatička pravila i pravila ponašanja u komunikaciji i interakciji s osobama s oštećenjem sluha (IU-FFLOB-7)

-prepoznaje i opisuje logopedsko-didaktičke materijale i organizira njihovu pripremu (IU-FFLOB-8)

-prepoznaje i opisuje oblike podrške dostupne korisniku u sustavima zdravstva, odgoja i obrazovanja te socijalne skrbi (IU-FFLOB-9)

-integrira podatke iz medicinske i odgojno-obrazovne dokumentacije korisnika te nalaze i mišljenja drugih stručnjaka (IU-FFLOB-10)

-prepoznaje i opisuje samostalni i/ili timski individualni i/ili grupni logopedski rad (terapije/podrške/(re)habilitacije) i telepraksu kod korisnika logopedskih usluga s teškoćama/poremećajima iz domene socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja, te njihovih obitelji (IU-FFLOB-11)

-prepoznaje potrebe uključivanja roditelja, odgojitelja, učitelja, nastavnika, psihologa, socijalnih radnika, medicinskog osoblja i drugih potrebnih stručnjaka u proces logopedske dijagnostike i intervencije (IU-FFLOB-12)

-objašnjava ključne stručne sadržaje odgovarajućim načinom, prilagođeno individualnim mogućnostima korisnika i njihovih obitelji, uvažavajući osobitosti pojedinaca i obitelji kao i okolnosti (IU-FFLOB-13)

-opisuje prilagodbu i podršku za neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s komunikacijskim, jezično-govornim teškoćama i oštećenjem sluha, izrađuje odgojno-obrazovni program te primjenjuje znanja o oblicima neposrednog odgojno-obrazovnog rada (IU-FFLOB-14)

-prepoznaje osobitosti odgoja i obrazovanja pri poučavanju djece s teškoćama u području socijalne komunikacije, jezika, čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, hranjenja, gutanja, slušanja i slušnog procesiranja (IU-FFLOB-15)

-argumentira interdisciplinarne stručne i znanstvene sadržaje u svrhu zagovaranja primjene suvremenih, empirijskih i znanstveno utemeljenih spoznaja u logopedskom radu (IU-FFLOB-16)

-primjenjuje odgovarajuća metodološka, statistička i tehnološka znanja u svrhu provođenja, analiziranja i interpretiranja prikupljenih podataka (IU-FFLOB-17)

-prepoznaje i opisuje etička načela u logopedskom radu (IU-FFLOB-18)

-definira značajke i obilježja narušenih komunikacijskih, jezično-govornih vještina, glasa, sluha i slušanja, učenja, čitanja, pisanja, računanja, gutanja i hranjenja (IU-FFLOB-19)

-koristi elemente gramatičkog sustava stranog jezika u komunikacijskim situacijama (SUMZAB-IU-1)

-definira i primjenjuje standardnojezične norme na svim razinama (pravopisnoj, pravogovornoj, gramatičkoj, leksičkoj i stilističkoj (SUMZAB-IU-4).

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Ciljevi studijskog programa:
 
Obrazovanje nezavisnih stručnjaka za rad na prevenciji, probiru, procjeni, dijagnostici, terapiji, savjetovanju i znanstvenom istraživanju poremećaja humane komunikacije, hranjenja i gutanja kod osoba svih životnih dobi, od vrlo rane dojenačke dobi do starosti.
 
Po završetku diplomskoga jednopredmetnoga Studija logopedije stječe se akademski naziv magistar/magistra logopedije.
 
Kompetencije studijskog programa:
 
Stjecanjem naziva magistar/magistra logopedije osoba postaje samostalni stručnjak koji se bavi prevencijom, probirom, procjenom, dijagnostikom, evaluacijom, intervencijskim tretmanom, savjetovanjem i istraživanjima (znanstvenim i stručnim) u području socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, hranjenja, gutanja, slušanja i slušnog procesiranja kod svih dobnih skupina (od rođenja do duboke starosti), neovisno o etiologiji nastanka oštećenja/poremećaja, komorbiditetu oštećenja/poremećaja te dobi klijenta (korisnika usluge).
 
Nakon završetka studija magistar/magistra logopedije će steći kompetencije za rad na sljedećim dijagnostičkim i (re)habilitacijskim područjima:
 
- rana intervencija u području komunikacije, jezika, govora, slušanja hranjenja i gutanja 
 
- poremećaji socijalne komunikacije 
 
- jezični poremećaji 
 
- poremećaji artikulacije 
 
- govorni poremećaji 
 
- poremećaji glasa
 
- poremećaji tečnosti govora 
 
- afazije i drugi neurološki poremećaji jezika (dizartrija, apraksija) 
 
- poremećaji pisanog jezika (disleksija, disgrafija, diskalkulija)
 
- habilitacija i rehabilitacija jezika, govora i slušanja kod osoba s oštećenjem sluha 
 
- poremećaj hranjenja (kod organskih i funkcionalnih oštećenja na području usne šupljine i larinksa) i gutanja 
 
- teškoće komunikacije kod osoba s različitim oštećenjima /traumama mozga odnosno neurodegenerativnim promjenama povezanih sa starenjem.
 

Ishodi učenja studijskog programa:        

-strukturira informacije, planira, organizira i primjenjuje akademsko i stručno znanje radi odlučivanja i rješavanja problema u području logopedije (IU-FFLOM-1)

-primjenjuje odgovarajuće probirne i dijagnostičke metode, instrumente i sredstva rada u području socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja (IU-FFLOM-2)

-interpretira i integrira rezultate primijenjenih probirnih i dijagnostičkih metoda, instrumenata i sredstava rada (IU-FFLOM-3)

-osmišljava logopedski nalaz i preporuke (IU-FFLOM-4)

-integrira sve informacije relevantne za izradu i primjenu plana logopedske terapije u području socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja (IU-FFLOM-5)

-procjenjuje ishode logopedske terapije i donosi odluke sukladno rezultatima procjene (IU-FFLOM-6)

-primjenjuje znanja o načelima i postupcima rane intervencije u zadanim uvjetima (kliničkim, patronažnim, predškolskim) (IU-FFLOM-7)

-primjenjuje znanja o logopedskim metodama i postupcima kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama (IU-FFLOM-8)

-primjenjuje znanja o tehnološkim pomagalima i uređajima za optimiziranje komunikacije (npr. slušno pomagalo, kohlearni implantat i slično) te o drugim oblicima asistivne tehnologije za komunikaciju (komunikacijska ploča, komunikacijska knjiga, specijalizirani komunikator, prilagođene tipkovnice i slično) (IU-FFLOM-9)

-strukturira primjerene oblike potpomognute komunikacije za određenog korisnika te primjenjuje stečena znanja u poticanju jezičnog razvoja i pismenosti u okviru potpomognute komunikacije (IU-FFLOM-10)

-integrira pedagoško-didaktičke prilagodbe u procesu odgoja i obrazovanja te kreira specifične metode rada s obzirom na obrazovne potrebe učenika (IU-FFLOM-11)

-primjenjuje vještine savjetovanja osoba iz okoline korisnika logopedske usluge (roditelji, djeca, bračni partneri, prosvjetni djelatnici, zdravstveni djelatnici i drugi) (IU-FFLOM-12)

-prikazuje dodatna rješenja za prevladavanje teškoća iz područja socijalne komunikacije, slušanja, jezika, govora, čitanja, pisanja, računanja, učenja, sisanja, gutanja i hranjenja, slušanja te slušnog procesiranja osobama iz stručnog i izvan stručnog okružja (IU-FFLOM-13)

-objašnjava i planira samostalni i/ili timski individualni i/ili grupni logopedski rad (terapije/podrške/(re)habilitacije) i telepraksu kod korisnika logopedskih usluga s teškoćama/poremećajima iz domene socijalne komunikacije, jezika, (pred)vještina čitanja, pisanja, računanja, učenja, glasa, govora, gutanja, hranjenja, slušanja i slušnog procesiranja, te njihovih obitelji (IU-FFLOM-14)

-prikazuje svrhu logopedskog rada i potreba korisnika stručnjacima drugih profila i zajednici (suradnicima iz drugih ustanova i sustava, suradnicima na radnom mjestu, poslodavcima, predstavnicima različitih razina lokalne, regionalne i državne vlasti te predstavnicima medija) (IU-FFLOM-15)

-prikazuje i argumentira (usmenim i pisanim putem) rezultate empirijskih istraživanja i predlaže rješenja za unapređivanje logopedskog rada (IU-FFLOM-16)

-definira profesionalni identitet i primjenjuje znanja o etičkim načelima u logopediji (IU-FFLOM-17)

-prepoznaje raznovrsne oblike cjeloživotnog učenja i planira sudjelovanja u odabranim oblicima cjeloživotnog obrazovanja (IU-FFLOM-18).

 

Studiji