STUDIJ SOCIJALNOG RADA

Studij Socijalnog rada izvodi sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni studijski program, koji se može studirati u statusu redovitog studenta, redovitog studenta uz plaćanje i i izvanrednog studenta.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Ciljevi studijskog programa:

 • Obrazovanje studenata socijalnog rada u skladu s Bolonjskim procesom i globalnim standardima za obrazovanje socijalnih radnika.
 • Omogućiti studentima usvajanje znanja o metodama i teorijama socijalnog rada u temeljnim i posebnim područjima.
 • Osposobiti studente za bavljenje profesijom socijalnog rada u zakonskom, socijalnom i gospodarsko – kulturnom okruženju BiH.
 • Osposobiti student za samostalan istraživački rad i primjenu stečenih znanja i vještina na mikro, mezzo i makro razini društva.
Prvostupnici struke socijalnog rada bit će osposobljeni za prepoznavanje, analizu i planiranje rješenja i razvijanja novih pristupa za pomoć pojedincima, obiteljima, grupama i zajednicama u rješavanju njihovih potreba.
 
Specifične kompetencije:
 • ovladavanje stručnom terminologijom i osnovnim znanjima iz područja socijalnoga rada i srodnih disciplina: pravo, sociologija, psihologija, socijalna psihijatrija, specijalna pedagogija.
 • ovladavanje odgovarajućim metodama i tehnikama socijalnog rada;
 • ovladavanje osnovnim metodama i tehnikama za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama;
 • mogućnost profesionalnog angažmana u javnim i privatnim institucijama socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog, ekonomskog i političkog karaktera te u organizacijama nevladinog sektora;
 • ovladavanje teorijsko-kulturnim i profesionalnim vještinama koje omogućavaju analiziranje stvarnosti i upotrebu instrumenata profesionalnog djelovanja u situacijama socijalnog rizika pojedinaca, grupa i lokalnih zajednica.
 • ovladavanje odgovarajućim komunikacijskim vještinama za dobrobit građana.
Prvostupnik Socijalnog rada bit će angažiran na suradničkim poslovima organizacije službi kad su u pitanju specifični poslovi: emigracija, situacije psihičkog rizika, devijantne situacije, ovisnost o opijatima, ali i u programima općeg ljudskog razvoja, borbe proti  siromaštva i socijalne isključenosti. Mogućnost zapošljavanja postoji i u javnim i u privatnim institucijama koje se izravno ili neizravno bave problematikom zaštite najugroženijih slojeva društva.
 

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog Studija socijalnog rada student stječe akademski naziv:  bachelor/prvostupnik socijalnog rada.

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Kompetencije studijskog programa:

Magistri struke socijalnog rada moći će organizirati, istraživati, analizirati i razvijati inovativne programe pomoći ranjivim skupinama društva.

Specifične kompetencije:
 • napredno ovladavanje područjima socijalnog rada, socijalne politike i socijalnog menadžmenta, izražene analitičke sposobnosti interpretacije socijalnih fenomena te znanstveno istraživački pristup u analizi i rješavanju problema u društvu;
 • osposobljenost za socijalnu skrb, ali i za sve druge javne servise: upravne institucije, neprofitne organizacije, znanstvene i
 • političke institucije, obrazovne institucije.
 • stječe kompetencije potrebne za definiranje i realiziranje programa socijalnog rada, socijalne politike i socijalnog menadžmenta na području zdravstva, obrazovanja, obitelji, imigracije, socijalne isključenosti i marginaliziranosti te na drugim područjima: starih, osoba s invaliditetom, ovisnika, zatvorenika i drugih skupina.
 • autonomno djelovanje i obavljanje funkcija upravitelja službi i odjela kao i upravljanje grupnim radom te analizom potreba i projektima u lokalnoj zajednici.
 • sposobnost upravljanja projektima s područja socijalnih potreba (obiteljski konflikti, maloljetnička delinkvencija, problemi ovisnosti, beskućništvo, multikulturalni konflikti itd.)
 
Magistri struke Socijalnog rada su visoko formirani profesionalci koji su ovladali različitim disciplinama te su sukladno tomu sposobni za interdisciplinarno djelovanje. Bit će sposobni samostalno upravljati i organizirati javne i privatne institucije te voditi opsežne i zahtjevne interdisciplinarne projekte na područjima socijalnog rada, socijalne politike i socijalnog menadžmenta.
 

Po završetku diplomskog jednopredmetnog Studija socijalnog rada se stječe akademski naziv:  magistar socijalnog rada.

Studiji