STUDIJ SOCIJALNOG RADA

Studij socijalnog rada izvodi sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni studijski program, koji se može studirati u statusu redovitog studenta, redovitog studenta uz plaćanje i i izvanrednog studenta.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski jednopredmetni Studij socijalnog rada omogućava studentima ovladavanje

stručnom terminologijom i osnovnim znanjima iz područja socijalnoga rada i srodnih disciplina: pravo, sociologija, psihologija, socijalna medicina, socijalna psihijatrija, specijalna pedagogija.

Nakon završenog preddiplomskog jednopredmetnog Studija socijalnog rada student će znati/moći:

- definirati i klasificirati stručnu terminologiju i osnovna znanja iz područja socijalnog rada i srodnih disciplina: sociologija, antropologija, psihologija, pravo;

- interpretirati i objasniti odgovarajuće metode i tehnike socijalnog rada;

- raščlaniti i vrednovati upotrebu teorijsko-kulturnih i profesionalnih vještina koje omogućavaju analiziranje stvarnosti u kojoj djeluju i upotrebu instrumenata profesionalnog djelovanja, prije svega u situacijama socijalnog rizika bilo pojedinaca bilo grupa i lokalnih zajednica;

- primijeniti odgovarajuće komunikacijske vještine i sposobnosti za dobrobit građana;

- vrednovati i planirati oblike pomažućeg psihosociojalnog pristupa i rada s pojednicem, u grupi kao i u zajednici;

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog Studija socijalnog rada student stječe akademski naziv:  bachelor/prvostupnik socijalnog rada.

Prvostupnik socijalnog rada će biti angažiran na suradničkim poslovima organizacije službi kad su u pitanju specifični poslovi: situacije socijalno-psihičkog rizika, devijantne situacije u različitim sektorima, ovisnosti o opijatima, emigracija, ali i u programima općeg ljudskog razvoja, borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Mogućnost zapošljavanja postoji i u javnim i u privatnim institucijama koje se izravno ili neizravno bave problematikom zaštite najugroženijih slojeva društva, kao i u javnim i privatnim institucijama socijalnog, zdravstvenog, ekonomskog i političkog karaktera te u organizacijama nevladinog sektora.

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski jednopredmetni Studij socijalnog rada omogućava studentima napredno ovladavanje područjima socijalnog rada, socijalne politike i socijalnog menadžmenta, izražene analitičke sposobnosti interpretacije socijalnih fenomena te znanstveno istraživački pristup u analizi i rješavanju problema u društvu.

Nakon završenog diplomskog jednopredmetnog Studija socijalnog rada student će znati/moći:

- analizirati i interpretirati područja socijalnog rada, socijalne politike i socijalnog menadžmenta;

- interpretirati socijalne fenomene;

- organizirati znanstveno-istraživački pristup u analizi i rješavanju problema u društvu;

- planirati i razviti programe socijalne skrbi i drugih sličnih javnih salužbi: upravne institucije, neprofitne organizacije, znanstvene i političke institucije, obrazovne institucije;

- planirati i realizirati programa socijalnog rada, socijalne politike i socijalnog menadžmenta na području zdravstva, obrazovanja, obitelji, imigracije, socijalne isključenosti i marginaliziranosti te na drugim područjima: starih, osoba s invaliditetom, ovisnika, zatovrenika i drugih skupina;

- organizirati djelovanje i obavljanje funkcija upravitelja službi i odjela kao i upravljanje grupnim radom te analizom potreba i projektima u lokalnoj zajednici;

- razvijati i vrednovati projekte s područja socijalnih potreba (obiteljski konflikti, maloljetnička delinkvencija, problemi ovisnosti, beskućništvo, multikulturalni konflikti itd.)

Po završetku diplomskog jednopredmetnog Studija socijalnog rada se stječe akademski naziv:  magistar socijalnog rada.

Magistri socijalnog rada su visoko formirani profesionalci koji su ovladali različitim disciplinama te su sukladno tome sposobni za interdisciplinarno djelovanje. Bit će sposobni samostalno upravljati i organizirati javne i privatne institucije i voditi opsežne i zahtjevne interdisciplinarne projekte na područjima socijalnog rada, socijalne politike i socijalnog menadžmenta. 

 

Zbornik radova s II.međunarodne znanstvene konferencije "Dijete u fokusu - Multidisciplinarni pristup " 

 

Studiji