STUDIJ ODNOSA S JAVNOŠĆU

Studij odnosa s javnošću izvodi sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni studijski program, koji se može studirati u statusu redovitog studenta, redovitog studenta uz plaćanje i izvanrednog studenta.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski jednopredmetni Studij odnosa s javnošću pruža studentima obrazovanje iz cjelokupnog područja struke i omogućuje teorijsko i praktično razumijevanje odnosa s javnošću, te stjecanje temeljnih znanja potrebnih za strateško upravljanje programima odnosa s javnošću i njihovu primjenu u korporativnom sektoru i javnim institucijama uz korištenje naprednih komunikacijskih alata i metodologije. Također, ostvaruju se uvjeti za nastavak sveučilišnog diplomskog studija na području informacijskih i komunikacijskih znanosti kojim se dodatno proširuju znanja.

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog Studija odnosa s javnošću studenti će moći/znati:

- definirati i tumačiti pojmove iz struke od temeljnih do specifičnih, poput primjene odnosa s javnošću u različitim sektorima;

- definirati osnovne komunikološke termine, razine i vrste komunikacije;

- klasificirati usvojenu terminologiju i komunikološke procese, teorijske tradicije prijenos i ritual (teorija informacije, teorije komunikacije), strukturu i fenomenologiju komunikacije, korisnost i granice komunikacijskih modela te modele odabira vijesti;

- razviti kritičku percepciju o mjestu i ulozi odnosa s javnošću kako u znanosti (informacijsko-komunikacijsko polje) tako i u praksi s posebnim naglaskom na odnos i suodnos prema srodnim disciplinama;

- usvojiti znanja o novim tehnologijama komunikacije u funkciji upravljanja i organizacije odnosa s javnošću;

- koristiti funkcije konvergiranih medija u komunikaciji s ciljnim javnostima;

- kritički vrednovati povezanost različitih institucija društvenog života te razlikovati mikrosociološke i makrosociološke procese;

- analizirati utjecaje medijskih sustava i medija u različitim društveno - političkim uvjetima;

- vrednovati koncept primjene planiranih aktivnosti oj-a u službi interesa organizacije i javnosti;

- usvojiti temeljna informatička znanja bitna za razumijevanje i osnovnu primjenu u suvremenom svijetu, kao što su: informacija, računalni sustavi, informacijski sustavi, računalne mreže, baze podataka, skladišta podataka;

- planirati ciljane objave ciljanoj publici putem elektroničkih medija te analizirati utjecaj objavljenih sadržaja na javnost;

- primijeniti naučeno kao temelj (predznanje) za savladavanjem drugih disciplina odnosa s javnošću.

Završetkom preddiplomskog jednopredmetnog Studija odnosa s javnošću student stječe akademski naziv: bachelor/prvostupnik odnosa s javnošću.  

Svršeni prvostupnici/prvostupnice odnosa s javnošću mogu upisati diplomski studij ili srodan studij ili se uključiti u razna područja rada, npr. rad  u medijima, državnoj upravi, u javnim i privatnim ustanovama kulture i politike, u nevladinim organizacijama, u gospodarskom sektoru na poslovima propagande, marketinga i odnosa s javnošću.

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Nakon završetka diplomskog jednopredmetnog Studija odnosa s javnošću student posjeduje visoku razinu stručnih znanja te sposobnosti razumijevanja i primjene tehnika i alata u struci odnosa s javnošću koje ga osposobljavaju za poslove u gospodarskim, upravnim i kulturnim ustanovama, rad u medijima i izdavaštvu.

Po završetku diplomskog jednopredmetnog Studija odnosa s javnošću studenti će moći/znati:

 

- usvojiti  visoku razinu stručnog znanja te primijeniti naučeno kroz uporabu tehnika i alata u odnosima s javnošću;

- interpretirati i analizirati složenije modele strateških odnosa s javnošću;

- primijeniti znanja o novim tehnologijama komunikacije u funkciji upravljanja i organizacije odnosa s javnošću;

- koristiti znanja o novim tehnologijama komunikacije u funkciji upravljanja i organizacije ureda odnosa s javnošću u svim vrstama profitnih i neprofitnih organizacija;

- usvojiti odgovarajuća znanja i metodologije koje omogućavaju socijalnu analizu kroz istraživanja javnog mnijenja;

- izraditi vlastite komunikacijske planove prilagođene različitim ciljevima, sektorima i oblicima primjene (krizna, interna komunikacija,…);

- kritički ocijeniti i evaluirati odgovarajuće programe odnosa s javnošću;

- pripremiti, provesti i prezentirati istraživanje odabranog aspekta iz sektora odnosa s javnošću;

- ovladati kompetencijama potrebnim za komunikacijske aktivnosti  s različitim vrstama javnosti, suradnje sa medijima i kompetencijama potrebnim za stvaranje medijskih sadržaja;

- voditi, organizirati i upravljati komunikacijskim i uredima odnosa s javnošću;

- razviti profesionalna znanja, vještine i sposobnost, profesionalnu etiku, te samostalnost i odgovornost.

Po završetku diplomskog jednopredmetnog Studija odnosa s javnošću student stječe akademski naziv: magistar odnosa s javnošću.

Student će završetkom diplomskog jednopredmetnog Studija odnosa s javnošću posjedovati odgovarajuća znanja i metodologije koje će omogućavati socijalnu analizu, znanja o novim tehnologijama komunikacije u funkciji upravljanja i organizacije ureda odnosa s javnošću u svim vrstama profitnih i neprofitnih organizacija, te će biti će sposoban voditi, organizirati i upravljati ovim sustavima. Mogućnost zapošljavanja: institucije javne vlasti, političke organizacije, nevladine udruge, mediji, gospodarski subjekti, itd.

 

 

 

Studiji