STUDIJ NJEMAČKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Studij njemačkog jezika i književnosti izvodi sveučilišni preddiplomske i diplomske jednopredmetne i dvopredmetne studijske programe. Dvopredmetni studijski program može se kombinirati sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu. Jednopredmetni i dvopredmetni Studij njemačkog jezika i književnosti mogu se studirati u statusu redovitog studenta i redovitog studenta uz plaćanje.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni Studij njemačkog jezika i književnosti pruža studentima široko zasnovano solidno obrazovanje iz cjelokupnog područja struke i omogućuje stjecanje jezične kompetencije u njemačkome jeziku na razini C1 Europskog okvira referentnih stupnjeva. 

Nakon završenog preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija njemačkog jezika i književnosti studenti će moći/znati:

- prepoznati kulturu zemalja njemačkoga govornog prostora (geografskih, kulturno-povijesnih, gospodarskih i ekoloških činjenica);

- definirati i opisati temeljne lingvističke pojmove pojedinih disciplina: fonetike i fonologije, morfologije, sintakse, semantike;

- interpretirati i jezično analizirati tekstove na različitim lingvističkim razinama;

- kritički analizirati temeljne aspekte jezične uporabe i usporediti s materinjim i drugim stranim jezicima;

- prevoditi tekstove s hrvatskog na njemački i s njemačkog na hrvatski jezik s područja gospodarstva, prava, medicine, itd.;

- navesti glavna obilježja pojedinih književnih epoha;

- prepoznati, opisati i analizirati književna djela njemačke književnosti u okviru istih;

- prepoznati i definirati osnovne pojmove iz književne kritike, te usporediti različite vrste književnih tekstova.

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija njemačkog jezika i književnosti student stječe akademski naziv: bachelor/prvostupnik njemačkoga jezika i književnosti.

Svršeni prvostupnici/prvostupnice njemačkoga jezika i književnosti mogu upisati diplomski studij germanistike ili srodan studij ili se uključiti u razna područja rada, npr. rad  u izdavaštvu i knjižarstvu, u medijima, državnoj upravi, u javnim i privatnim ustanovama kulture, politike i kulturnog posredovanja, na poslovima propagande, marketinga, public relations, te raznih slobodnih profesija (npr. publicisti, pisci i sl.).

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni Studij njemačkoga jezika i književnosti - nastavnički smjer osposobljava studente za organizaciju procesa učenja i podučavanja njemačkoga jezika u nastavi s učenicima različitih uzrasta i za različite tipove nastave. Poseban naglasak stavlja se na teorijske temelje učenja i podučavanja njemačkoga jezika kao stranog jezika. Tijekom studija studenti stječu visoku jezičnu kompetenciju u njemačkom jeziku na razini C2 Europskog okvira referentnih stupnjeva.   

Po završetku diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija njemačkoga jezika i književnosti - nastavnički smjer studenti će moći/znati:

- definirati i tumačiti složenije lingvističke pojmove specifičnih lingvističkih disciplina, poput leksikologije, pragmalingvistike i sociolingvistike njemačkoga jezika;

- samostalno pisati zahtjevnije tekstove, od duljih eseja do književnih osvrta;

- samostalno prevoditi jezično i tematski kompleksnije tekstove s njemačkoga na hrvatski i s hrvatskoga na njemački jezik;

- kritički ocijeniti i odabrati odgovarajuće ideje i metode za podučavanje njemačkoga jezika kao stranog jezika;

- planirati, izvoditi i kritički analizirati proces učenja i podučavanja njemačkoga kao stranog jezika za sve uzraste;

- evaluirati udžbenike, izraditi vlastiti nastavni materijal, primijeniti nove medije;

- primijeniti različite tehnike istraživačkog rada s obzirom na proces učenja i podučavanja njemačkoga kao stranog jezika;

- razviti profesionalna znanja, vještine, profesionalnu etiku te samostalnost i odgovornost.

¸           Po završetku diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija njemačkoga jezika i književnosti student stječe akademski naziv: magistar njemačkoga jezika i književnosti.

Svršeni magistri će biti osposobljeni samostalno izvoditi nastavu ili nastaviti 3. ciklus studija. Mogućnost zapošljavanja: u obrazovanju (predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, kao asistenti u visokoobrazovnim institucijama), u znanosti, u medijima, agencijama, tvrtkama, državnim institucijama, itd.

 

Na svim studijskim programima nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu student će po završetku petogodišnjeg studija steći kvalifikaciju nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju prema EU standardu od minimalno 60 ECTS bodova iz kolegija koji nose nastavničke kompetencije unutar ukupnih 300 ECTS bodova. Standard od navedenih 60 ECTS student stječe na studijskom programu nastavničkog smjera i na zajedničkim kolegijima (kroz Nastavnički modul), tijekom preddiplomskog i diplomskog studija.

Po završetku svih studijskih programa nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu, polaganjem zajedničkih kolegija iz Nastavničkog modula, studenti će moći/znati:

- primijeniti znanje o ljudskome razvoju, sociokulturnim različitostima i individualnim razlikama učenika radi postizanja maksimalnih rezultata učenja za svako dijete;

- prepoznati obrazovne potrebe nadarenih učenika, učenika s poteškoćama u razvoju i učenju i onih iz različitih ranjivih grupa;

- stvoriti sigurno, poticajno i inkluzivno okruženje za učenje u skladu sa različitim potrebama svakog učenika;

- poznavati propise, zakone i konvencije koji se odnose na zaštitu dječjih prava;

- primijeniti relevantne spoznaje o metodama učinkovitog poučavanja određenih sadržaja, uključujući i potencijalne poteškoće s kojima bi se učenici mogli suočiti;

- planirati nastavni proces i ishode učenja u skladu s razvojnim stadijem, mogućnostima i potrebama učenika;

- evaluirati svoj rad i planirati daljnji razvoj svojih profesionalnih kompetencija;

- poznavati standarde i etička načela nastavničke struke;

- primijeniti različite strategije za razvijanje partnerstva između obitelji, škole i zajednice;

- sudjelovati u timskome radu u različitim obrazovnim kontekstima;

- poznavati obrazovni sustav i zakonsku regulativu, uključujući i organizaciju i način upravljanja školom;

 - kreirati projekte i istraživanja za unaprjeđenje rada škole;

- samostalno donositi odluke o ocjenjivanju i vrjednovanju učenika i dijeliti odgovornosti s drugim osobama koje su relevantne za razvoj učenika;

- samostalno donositi procjene, sudove i odluke u odgojno-obrazovnim situacijama.

 

 

Studiji