STUDIJ POVIJESTI

Studij povijesti izvodi sveučilišni preddiplomski i diplomski dvopredmetni studijski program, koji se može kombinirati sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu, u statusu redovitog studenta, redovitog studenta uz plaćanje i izvanrednog studenta.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski dvopredmetni Studij povijesti pruža studentima stjecanje znanja o najvažnijim povijesnim procesima i događajima iz svjetske, hrvatske i bosanskohercegovačke povijesti iz svih povijesnih razdoblja.

Nakon završenog preddiplomskog dvopredmetnog Studija povijesti student će moći/znati:

- navesti, definirati i protumačiti najvažnije povijesne događaje i procese iz starovjekovne, srednjovjekovne, ranonovovjekovne te povijesti modernog i suvremenog doba;

- prepoznati i definirati najvažnije pojmove iz povijesti;

- usporediti i analizirati različita poimanja u historiografiji te kritički pristupiti prema njima;

- ukazati na važnost povijesnih činjenica u oblikovanju slike o prošlosti;

- napisati esej i seminarski rad koristeći zadane izvore i literaturu uz određenu metodologiju;

- prepoznati i protumačiti povijesne literarne izvore za određene kolegije;

- formulirati vlastito mišljenje o određenim povijesnim događajima i procesima;

- samostalno koristiti literaturu i izvore i razvijati kritički odnos prema njima.

Po završetku preddiplomskoga dvopredmetnog Studija povijesti student stječe akademski naziv:  bachelor/prvostupnik povijesti.

Svršeni prvostupnici/prvostupnice povijesti osposobljeni su za rad gdje se traži prvi stupanj visoke stručne spreme: različiti oblici rada u novinstvu, u knjižnicama, u turističko-agencijskim organizacijama, u diplomaciji, te raznim ustanovama. Studenti koji završe preddiplomski Studij povijesti mogu upisati odgovarajući diplomski studij nastavničkog usmjerenja na našem Fakultetu ili pak nastavničkoga ili stručnog usmjerenja na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski dvopredmetni Studij povijesti - nastavnički smjer osposobljava studente za organizaciju procesa učenja i podučavanje povijesti u osnovnim i srednjim školama. Studijski program omogućuje studentima dopunu stečenih znanja, a posebno iz područja koja su predmet njihova užeg zanimanja (starovjekovna povijest, srednjovjekovna povijest, ranonovovjekovna povijest, povijest modernog i suvremenog doba).

Po završetku diplomskog dvopredmetnog Studija povijesti - nastavnički smjer studenti će moći/znati:

- definirati i interpretirati složenije povijesne i društvene procese i događaje, te ukazati na suvremene paradigme u povijesnoj znanosti;

- prepoznati i definirati najvažnije pojmove u metodologiji povijesnih istraživanja;

- samostalno osmisliti i napisati stručni ili znanstveni rad po standardima znanstvene  metodologije;

- analizirati, protumačiti i prezentirati određeni povijesni izvor;

- poznavati temeljne sadržaje pomoćnih povijesnih znanosti;

- poznavati metodičko-didaktičke značajke suvremene nastave;

- samostalno osmisliti, pripremiti i izvoditi nastavu u osnovnoj i srednjoj školi;

- poznavati i primijeniti odgovarajuće metode i oblike rada u nastavi;

- primijeniti stečena teorijska i praktična znanja s praktičnim radom u učionici;

- razviti profesionalna znanja, vještine i profesionalnu etiku.

Po završetku diplomskog Studija povijesti student stječe akademski naziv: magistar povijesti.

Svršeni magistri povijesti bit će osposobljeni samostalno izvoditi nastavu ili nastaviti 3. ciklus studija. Mogućnost zapošljavanja: izvođenje nastave povijesti u školskim odgojno-obrazovnim ustanovama; različiti poslovi u prosvjetnim ustanovama, arhivima i muzejima (gdje se traži povijesna struka); rad u knjižnicama, u novinstvu, na radiju i TV, u lokalnoj i državnoj upravi, diplomatskoj službi itd.

 

Na svim studijskim programima nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu student će po završetku petogodišnjeg studija steći kvalifikaciju nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju prema EU standardu od minimalno 60 ECTS bodova iz kolegija koji nose nastavničke kompetencije unutar ukupnih 300 ECTS bodova. Standard od navedenih 60 ECTS student stječe na studijskom programu nastavničkog smjera i na zajedničkim kolegijima (kroz Nastavnički modul), tijekom preddiplomskog i diplomskog studija.

Po završetku svih studijskih programa nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu, polaganjem zajedničkih kolegija iz Nastavničkog modula, studenti će moći/znati:

- primijeniti znanje o ljudskome razvoju, sociokulturnim različitostima i individualnim razlikama učenika radi postizanja maksimalnih rezultata učenja za svako dijete;

- prepoznati obrazovne potrebe nadarenih učenika, učenika s poteškoćama u razvoju i učenju i onih iz različitih ranjivih grupa;

- stvoriti sigurno, poticajno i inkluzivno okruženje za učenje u skladu sa različitim potrebama svakog učenika;

- poznavati propise, zakone i konvencije koji se odnose na zaštitu dječjih prava;

- primijeniti relevantne spoznaje o metodama učinkovitog poučavanja određenih sadržaja, uključujući i potencijalne poteškoće s kojima bi se učenici mogli suočiti;

- planirati nastavni proces i ishode učenja u skladu s razvojnim stadijem, mogućnostima i potrebama učenika;

- evaluirati svoj rad i planirati daljnji razvoj svojih profesionalnih kompetencija;

- poznavati standarde i etička načela nastavničke struke;

- primijeniti različite strategije za razvijanje partnerstva između obitelji, škole i zajednice;

- sudjelovati u timskome radu u različitim obrazovnim kontekstima;

- poznavati obrazovni sustav i zakonsku regulativu, uključujući i organizaciju i način upravljanja školom;

 - kreirati projekte i istraživanja za unaprjeđenje rada škole;

- samostalno donositi odluke o ocjenjivanju i vrjednovanju učenika i dijeliti odgovornosti s drugim osobama koje su relevantne za razvoj učenika;

- samostalno donositi procjene, sudove i odluke u odgojno-obrazovnim situacijama.

 

 

Studiji