POVIJEST - DVOPREDMETNI STUDIJ

Povijest - dvopredmetni studij izvodi sveučilišni preddiplomski i diplomski dvopredmetni studijski program, koji se može kombinirati sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu, u statusu redovitog studenta, redovitog studenta uz plaćanje i izvanrednog studenta.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski dvopredmetni studij Povijesti pruža studentima stjecanje znanja o najvažnijim povijesnim procesima i događajima iz svjetske, hrvatske i bosanskohercegovačke povijesti iz svih povijesnih razdoblja.

Nakon završenog preddiplomskog dvopredmetnog studija Povijesti student će moći/znati:

- definirati i analizirati osnovne pojmove iz struke vezane uz različita povijesna razdoblja i primijeniti ih na proučavanje nacionalne i svjetske povijesti,

- analizirati i prezentirati određene historiografske postavke vezane uz bitne povijesne procese,

- dati pregled nacionalne i svjetske povijesti kroz događaje i povijesne osobe,

- objasniti značenje i strukturu povijesnih procesa,

- analizirati i definirati ključne povijesne procese na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini,

- usporediti istoznačne povijesne događaje u različitim razdobljima,

- prosuđivati o najvažnijim pitanjima te povezivati više pojedinačnih događaja u uzročno-posljedični niz,

- izdvajati i analizirati socio-ekonomske procese koji su utjecali na demografsku i vjersku sliku određenoga povijesnog prostora,

- formulirati vlastito mišljenje i argumentirano raspravljati o različitim društveno-političkim procesima,

- opisati važnost starije kulturno-povijesne baštine i civilizacijskih tekovina u formiranju kasnijeg svjetskog i europskog civilizacijskog kruga,

- demonstrirati istraživačku radoznalost,

- prikupljati i koristiti odgovarajuće izvore i bibliografske jedinice,

- upoznati i koristiti istraživačke metode terenskoga rada u nacionalnoj povijesti (arhivi i lokaliteti),

- koristiti stručnu terminologiju povijesne znanosti,

- definirati i primijeniti određene znanstvene metode,

- kreirati strukuturu i samostalno izraditi pisani rad po standardima zadane metodologije i informatičke pismenosti,

- koristiti elemente gramatičkoga sustava stranog jezika u komunikacijskim situacijama,

- primijeniti standardnojezične norme na svim razinama u svrhu unapređenja komunikacijskih vještina u profesionalnom okruženju, s posebnim naglaskom na obrazovni sustav,

- objasniti osnovne elemente obrazovnog sustava.

 

Po završetku preddiplomskoga dvopredmetnog studija Povijesti student stječe akademski naziv: prvostupnik (eng. bachelor) povijesti.

Svršeni prvostupnici/prvostupnice povijesti osposobljeni su za rad u različitim institucijama gdje se traži stečena kvalifikacija: različiti oblici rada u arhivima, muzejima, u knjižnicama, u medijima, u upravnim ustanovama, u turističko-agencijskim organizacijama, u diplomaciji, te raznim ustanovama.

Studenti koji završe preddiplomski studij Povijesti mogu upisati odgovarajući diplomski studij nastavničkog usmjerenja na našem Fakultetu ili pak nastavničkoga, stručnog ili znanstveno-istraživačkog usmjerenja na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski dvopredmetni studij Povijesti osposobljava studente za organizaciju procesa učenja i podučavanje povijesti u osnovnim i srednjim školama. Studijski program omogućuje studentima dopunu stečenih znanja, a posebno iz područja koja su predmet njihova užeg zanimanja (starovjekovna povijest, srednjovjekovna povijest, ranonovovjekovna povijest, povijest modernog i suvremenog doba).

Po završetku diplomskog dvopredmetnog studija Povijesti studenti će moći/znati:

- argumentirati važnost inkluzivnog pristupa pri kreiranju i izvođenju nastavnog procesa prilagođenog individualnim potrebama učenika,

- objasniti ulogu nastavnika i stručnih službi, primjenjujući načine samoevaluacije i samorefleksije,

- analizirati individualne i skupne razlike među učenicima i njihov utjecaj na školsko postignuće te ulogu roditelja, primjenjujući znanstveno-istraživački pristup,

- primjeniti različite nastavne metode i strategije poučavanja i vrednovanja, uz inovativno korištenje fizičkih uvjeta i digitalne tehnologije te uvažavajući individualni pristup i principe aktivnog učenja,

- izraditi globalni i operativni plan rada i nastavnu pripravu uvažavajući principe aktivnog učenja i individualizacije nastavnog procesa u nastavi određenog predmeta temeljenoj na ishodima učenja,

- koristiti različite metode i postupke za stvaranje sigurnog okruženja, koje omogućuju međupredmetnu povezanost, a podrazumjeva upravljanje vremenom i odjeljenjem te povezivanje nastavnih sadržaja s iskustvom učenika,

- prezentirati načine poticanja učenika na korištenje digitalnih tehnologija, razvoj samoinicijativnosti i samoreguliranog učenja, poticanje obitelji i zajednice na suradnju, u skladu sa specifičnostima određenog predmeta,

- koristiti digitalne tehnologije u svrhu unapređenja nastavnog procesa, komunikacije s učenicima i suradnicima te profesionalnog razvoja,

- elaborirati pregled glavnih povijesnih događaja, procesa i ideologija kako na nacionalnoj tako i na svjetskoj razini,

-  kritički ocijeniti i objasniti značaj proučavanih fenomena različitih povijesnih razdoblja u širem povijesnom kontekstu,

- analizirati i kritički ocijeniti značenje i strukturu povijesnih koncepata, dokumenata, materijalnih izvora i procesa,

- komparirati i analizirati istoznačne gospodarske, ideološke i društveno-političke procese s obzirom na prostornu i vremensku dimenziju,

- kritički argumentirati historiografske interpretacije određenog povijesnog događaja,

- primjeniti stečena znanja za rad u obrazovnim i drugim institucijama kulturno-povijesnog značaja,

- objasniti, klasificirati i analizirati pisane i materijalne povijesne izvore,

- koristiti se povijesnim izvorima, znanstvenom i stručnom literaturom te informatičkom obradom za izradu stručnih i diplomskih radova,

- argumentirati i analizirati o različitosti istraživačkog pristupa i korištenih metoda pri obradi određenih povijesnih procesa,

- objasniti i koristiti temeljne pojmove metodologije povijesnog istraživanja,

- uočiti i analizirati problemska pitanja kao potencijalne istraživačke teme za izradu znanstveno-stručnih radova,

- razviti interes za daljnje usavršavanje u struci, upoznati i koristiti istraživačke metode terenskoga rada u nacionalnoj povijesti. 

 

Po završetku diplomskog studija Povijesti student stječe akademski naziv: magistar (eng. master) povijesti.

Svršeni magistri povijesti bit će osposobljeni samostalno izvoditi nastavu ili nastaviti 3. ciklus studija. Mogućnost zapošljavanja: u osnovnim i srednjim školama za predmet povijesti, te na stručnim mjestima u obrazovnim institucijama, arhivima i muzejima, u knjižnicama, u medijima, u turzimu, u raznim upravnim ustanovama itd.

 

Na svim studijskim programima nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu student će po završetku petogodišnjeg studija steći kvalifikaciju nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju prema EU standardu od minimalno 60 ECTS bodova iz kolegija koji nose nastavničke kompetencije unutar ukupnih 300 ECTS bodova. Standard od navedenih 60 ECTS student stječe na studijskom programu nastavničkog smjera i na zajedničkim kolegijima (kroz Nastavnički modul), tijekom preddiplomskog i diplomskog studija.

 

Studiji