STUDIJ RUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Studij ruskog jezika i književnosti izvodi sveučilišni preddiplomski i diplomski dvopredmetni studijski program, koji se može kombinirati sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu, u statusu redovitog studenta i redovitog studenta uz plaćanje.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski dvopredmetni Studij ruskog jezika i književnosti pruža studentu temeljna znanja iz ruskoga jezika, književnosti i kulture. Po završetku preddiplomskog  studija student posjeduje visoku razinu jezičnog znanja i razvijene vještine komunikacije na ruskom jeziku te sposobnosti razumijevanja i interpretacije sadržaja iz područja proučavanja ruskog jezika i književnosti.

Nakon završenog preddiplomskog dvopredmetnog Studija ruskog jezika i književnosti student će moći/znati:

- definirati i protumačiti osnovne lingvističke pojmove po pojedinim disciplinama, od fonetike i fonologije, preko morfologije i leksikologije, sintakse, semantike do sociolingvistike ruskog jezika;

- interpretirati i jezično analizirati tekstove na različitim lingvističkim razinama;

- prepoznati, imenovati i klasificirati pravce, discipline i predstavnike u okvirima jezikoslovnih i traduktoloških istraživanja;

- kritički analizirati temeljne aspekte uporabe ruskog jezika i usporediti s materinjim i drugim stranim jezicima;

- prepoznati, interpretirati, opisati i analizirati književna djela ruske književnosti u povijesnom kontekstu;

- prepoznati i definirati osnovne pojmove iz književne kritike, te usporediti različite vrste književnih tekstova;

- samostalno pisati kraće ili duže tekstove, poput eseja ili dokumenata u poslovnom dopisivanju;

- sposobnosti razumijevanja i interpretacije sadržaja iz područja proučavanja ruskog jezika i književnosti.

Po završetku preddiplomskog dvopredmetnog Studija ruskog jezika i književnosti student stječe akademski naziv: bachelor/prvostupnik ruskog jezika i književnosti.

Svršeni prvostupnici/prvostupnice ruskog jezika i književnosti mogu upisati diplomski studij rusistike ili srodan studij ili se uključiti u razna područja rada, npr. rad jezičnog posredovanja u gospodarskim, javnim i privatnim ustanovama kulture, politike i kulturnog posredovanja, rad u medijima, izdavaštvu i knjižničarstvu, rad na poslovima propagande, marketinga, odnosa s javnošću i raznih slobodnih profesija. Završetkom sveučilišnog preddiplomskog Studija ruskog jezika i književnosti ostvaruju se uvjeti za nastavak sveučilišnog diplomskog Studija ruskog jezika i književnosti ili odgovarajućeg diplomskog studija na drugim sveučilištima u zemlji ili inozemstvu.

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski dvopredmetni Studij ruskog jezika i književnosti - nastavnički smjer osposobljava studente za organizaciju procesa učenja i podučavana ruskog jezika u nastavi s učenicima različitih uzrasta i za različite tipove nastave, te stječu jezične i književnu kompetenciju na ruskom jeziku, poznavanje kulture zemalja ruskog govornoga područja, poznavanje književno-znanstvene terminologije i metodologije i tehnika istraživačkoga rada s obzirom na proces učenja i poučavanja ruskog jezika i književnosti.

Po završetku diplomskog dvopredmetnog Studija ruskog jezika i književnosti - nastavnički smjer studenti će moći/znati:

- definirati i tumačiti složenije lingvističke pojmove od temeljnih lingvističkih disciplina do specifičnih, poput analize diskursa;

- interpretirati i jezično analizirati složenije aspekte jezične uporabe;

- samostalno pisati zahtjevnije tekstove, od duljih eseja do književnih osvrta;

- analizirati i kritički razmatrati djela suvremene ruske književnosti;

- prepoznati, analizirati i raščlaniti povijesna prožimanja ruske uljudbe i kulture;

- prepoznati i analizirati različita razdoblja iz povijesti ruskog jezika i slavenske filologije;

- usvojiti osnovne didaktičke i metodičke teorije i znati ih definirati;

- osmisliti, pripremiti i izvoditi nastavu s učenicima različitih dobnih skupina;

- odabrati i praktično primijeniti različite metode rada u radu s učenicima;

- izraditi vlastite nastavne materijale prilagođene različitim dobnim skupinama i sposobnostima učenika;

- upoznati temeljne postavke usvajanja ruskog jezika;

- kritički ocijeniti i odabrati odgovarajuće ideje za poučavanje ruskog jezika

- razviti profesionalna znanja, vještine i sposobnost, profesionalnu etiku, te samostalnost i odgovornost.

Po završetku diplomskog dvopredmetnog Studija ruskog jezika i književnosti student stječe akademski naziv: magistar ruskog jezika i književnosti.

Svršeni magistri ruskog jezika i književnosti bit će osposobljeni samostalno izvoditi nastavu ili nastaviti 3. ciklus studija. Mogućnost zapošljavanja: u obrazovanju (predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, kao asistenti u visokoobrazovnim institucijama), u znanosti, u medijima, turističkim agencijama, tvrtkama, državnim i kulturnim institucijama, diplomatskim i konzularnim predstavništvima, na poslovima jezičnog posredovanja u višejezičnim i višekulturnim kontekstima, sudstvu, itd.

 

Na svim studijskim programima nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu student će po završetku petogodišnjeg studija steći kvalifikaciju nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju prema EU standardu od minimalno 60 ECTS bodova iz kolegija koji nose nastavničke kompetencije unutar ukupnih 300 ECTS bodova. Standard od navedenih 60 ECTS student stječe na studijskom programu nastavničkog smjera i na zajedničkim kolegijima (kroz Nastavnički modul), tijekom preddiplomskog i diplomskog studija.

Po završetku svih studijskih programa nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu, polaganjem zajedničkih kolegija iz Nastavničkog modula, studenti će moći/znati:

- primijeniti znanje o ljudskome razvoju, sociokulturnim različitostima i individualnim razlikama učenika radi postizanja maksimalnih rezultata učenja za svako dijete;

- prepoznati obrazovne potrebe nadarenih učenika, učenika s poteškoćama u razvoju i učenju i onih iz različitih ranjivih grupa;

- stvoriti sigurno, poticajno i inkluzivno okruženje za učenje u skladu sa različitim potrebama svakog učenika;

- poznavati propise, zakone i konvencije koji se odnose na zaštitu dječjih prava;

- primijeniti relevantne spoznaje o metodama učinkovitog poučavanja određenih sadržaja, uključujući i potencijalne poteškoće s kojima bi se učenici mogli suočiti;

- planirati nastavni proces i ishode učenja u skladu s razvojnim stadijem, mogućnostima i potrebama učenika;

- evaluirati svoj rad i planirati daljnji razvoj svojih profesionalnih kompetencija;

- poznavati standarde i etička načela nastavničke struke;

- primijeniti različite strategije za razvijanje partnerstva između obitelji, škole i zajednice;

- sudjelovati u timskome radu u različitim obrazovnim kontekstima;

- poznavati obrazovni sustav i zakonsku regulativu, uključujući i organizaciju i način upravljanja školom;

 - kreirati projekte i istraživanja za unaprjeđenje rada škole;

- samostalno donositi odluke o ocjenjivanju i vrjednovanju učenika i dijeliti odgovornosti s drugim osobama koje su relevantne za razvoj učenika;

- samostalno donositi procjene, sudove i odluke u odgojno-obrazovnim situacijama.

 

 

Studiji