STUDIJ ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Studij engleskog jezika i književnosti izvodi sveučilišne preddiplomske i diplomske jednopredmetne i dvopredmetne studijske programe. Dvopredmetni studijski program može se kombinirati sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu. Jednopredmetni i dvopredmetni Studij engleskog jezika i književnosti mogu se studirati u statusu redovitog studenta i redovitog studenta uz plaćanje.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni Studij engleskog jezika i književnosti pruža studentima široko zasnovano solidno obrazovanje iz cjelokupnog područja struke i omogućuje stjecanje jezične kompetencije u engleskome jeziku na razini C1 Europskog okvira referentnih stupnjeva. 

Nakon završenog preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija engleskog jezika i književnosti studenti će moći/znati:

- definirati i protumačiti osnovne lingvističke pojmove po pojedinim disciplinama, od fonetike i fonologije, preko morfologije, sintakse, semantike do sociolingvistike engleskoga jezika;

- interpretirati i jezično analizirati tekstove na različitim lingvističkim razinama;

- kritički analizirati temeljne aspekte jezične uporabe i usporediti s materinjim i drugim stranim jezicima;

- samostalno pisati kraće ili duže tekstove, poput poslovnih dokumenata; 

- raditi u skupini na istraživanju određenih tema ovisno o kolegijima, te znati prezentirati rezultate tih istraživanja;

- prepoznati, opisati i analizirati književna djela iz različitih razdoblja britanske i američke književnosti;

- prepoznati i definirati osnovne pojmove iz književne kritike, te usporediti različite vrste književnih tekstova.

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija engleskog

jezika i književnosti student stječe akademski naziv: bachelor/prvostupnik engleskog jezika i književnosti.

Svršeni prvostupnici/prvostupnice engleskog jezika i književnosti mogu upisati diplomski studij anglistike ili srodan studij ili se uključiti u razna područja rada, npr. rad  u izdavaštvu i knjižarstvu, u medijima, državnoj upravi, u javnim i privatnim ustanovama kulture, politike i kulturnog posredovanja, na poslovima propagande, marketinga, public relations, te raznih slobodnih profesija (npr. publicisti, pisci i sl.).

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni Studij engleskog jezika i književnosti - nastavnički smjer osposobljava studente za organizaciju procesa učenja i podučavanja engleskog jezika u nastavi s učenicima različitih uzrasta i za različite tipove nastave. Tijekom studija studenti stječu visoku jezičnu kompetenciju u engleskom jeziku na razini C2 Europskog okvira referentnih stupnjeva.

Po završetku diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija engleskog jezika i književnosti - nastavnički smjer studenti će moći/znati:

- definirati i tumačiti složenije lingvističke pojmove od temeljnih lingvističkih disciplina do specifičnih, poput analize diskurza;

- interpretirati i jezično analizirati složenije aspekte jezične uporabe;

- samostalno pisati zahtjevnije tekstove, od duljih eseja do književnih osvrta;

- analizirati i kritički razmatrati različita književna djela;

- prepoznati i analizirati različita razdoblja iz povijesti engleskoga jezika;

- usvojiti osnovne didaktičke i metodičke teorije i znati ih definirati;

- osmisliti, pripremiti i izvoditi nastavu s učenicima različitih dobnih skupina;

- odabrati i praktično primijeniti različite metode rada u radu s učenicima;

- izraditi vlastite nastavne materijale prilagođenih različitim dobnim skupinama i sposobnostima učenika;

- upoznati temeljne postavke usvajanja engleskog jezika;

- kritički ocijeniti i odabrati odgovarajuće ideje za poučavanje engleskog jezika;

- pripremiti, provesti i prezentirati istraživanje odabranog aspekta nastave engleskog jezika;

- razviti profesionalna znanja, vještine i sposobnost, profesionalnu etiku, te samostalnost i odgovornost.

Po završetku diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija engleskog jezika i književnosti student stječe akademski naziv: magistar engleskog jezika i književnosti.

Svršeni magistri bit će osposobljeni samostalno izvoditi nastavu ili nastaviti 3. ciklus studija. Mogućnost zapošljavanja: u obrazovanju (predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, kao asistenti u visokoobrazovnim institucijama), u znanosti, u medijima, agencijama, tvrtkama, državnim institucijama itd.

 

Na svim studijskim programima nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu student će po završetku petogodišnjeg studija steći kvalifikaciju nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju prema EU standardu od minimalno 60 ECTS bodova iz kolegija koji nose nastavničke kompetencije unutar ukupnih 300 ECTS bodova. Standard od navedenih 60 ECTS student stječe na studijskom programu nastavničkog smjera i na zajedničkim kolegijima (kroz Nastavnički modul), tijekom preddiplomskog i diplomskog studija.

Po završetku svih studijskih programa nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu, polaganjem zajedničkih kolegija iz Nastavničkog modula, studenti će moći/znati:

- primijeniti znanje o ljudskome razvoju, sociokulturnim različitostima i individualnim razlikama učenika radi postizanja maksimalnih rezultata učenja za svako dijete;

- prepoznati obrazovne potrebe nadarenih učenika, učenika s poteškoćama u razvoju i učenju i onih iz različitih ranjivih grupa;

- stvoriti sigurno, poticajno i inkluzivno okruženje za učenje u skladu sa različitim potrebama svakog učenika;

- poznavati propise, zakone i konvencije koji se odnose na zaštitu dječjih prava;

- primijeniti relevantne spoznaje o metodama učinkovitog poučavanja određenih sadržaja, uključujući i potencijalne poteškoće s kojima bi se učenici mogli suočiti;

- planirati nastavni proces i ishode učenja u skladu s razvojnim stadijem, mogućnostima i potrebama učenika;

- evaluirati svoj rad i planirati daljnji razvoj svojih profesionalnih kompetencija;

- poznavati standarde i etička načela nastavničke struke;

- primijeniti različite strategije za razvijanje partnerstva između obitelji, škole i zajednice;

- sudjelovati u timskome radu u različitim obrazovnim kontekstima;

- poznavati obrazovni sustav i zakonsku regulativu, uključujući i organizaciju i način upravljanja školom;

 - kreirati projekte i istraživanja za unaprjeđenje rada škole;

- samostalno donositi odluke o ocjenjivanju i vrjednovanju učenika i dijeliti odgovornosti s drugim osobama koje su relevantne za razvoj učenika;

- samostalno donositi procjene, sudove i odluke u odgojno-obrazovnim situacijama.

 

 

Studiji