STUDIJ ARHEOLOGIJE

Studij arheologije izvodi sveučilišne preddiplomske i diplomske jednopredmetne i dvopredmetne studijske programe. Dvopredmetni studijski program može se kombinirati sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu. Jednopredmetni i dvopredmetni Studij arheologije mogu se studirati u statusu redovitog studenta i redovitog studenta uz plaćanje.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmenti Studij arheologije pruža studentima temeljna znanja iz različitih grana arheologije (prapovijest, antika i srednji vijek), pomoćnih disciplina i kolegija koji se odabiru s komplementarnih studija, te omogućuje ovladavanje osnovnim tehnologijama i tehnikama terenskog i muzejskog rada.

Nakon završenog preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija arheologije, studenti će moći/znati:

- objasniti i opisati razvoj arheološke znanosti;

- prepoznati, definirati i opisati temeljne pojmove iz različitih arheoloških grana;

- analizirati primarne arheološke podatke;

- obraditi i dokumentirati primarnu arheološku građu;

- identificirati osnovne arheološke izvore, njihovu funkciju, vremenski i prostorni kontekst;

- obavljati pomoćne muzeološke poslove, odnosno:

- klasificirati arheološku građu u sistematskim i studijskim zbirkama;

- sistematizirati arheološku građu u sistematskim i studijskim zbirkama;

- inventirati i ucrtavati inventiranu arheološku građu;

- postavljati stalne muzejske postave, privremene, tematske i druge izložbe u službi tehničke pomoći;

- obavljati tehničke poslove na arheološkim istraživanjima, odnosno:

- sudjelovati u istraživanjima u svojstvu člana istraživačkog tima,

- obavljati poslove tehničkog dokumentiranja,

- obavljati pomoćne poslove u procesu iskopavanja (prikupljanje, sistematizacija i klasifikacija arheološke građe),

- voditi inventar terenskih nalaza.

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija arheologije student stječe akademski naziv: bachelor/prvostupnik arheologije.

Prvostupnik arheologije ne može obavljati poslove kustosa niti poslove konzervatora u institucijama iz područja zaštite, niti može samostalno voditi nijedan oblik arheoloških istraživanja na terenu. Svršeni prvostupnici/prvostupnice arheologije mogu nastaviti izobrazbu na diplomskom studiju institucije izvođača ili na srodnim studijima drugih institucija. Nadalje, mogu obavljati pomoćne muzejske i tehničke poslove u različitim javnim i privatnim znanstvenoistraživačkim i kulturnim ustanovama, državnoj upravi i sl, te svim ostalim državnim i pravnim institucijama iz oblasti kulture, znanosti, medija ili turizma koje iskažu potrebu za stručnjacima tog profila.

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni Studij arheologije omogućuje studentima razvijanje i stjecanje specijalističkih znanja iz različitih grana arheologije ključnih za sudjelovanje u procesu arheoloških istraživanja, zatim ovladavanje njihovom praktičnom primjenom, te ovladavanje metodologijom arheoloških istraživanja i metodologijom znanstvenog rada.

Po završetku diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija arheologije studenti će biti sposobni samostalno se baviti znanstveno-istraživačkim djelatnostima u struci, što podrazumijeva da će moći/znati:

- analizirati, sintetizirati i interpretirati arheološke podatke na višoj razini;

- planirati i rukovoditi terenskim istraživanjima;

- prepoznavati i rješavati znanstvene, stručne i istraživačke probleme;

- koristiti  temeljna i specijalistička znanja iz različitih grana arheologije;

- izgraditi sposobnost timskog rada i interdisciplinarnog pristupa;

- kritički pristupiti praćenju i primjeni znanstvene i stručne literaturu;

- procijeniti važnost arheologije u očuvanju, valorizaciji i prezentaciji kulturne baštine u cjelini.

Po završetku diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija arheologije student stječe akademski naziv: magistar arheologije.

Mogućnost zapošljavanja svršenih magistara arheologije nudi se prije svega u institucijama javnoga sektora i državne uprave, koje iskazuju najveće potrebe za takvim visokostručnim i znanstveno-profiliranim kadrom: muzejskim ustanovama, znanstveno-istraživačkim institutima, državnoj upravi za zaštitu kulturne i prirodne baštine itd. Dio kadra svoje mjesto će naći i na visokim učilištima ili sveučilištima u zvanju asistenata i znanstvenih novaka. Svrha studija je, međutim, ponuditi visokostručni kadar i privatnom sektoru, odnosno tvrtkama specijaliziranima za arheološka iskapanja i konzervatorsko-restauratorke radove.

 

Studiji