STUDIJ ARHEOLOGIJE

Naziv studijskoga programa:

Arheologija – dvopredmetni studij

Ciklus:  

1.

Vrsta:   

Sveučilišni studij

Znanstveno područje:    

Humanističke znanosti

Znanstveno polje:

Ostale humanističke znanosti

Akademski naziv:

Prvostupnik (eng. bachelor) arheologije

Razina kvalifikacije po QF-EHEA:

6

Trajanje studijskoga programa:  

3 godine

ECTS:    

180 ECTS

Jezik:    

Hrvatski

Način studiranja:             

Redovito i izvanredno

Nositelj studijskoga programa:   

Sveučilište u Mostaru

Izvođač studijskog programa:

Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet

Ciljevi studijskoga programa:

Ciljevi vezani za stručne kompetencije:

 • Postići kod studenata usvajanje temeljnih znanja iz različitih grana europske arheologije: prapovijest, antika, srednji vijek i rani novi vijek.
 • Postići kod studenata pravilnu primjenu usvojenih teorijskih znanja.
 • Omogućiti studentima ovladavanje osnovnim vještinama  i tehnikama praktičnog terenskog, istraživačkog i muzejskog rada.
 • Osposobiti studente za obavljanje pomoćnih muzejskih, tehničkih, i terenskih poslova.
 • Potaknuti razvoj komunikacijskih i prezentacijskih vještina i vještine izrade pisanih radova kod studenata.
 • Osposobiti studente za nastavak izobrazbe na diplomskom studiju institucije izvođača, ili na srodnim studijima drugih institucija.

Kompetencije studijskoga programa:

 • Stjecanje temeljnih znanja iz različitih grana europske arheologije (prapovijest, antika, srednji vijek, rani novi vijek).
 • Prepoznavanje i primjena stručne terminologije.
 • Prepoznavanje bitnih odrednica, društvenog i kulturnog razvoja različitih prapovijesnih i povijesnih perioda na širem europskom prostoru, s naglaskom na prostor Bosne i Hercegovine i zemalja iz okruženja – kulturne regije.
 • Usvajanje znanja o ključnim prirodnim, prostornim i kulturnim odrednicama različitih arheoloških nalazišta iz različitih prapovijesnih i povijesnih perioda. 
 • Razlikovanje i prepoznavanje različitih arheoloških materijalnih izvora na temelju njihovih a priori tipološko – stilskih atributa i obilježja.
 • Usvajanje i primjena osnovnih komunikacijskih i prezentacijskih vještina.
 • Primjena stručne i znanstvene literature, te usvajanje metodologije i vještine pisanja znanstvenog rada.
 • Usvajanje praktičnih znanja i vještina nephodnih za obavljanje pomoćnih tehničkih poslova u okviru arheoloških iskopavanja.
 • Usvajanje znanja iz zakona i pravilnika iz sfere očuvanja, zaštite i istraživanja arheološke baštine.

Ishodi učenja studijskoga programa:

Ishodi učenja vezani za struku:

 • Opisuje i objašnjava razvoj arheološke znanosti (IU-FFAB-1)
 • Opisuje i objašnjava temeljne pojmove iz različitih arheoloških grana (IU-FFAB-2)
 • Identificira i objašnjava temeljnu dinamiku kulturno – povijesnog razvoja na širem europskom prostoru (IU-FFAB-3)
 • Identificira primarne arheološke izvore, njihovu funkciju, vremenski i prostorni kontekst (IU-FFAB-4)
 • Samostalno osmišljava i prezentira teme iz područja arheologije (IU-FFAB-5)
 • Koristi stručnu i znanstvenu literaturu u samostalnom radu (IU-FFAB-6)
 • Izvodi tehničke poslove na arheološkim istraživanjima odnosno: surađuje u istraživanjima u svojstvu člana istraživačkog tima; obavlja poslove tehničkog dokumentiranja; obavlja pomoćne poslove u procesu iskopavanja (prikupljanje, sistematizacija i klasifikacija arheološke građe); vodi inventar terenskih nalaza (IU-FFAB-7)
 • Izvodi pomoćne muzeološke poslove, odnosno: klasificira i sistematizira arheološku građu u sistematskim i studijskim zbirkama; inventira i ucrtava inventiranu arheološku građu; postavlja stalne muzejske postave, privremene, tematske i druge izložbe u službi tehničke pomoći (IU-FFAB-8)
 • Objašnjava pravni okvir i zakonske regulative primjenjive na arheološku baštinu, na razini Bosne i Hercegovine (IU-FFAB-9)
 • Primjenjuje vještine učenja potrebne za nastavak obrazovanja na diplomskoj razini (IU-FFAB-10)
 • Tvori imenske i glagolske morfološke oblike i sintaksne konstrukcije latinske gramatike te morfološki i sintaksno analizira rečenice izvornih latinskih tekstova (IU-FFAB-11)

Ishodi učenja vezani za nastavničke kompetencije, u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijem:

 • koristi elemente gramatičkog sustava stranog jezika u komunikacijskim situacijama (SUMZAB-IU-1)
 • primjenjuje standardnojezične norme na svim razinama u svrhu unapređenja komunikacijskih vještina u profesionalnom okruženju, s posebnim naglaskom na obrazovni sustav  (SUMZAB-IU-2)
 • objašnjava osnovne elemente obrazovnog sustava (SUMZAB-IU-3)

Mogućnosti nakon završetka studija:

Mogućnosti nastavka srodnih studija na 2. ciklusu.

 

Mogućnost zapošljavanja:

Nakon završenog preddiplomskog studija Arheologije, studenti stječu znanja i sposobnosti za obavljanje pomoćnih muzejskih i tehničkih poslova u različitim javnim i privatnim znanstveno-istraživačkim i kulturnim ustanovama, državnoj upravi i sl., kao i svim ostalim državnim i pravnim institucijama iz oblasti kulture, znanosti, medija ili turizma koje iskažu potrebu za stručnjacima toga profila.

Akreditacija:      

Sveučilište u Mostaru je rješenje o institucionalnoj reakreditaciji dobilo 14. siječnja 2020. godine od nadležnog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a prema preporuci Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH, nakon čega je Sveučilište upisano u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova.

Naziv studijskoga programa:

Arheologija-dvopredmetni studij

Ciklus:  

2.

Vrsta:   

Sveučilišni studij

Znanstveno područje:    

Humanističke znanosti

Znanstveno polje:

Ostale humanističke znanosti

Akademski naziv:

Magistar (eng. master) arheologije

Razina kvalifikacije po QF-EHEA:

7

Trajanje studijskoga programa:  

2 godine

ECTS:    

120 ECTS bodova

Jezik:    

Hrvatski

Način studiranja:             

Redovito i izvanredno

Nositelj studijskoga programa:   

Sveučilište u Mostaru

Izvođač studijskog programa:

Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet

Ciljevi studijskoga programa:

Ciljevi vezani za stručne kompetencije:

 • Osposobiti studente za samostalno bavljenje (planiranje, organizacija i provođenje) praktičnim istraživačkim radom u arheološkoj struci.
 • Osposobiti studente za samostalno prezentiranje i objavljivanje rezultata znanstvenih (arheoloških) istraživanja.
 • Osposobiti studente za prepoznavanje i rješavanje znanstvenih, stručnih i istraživačkih problema na višoj razini. Kao i prepoznavanje konkretne važnosti struke na širem društvenom planu.
 • Osposobiti studente za komunikaciju i rad u grupama i primjenu interdisciplinarnog pristupa u arheologiji.

 

Ciljevi vezani za nastavničke kompetencije, u kombinaciji s dvopredmetnim nastavničkim studijem:

- osposobiti studente za primjenu teorijskih znanja iz područja pedagogije, psihologije i didaktike te razvijanje stavova oko osnovnih principa i vrijednosti odgoja i obrazovanja potrebnih za kvalitetno bavljenje nastavnom djelatnosti

- osposobiti studente za primjenu teorijskih znanja iz područja digitalnih kompetencija i komunikacijskih vještina te razvijanje stavova oko važnosti i uloge IT tehnologije u odgojno-obrazovnom procesu potrebnih za kvalitetno bavljenje nastavnom djelatnosti

- osposobiti studente da mogu što kvalitetnije izvoditi nastavu određenog predmeta, uzimajući u obzir njegove specifičnosti i izazove, te biti aktivni sudionik odgojno-obrazovnog procesa i član kolektiva odgojno-obrazovnih institucija.

Kompetencije studijskoga programa:

Stručne kompetencije:

 • Usvajanje specijalističkih znanja iz polja arheologije.
 • Usvajanje vještina rješavanja problema i donošenja odluka na višoj razini.
 • Analiza i razumjevanje teorijskih postulata u arheologiji.
 • Razvoj kritičkog aparata u samostalnom znanstveno – istraživačkom radu.
 • Samostalna primjena a priori praktičnog seta znanja i vještina u terenskom znanstveno –  istraživačkom radu.
 • Samostalno planiranje, organizacija i provođenje znanstveno – istraživačkih aktivnosti.
 • Usvajanje vještina komuniciranja i rada u grupama.
 • Prepoznavanje važnosti struke (arheologije) u istraživanju, zaštiti i uspješnom vrednovanju arheološke baštine.

 

Nastavničke kompetencije (iz Odluke FBiH 2004), u kombinaciji  s dvopredmetnim nastavničkim studijem:

 • odgojno-obrazovno planiranje i programiranje te izrada provedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa;
 • pisanje priprema sa jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem, planiranim aktivnostima učenika te korištenje odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala
 • poučavanja osnovnih znanja u jednom ili više predmeta, u kontekstu vođenja učenika smislenom interdisciplinarnom povezivanju znanja
 • osposobljavanje učenika da razvijaju vlastite načine učenja i osobni sustav mišljenja
 • poticanje razvoja učenikove posebnosti
 • ocjenjivanje učeničkih dostignuća i davanje povratnih informacija učenicima o njihovom napredovanju;
 • komuniciranje s roditeljima o učeničkim dostignućima i suradnja s roditeljima
 • procjena vlastitog rada radi stalnog poboljšavanja umijeća poučavanja
 • održavanje sata razrednika te odgojni i savjetodavni rad s učenicima
 • vođenje razredne evidencije i administracije i dr.
 • sudjelovanje u obrazovnom istraživanju te vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

Ishodi učenja studijskoga programa:

Ishodi učenja vezani za struku:

 • Samostalno analizira, sintetizira i interpretira arheološke podatke (IU-FFAM-1)
 • Koristi temeljna i specijalistička znanja iz različitih grana arheologije (IU-FFAM-2)
 • Objašnjava i argumentira razvoj teorijske misli u arheologiji (IU-FFAM-3)
 • Prepoznaje i rješava znanstvene, stručne i istraživačke probleme iz različitih grana arheologije (IU-FFAM-4)
 • Primjenjuje kritički pristup u praćenju i primjeni znanstvene i stručne literature (IU-FFAM-5)
 • Kritički prosuđuje i argumentira teme iz područja arheologije (IU-FFAM-6)
 • Samostalno prezentira i publicira rezultate znanstveno – istraživačkog rada iz područja arheologije (IU-FFAM-7)
 • Samostalno planira, organizira i provodi terenska arheološka istraživanja i terenske preglede (IU-FFAM-8)
 • Pokazuje sposobnost timskog rada i interdisciplinarnog pristupa (IU-FFAM-9)
 • Procjenjuje važnost arheologije u istraživanju, očuvanju, valorizaciji i prezentaciji arheološke baštine u cjelini (IU-FFAM-10)
 • Primjenjuje odgovarajuću zakonsku i pravnu regulativu u postupanju s arheološkom baštinom (IU-FFAM-11)

Ishodi učenja vezani za nastavničke kompetencije, u kombinaciji s dvopredmetnim nastavničkim studijem:

 • argumentira važnost inkluzivnog pristupa pri kreiranju i izvođenju nastavnog procesa prilagođenog individualnim potrebama učenika (SUMZAM-IU-1)
 • objašnjava ulogu nastavnika i stručnih službi, primjenjujući načine samoevaluacije i samorefleksije (SUMZAM-IU-2)
 • analizira individualne i skupne razlike među učenicima i njihov utjecaj na školsko postignuće te ulogu roditelja, primjenjujući znanstveno-istraživački pristup (SUMZAM-IU-3)
 • primjenjuje različite nastavne metode i strategije poučavanja i vrednovanja, uz inovativno korištenje fizičkih uvjeta i digitalne tehnologije te uvažavajući individualizirani pristup i principe aktivnog učenja (SUMZAM-IU-4)
 • izrađuje globalni i operativni plan rada i nastavnu pripravu uvažavajući principe aktivnog učenja i individualizacije nastavnog procesa u nastavi određenog predmeta temeljenoj na ishodima učenja (SUMZAM-IU-5)
 • koristi različite metode i postupke za stvaranje sigurnog okruženja, koje omogućuju međupredmetnu povezanost, a podrazumijeva upravljanje vremenom i odjeljenjem te povezivanje nastavnih sadržaja s iskustvom učenika (SUMZAM-IU-6)
 • prezentira načine poticanja učenika na korištenje digitalnih tehnologija, razvoj  samoinicijativnosti i samoreguliranog učenja, poticanje obitelji i zajednice na suradnju, u skladu sa specifičnostima određenog predmeta (SUMZAM-IU-7)
 • koristi digitalne tehnologije u svrhu unapređenja nastavnog procesa, komunikacije s učenicima i suradnicima te profesionalnog razvoja (SUMZAM-IU-8)

Mogućnosti nakon završetka studija:

Mogućnosti nastavka srodnih studija na 3. ciklusu.

Mogućnost zapošljavanja završenih magistara arheologije nudi se prije svega u institucijama javnoga sektora i državne uprave, koje iskazuju najveće potrebe za takvim visokostručnim i znanstveno-profiliranim kadrom: muzejskim ustanovama, znanstveno-istraživačkim institutima, državnoj upravi za zaštitu kulturne i prirodne baštine itd. Dio kadra svoje mjesto će naći i na visokim učilištima ili sveučilištima u zvanju asistenata. Svrha studija je također ponuditi visokostručni kadar i privatnome sektoru, odnosno tvrtkama specijaliziranima za arheološka iskapanja i konzervatorsko-restauratorke radove.

Akreditacija:      

Sveučilište u Mostaru je rješenje o institucionalnoj reakreditaciji dobilo 14. siječnja 2020. godine od nadležnog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a prema preporuci Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH, nakon čega je Sveučilište upisano u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova.

Naziv studijskoga programa:

Arheologija

Ciklus:  

2.

Vrsta:   

Sveučilišni studij

Znanstveno područje:    

Humanističke znanosti

Znanstveno polje:

Ostale humanističke znanosti

Akademski naziv:

Magistar (eng. master) arheologije

Razina kvalifikacije po QF-EHEA:

7

Trajanje studijskoga programa:  

2 godine

ECTS:    

120 ECTS bodova

Jezik:    

Hrvatski

Način studiranja:             

Redovito i izvanredno

Nositelj studijskoga programa:   

Sveučilište u Mostaru

Izvođač studijskog programa:

Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet

Ciljevi studijskoga programa:

Ciljevi vezani za stručne kompetencije:

 • Osposobiti studente za samostalno bavljenje (planiranje, organizacija i provođenje) praktičnim istraživačkim radom u arheološkoj struci.
 • Osposobiti studente za samostalno prezentiranje i objavljivanje rezultata znanstvenih (arheoloških) istraživanja.
 • Osposobiti studente za prepoznavanje i rješavanje znanstvenih, stručnih i istraživačkih problema na višoj razini. Kao i prepoznavanje konkretne važnosti struke na širem društvenom planu.
 • Osposobiti studente za komunikaciju i rad u grupama i primjenu interdisciplinarnog pristupa u arheologiji.

Kompetencije studijskoga programa:

Stručne kompetencije:

 • Usvajanje specijalističkih znanja iz polja arheologije.
 • Usvajanje vještina rješavanja problema i donošenja odluka na višoj razini.
 • Analiza i razumijevanje teorijskih postulata u arheologiji.
 • Razvoj kritičkog aparata u samostalnom znanstveno – istraživačkom radu.
 • Samostalna primjena a priori praktičnog seta znanja i vještina u terenskom znanstveno –  istraživačkom radu.
 • Samostalno planiranje, organizacija i provođenje znanstveno – istraživačkih aktivnosti.
 • Usvajanje vještina komuniciranja i rada u grupama.
 • Prepoznavanje važnosti struke (arheologije) u istraživanju, zaštiti i uspješnom vrednovanju arheološke baštine.

Ishodi učenja studijskoga programa:

Ishodi učenja vezani za struku:

 • Samostalno analizira, sintetizira i interpretira arheološke podatke (IU-FFAM-1)
 • Koristi temeljna i specijalistička znanja iz različitih grana arheologije (IU-FFAM-2)
 • Objašnjava i argumentira razvoj teorijske misli u arheologiji (IU-FFAM-3)
 • Prepoznaje i rješava znanstvene, stručne i istraživačke probleme iz različitih grana arheologije (IU-FFAM-4)
 • Primjenjuje kritički pristup u praćenju i primjeni znanstvene i stručne literature (IU-FFAM-5)
 • Kritički prosuđuje i argumentira teme iz područja arheologije (IU-FFAM-6)
 • Samostalno prezentira i publicira rezultate znanstveno – istraživačkog rada iz područja arheologije (IU-FFAM-7)
 • Samostalno planira, organizira i provodi terenska arheološka istraživanja i terenske preglede (IU-FFAM-8)
 • Pokazuje sposobnost timskog rada i interdisciplinarnog pristupa (IU-FFAM-9)
 • Procjenjuje važnost arheologije u istraživanju, očuvanju, valorizaciji i prezentaciji arheološke baštine u cjelini (IU-FFAM-10)
 • Primjenjuje odgovarajuću zakonsku i pravnu regulativu u postupanju s arheološkom baštinom (IU-FFAM-11)

Mogućnosti nakon završetka studija:

Mogućnosti nastavka srodnih studija na 3. ciklusu.

Mogućnost zapošljavanja završenih magistara arheologije nudi se prije svega u institucijama javnoga sektora i državne uprave, koje iskazuju najveće potrebe za takvim visokostručnim i znanstveno-profiliranim kadrom: muzejskim ustanovama, znanstveno-istraživačkim institutima, državnoj upravi za zaštitu kulturne i prirodne baštine itd. Dio kadra svoje mjesto će naći i na visokim učilištima ili sveučilištima u zvanju asistenata. Svrha studija je također ponuditi visokostručni kadar i privatnome sektoru, odnosno tvrtkama specijaliziranima za arheološka iskapanja i konzervatorsko-restauratorke radove.

Akreditacija:      

Sveučilište u Mostaru je rješenje o institucionalnoj reakreditaciji dobilo 14. siječnja 2020. godine od nadležnog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a prema preporuci Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH, nakon čega je Sveučilište upisano u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova.

 

Studiji