STUDIJ LATINSKOG JEZIKA I RIMSKE KNJIŽEVNOSTI

Studij latinskog jezika i rimske književnosti izvodi sveučilišni preddiplomski i diplomski dvopredmetni studijski program, koji se može kombinirati sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu, u statusu redovitog studenta i redovitog studenta uz plaćanje.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski dvopredmetni Studij latinskog jezika i rimske književnosti pruža studentima široko zasnovano solidno obrazovanje iz cjelokupnog područja struke i kvalitetno poznavanje latinskog jezika i filologije dostatno da sam razumije i prevede latinski tekst, te da se pritom koristi standardnom referentnom literaturom i ostalim stručnim pomagalima.

Nakon završenog preddiplomskog dvopredmetnog Studija latinskog jezika i rimske književnosti studenti će moći/znati:

- razlikovati osnovne gramatičke kategorije latinskog gramatičkog sustava;

- tvoriti pravilne i nepravilne morfološke oblike prema deklinacijskom i konjugacijskom sustavu;

- usporediti sustave drugih jezika sa sustavom latinskog jezika;

- morfološki, sintaktički i stilski analizirati latinsku rečenicu;

- analizirati sve segmente i razine latinske gramatike,

- definirati, analizirati i vrednovati sve specifičnosti kulture Rimljana;

- opisati i analizirati kronološki tijek rimske povijesti i utjecaj na povijest našeg naroda;

- definirati i opisati povijest/razvoj latinskog jezika i pojedinih kategorija gramatičkog sustava latinskog jezika;

- prepoznati, opisati i analizirati književna djela u prozi i stihu iz različitih razdoblja rimske književnosti u njezinu kontinuitetu, te osnovne karakteristike određenog pisca, žanra ili razdoblja rimske književnosti;

- objasniti važnost djela pisaca pojedinog razdoblja rimske književnosti u razvoju latinskog jezika i rimske književnosti, te njihov utjecaj na svjetsku i hrvatsku književnost i kulturu;

- samostalno prevoditi testove klasičnog latiniteta i izabrane tekstove hrvatskog latiniteta;

- definirati osnovne procese prijevoda,

- koristiti metode i pristupe interpretaciji književnih i ostalih tekstova na latinskom jeziku;

- razlikovati stilske odrednice pojedinih sintaktičkih struktura.

Po završetku preddiplomskog dvopredmetnog Studija latinskog jezika i rimske književnosti student stječe akademski naziv: bachelor/prvostupnik latinskog jezika i rimske književnosti.

Svršeni prvostupnici/prvostupnice latinskog jezika i rimske književnosti mogu upisati diplomski studij latinskog jezika i rimske književnosti ili srodan studij na drugim institucijama, odnosno uključiti se u razna područja rada, npr. u kulturnim ili informativnim djelatnostima (izdavaštvo, muzeji, arhivi, mediji), te u javnim i privatnim ustanovama kulture, politike i kulturnog posredovanja, te raznih slobodnih profesija (npr. publicisti, pisci i sl.).

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski dvopredmetni Studij latinskog jezika i rimske književnosti - nastavnički smjer osposobljava studente za organizaciju procesa učenja i podučavanja latinskog jezika u nastavi s učenicima različitih uzrasta i za različite tipove nastave.

Po završetku diplomskog dvopredmetnog Studija latinskog jezika i rimske književnosti - nastavnički smjer studenti će moći/znati:

- definirati osnovne probleme, teorije i terminologiju pri prevođenjima klasičnih tekstova i tekstova srednjovjekovnog i novovjekovnog latiniteta;

- razlikovati osobitosti stila pojedinih pisaca;

- definirati važnost i korisnost dokumentiranja prevodilačkih procedura i rješenja (pronalaženje resursa, konzultiranje sličnih tekstova, sastavljanje praktično orijentiranih terminoloških popisa, dnevnik prevođenja, i sl.);

- procijeniti vrijednosti vlastitih i tuđih prijevoda razvijajući svoj književni i jezično-kulturni senzibilitet;

- povezati teorijska znanja i praktično iskustvo prevođenja različitih proznih tekstova na latinskom, s posebnim naglaskom na tipove tekstova kakvi prevoditelji s latinskog očekuju u stvarnoj praksi;

- razlikovati i definirati temeljne književne vrste i teme latinskih starokršćanskih pisaca, te analizirati stil njihovih djela,

- prepoznati i analizirati utjecaj i simboliku djela latinske patristike u svjetskoj književnosti i kulturi;

- prepoznati osnovne karakteristike književnih djela i latinskog izraza hrvatskog i BiH latiniteta;

- opisati teorijska polazišta predmetne nastave,

- primijeniti pravila školske dokimologije pri ocjenjivanju znanja učenika,

- poznavati i razlikovati interakcijske, verbalne i audiovizualne nastavne oblike,

- samostalno izvoditi nastavu latinskog jezika (priprema, organizacija i izvođenje nastave latinskog jezika u srednjim školama),

- povezivati izvedbeni plan i program s okvirnim (godišnjim) planom i programom,

- pisati pismene priprave za sve tipove nastavnog sata,

- povezivati stečeno znanje o latinskom jeziku i teorijsko znanje o metodici s praktičnim nastavnim radom u srednjoj školi.

Po završetku diplomskog dvopredmetnog Studija latinskog jezika i rimske književnosti student stječe akademski naziv: magistar latinskog jezika i rimske književnosti.

Svršeni magistri bit će osposobljeni samostalno izvoditi nastavu ili nastaviti 3. ciklus studija. Mogućnost zapošljavanja: u obrazovanju (najčešće općim i klasičnim gimnazijama,  srednjim medicinskim i upravnim školama,te kao asistenti u visokoobrazovnim institucijama), potom u znanstvenim i kulturnim institucijama, arhivskim zbirkama, specijaliziranim knjižnicama, te u medijima i državnim institucijama.

 

Na svim studijskim programima nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu student će po završetku petogodišnjeg studija steći kvalifikaciju nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju prema EU standardu od minimalno 60 ECTS bodova iz kolegija koji nose nastavničke kompetencije unutar ukupnih 300 ECTS bodova. Standard od navedenih 60 ECTS student stječe na studijskom programu nastavničkog smjera i na zajedničkim kolegijima (kroz Nastavnički modul), tijekom preddiplomskog i diplomskog studija.

Po završetku svih studijskih programa nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu, polaganjem zajedničkih kolegija iz Nastavničkog modula, studenti će moći/znati:

- primijeniti znanje o ljudskome razvoju, sociokulturnim različitostima i individualnim razlikama učenika radi postizanja maksimalnih rezultata učenja za svako dijete;

- prepoznati obrazovne potrebe nadarenih učenika, učenika s poteškoćama u razvoju i učenju i onih iz različitih ranjivih grupa;

- stvoriti sigurno, poticajno i inkluzivno okruženje za učenje u skladu sa različitim potrebama svakog učenika;

- poznavati propise, zakone i konvencije koji se odnose na zaštitu dječjih prava;

- primijeniti relevantne spoznaje o metodama učinkovitog poučavanja određenih sadržaja, uključujući i potencijalne poteškoće s kojima bi se učenici mogli suočiti;

- planirati nastavni proces i ishode učenja u skladu s razvojnim stadijem, mogućnostima i potrebama učenika;

- evaluirati svoj rad i planirati daljnji razvoj svojih profesionalnih kompetencija;

- poznavati standarde i etička načela nastavničke struke;

- primijeniti različite strategije za razvijanje partnerstva između obitelji, škole i zajednice;

- sudjelovati u timskome radu u različitim obrazovnim kontekstima;

- poznavati obrazovni sustav i zakonsku regulativu, uključujući i organizaciju i način upravljanja školom;

 - kreirati projekte i istraživanja za unaprjeđenje rada škole;

- samostalno donositi odluke o ocjenjivanju i vrjednovanju učenika i dijeliti odgovornosti s drugim osobama koje su relevantne za razvoj učenika;

- samostalno donositi procjene, sudove i odluke u odgojno-obrazovnim situacijama.

 

 

Studiji