Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika – rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položile su studentice Anita Golemac i Anela Jukić.

Usmeni dio ispita održat će se u drugom rujanskom ispitnom roku (termin usmenog ispita).

 

doc. dr. sc. Marija Musa

Studijske grupe