Politologija - dodatni (dekanski) ispitni rok

Politologija – dodatni ispitni rok

Naziv kolegija

Dekanski  ispitni rok

  1. godina – preddiplomski studij

 

Uvod u političku znanost I

30. 9. u 11 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

30. 9. u 10 sati

Sistematska sociologija

3. 10. u 8 sati

Informatika

2. 10. u 10 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

30. 9. u 11 sati

Osnove ekonomske politike

30. 9. u 10 sati

Temeljni filozofski koncepti

30. 9. u 13 sati

Uvod u političku znanost II

1. 10. u 8 sati

Novovjekovna politička filozofija

30. 9. u 11 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

3. 10. u 8 sati

Engleski jezik

2. 10. u 12:30 sati

Njemački jezik

29. 9. u 15 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

30. 9. u 11 sati

Interpersonalna komunikacija

30. 9. u 10 sati

Marginalne skupine u društvu

3. 10. u 8 sati

  1. godina – preddiplomski studij

 

Politički sustavi

29. 9. u 8 sati (pismeni)

6. 10. u 12 sati (usmeni)

Uvod u političku etiku

30. 9. u 10 sati

Međunarodni politički odnosi I

1. 10. u 8 sati

Političke doktrine i ideologije

30. 9. u 9 sati

Politika okoliša

30. 9. u 18 sati

Politički marketing

2. 10. u 14:30 sati

Politička sociologija

3. 10. u 8 sati

Međunarodni politički odnosi II

1. 10. u 8 sati

Teorije države

30. 9. u 11 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

30. 9. u 9 sati

Političko komuniciranje

2. 10. u 14 sati

Međunarodna zajednica i BiH

30. 9. u 11 sati

  1. godina – preddiplomski studij

 

Suvremeno političko-filozofska misao I

30. 9. u 10 sati

Međunarodni ekonomski odnosi

30. 9. u 10 sati

Teorija i praksa diplomacije I

30. 9. u 12 sati

Politike migracija

30. 9. u 10 sati

Integracijski dometi Europske unije

1. 10. u 8 sati

Mediji i politika

2. 10. u 14:30 sati

Suvremena političko filozofska misao II

30. 9. u 11 sati

Politička psihologija

1. 10. u 8 sati

Teorija i praksa diplomacije II

30. 9. u 12 sati

Komparativna politika

29. 9. u 8 sati

Kantova politička misao

30. 9. u 12 sati

Interkulturalno razumijevanje

1. 10. u 8 sati

  1. godina – diplomski studij

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

3. 10. u 8 sati

Europska unija: organizacija i sustavi

1. 10. u 8 sati

Komparativni politički sustavi

29. 9. u 8 sati

Metode upravljanja rizicima i krizama

4. 10. u 9 sati

Populacijska politika

30. 9. u 14 sati

Osnove teorije vanjske politike s vanjskom politikom BiH

30. 9. u 11 sati

Socijalna politika

2. 10. u 15 sati

Uvod u međunarodno javno pravo

30. 9. u 11 sati

Suvremena geopolitika

3. 10. u 10 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

3. 10. u 9 sati

Suvremena diplomacija

1. 10. u 8 sati

Demokracija, civilno društvo i ljudska prava

3. 10. u 8 sati

Upravljanje projektima

 

Kultura u politici

30. 9. u 10 sati

Politička i vojna povijest

30. 9. u 13 sati

Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave u EU

2. 10. u 11 sati

Politički pluralizam u BiH

2. 10. u 11 sati

Znanost o upravi, javna uprava i samouprava u BiH

2. 10. u 11 sati

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

29. 9. u 15 sati

Radno i socijalno pravo

2. 10. u 12 sati

  1. godina – diplomski studij

 

Regionalne komparativne politike

30. 9. u 10 sati

Javna diplomacija i sigurnosne službe

29. 9. u 9 sati

Međunarodne organizacije i kultura mira

3. 10. u 10 sati

Političke stranke i izborni sustavi

2. 10. u 9 sati

BiH i europski regionalizam

2. 10. u 11 sati

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

29. 9. u 10 sati

Europeizacija javnih politika

3. 10 u 10 sati

 

 

 

 

Studijske grupe