Proljetni ispitni rok - raspored

Politologija – proljetni ispitni rok 2021.

Naziv kolegija

 

Termin ispita

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost 1

28. 4. u 13 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

28. 4. u 15 sati

Sistematska sociologija

28. 4. u 9 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

 27. 4. u 12 sati

Politička ekonomija

26. 4. u 9 sati

Moderna i suvremena povijest BiH

29. 4. u 16 sati (online)

Uvod u političku znanost 2

28. 4. u 13 sati

Novovjekovna politička filozofija

29. 4. u 8 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

28. 4. u 9 sati

Akademsko pismo

26. 4. u 9 sati (online)

Engleski jezik 1

29. 4. u 10 sati

Engleski jezik 2

29. 4. u 10 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

27. 4. u 12 sati

Moderna i suvremena povijest Europe

29. 4. u 12 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političke sustave

29. 4. u 9:15 sati (online)

Međunarodni politički odnosi 1

29. 4. u 11 sati

Političke doktrine i ideologije

27. 4. u 10:30 sati

Javne politike

29. 4. u 14 sati

Uvod u političku etiku

28. 4. u 15 sati

Političko komuniciranje

27. 4. u 12 sati

Politička sociologija

28. 4. u 9 sati

Međunarodni politički odnosi 2

29. 4. u 11 sati

Teorije države

27. 4. u 16 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

27. 4. u 10:30 sati

Politička filozofija i učinci prosvjetiteljstva

28. 4. u 15 sati

Politički marketing

27. 4. u 12 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustav BiH

27. 4. u 10:30 sati

Suvremena političko-filozofska misao

28. 4. u 15 sati

Povijest diplomacije

27. 4. u 10:30 sati

Političke stranke

27. 4. u 13 sati

Izborni sustavi

27. 4. u 14 sati

Politički sustav Europske unije

26. 4. u 11:30 sati

Mediji i politika

27. 4. u 9:15 sati

Politika okoliša

28. 4. u 10 sati

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

26. 4. u 9 sati

Politička psihologija

28. 4. u 12 sati

Komparativna politika

29. 4. u 9:15 sati (online)

Politički sustav Hrvatske

29. 4. u 9:15 sati (online)

Interkulturalno razumijevanje

29. 4. u 11 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

28. 4. u 9 sati

Znanost o upravi

29. 4. u 14 sati

Politike proširenja EU

26. 4. u 11:30 sati

Politička demografija

29. 4. u 12 sati

Politički sustav Izraela

29. 4. u 9:15 sati (online)

Teorije nacije i nacionalizma

28. 4. u 13 sati

Komparativni politički sustavi

29. 4. u 9:15 sati (online)

Pravo Europske unije

29. 4. u 8:30 sati

Suvremena geopolitika

28. 4. u 13 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

26. 4. u 11:30 sati

Suvremena diplomacija

30. 4. u 15 sati

Vojna povijest

29. 4. u 12 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Politička antropologija

28. 4. u 9 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

29. 4. u 9:15 sati (online)

Lokalna samouprava

29. 4. u 14 sati

Politička kultura

27. 4. u 10:30 sati

Političko predstavljanje

29. 4. u 14 sati

Znanost o miru

28. 4. u 13:45 sati

Feminističke teorije

27. 4. u 10:30 sati

Projekti EU fondova

28. 4. u 12 sati

Europeizacija javnih politika

29. 4. u 14 sati

Suvremene politološke teorije

28. 4. u 13:45 sati

 

 

 

Studijske grupe