Travanjski ispitni rokovi

 

Naziv kolegija

 

 

Travanjski ispitni rok

 

I. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost I

8. 4. u 9 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

9. 4. u 9 sati

Sistematska sociologija

7. 4. u 13 sati

Informatika

9. 4. u 9:30 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

8. 4. u 10 sati

Osnove ekonomske politike

8. 4. u 9 sati

Temeljni filozofski koncepti

9. 4. u 16 sati

Uvod u političku znanost II

7. 4. u 8:15 sati

Novovjekovna politička filozofija

9. 4. u 10 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

7. 4. u 13 sati

Engleski jezik

7. 4. u 10:30 sati

Njemački jezik

7. 4. u 12:30 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

8. 4. u 10 sati

Interpersonalna komunikacija

8. 4. u 10 sati

Marginalne skupine u društvu

7. 4. u 13 sati

 II. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustavi

8. 4. u 9 sati

Uvod u političku etiku

9. 4. u 10 sati

Međunarodni politički odnosi I

7. 4. u 10:15 sati

Političke doktrine i ideologije

8. 4. u 10 sati

Politika okoliša

7. 4. u 18 sati

Politički marketing

8. 4. u 13 sati

Politička sociologija

7. 4. u 13 sati

Međunarodni politički odnosi II

7. 4. u 11:15 sati

Teorije države

9. 4. u 12 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

8. 4. u 10 sati

Političko komuniciranje

8. 4. u 13 sati

Međunarodna zajednica i BiH

8. 4. u 9 sati

 

III. godina – preddiplomski studij

 

 

Suvremeno političko-filozofska misao I

8. 4. u 9 sati

Međunarodni ekonomski odnosi

8. 4. u 10 sati

Teorija i praksa diplomacije I

8. 4. u 13 sati

Politike migracija

8. 4. u 11 sati

Integracijski dometi Europske unije

7. 4. u 9:15 sati

Mediji i politika

11. 4. u 17 sati

Suvremena političko filozofska misao II

8. 4. u 10 sati

Politička psihologija

9. 4. u 9:15 sati

Teorija i praksa diplomacije II

8. 4. u 13 sati

Komparativna politika

10. 4. u 11 sati

Kantova politička misao

8. 4. u 10 sati

 

I. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

7. 4. u 13 sati

Europska unija: organizacija i sustavi

8. 4. u 12:15 sati

Komparativni politički sustavi

10. 4. u 11 sati

Metode upravljanja rizicima i krizama

12. 4. u 9 sati

Populacijska politika

8. 4. u 14 sati

Osnove teorije vanjske politike s vanjskom politikom BiH

8. 4. u 9 sati

Socijalna politika

9. 4. u 15 sati

Uvod u međunarodno javno pravo

9. 4. u 12 sati

Suvremena geopolitika

11. 4. u 11 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

8. 4. u 8 sati

Suvremena diplomacija

8. 4. u 13:15 sati

Demokracija, civilno društvo i ljudska prava

7. 4. u 13 sati

Upravljanje projektima

9.4. u 15 sati

Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave u EU

11. 4. u 13 sati

Politički pluralizam u BiH

11. 4. u 13 sati

Znanost o upravi, javna uprava i samouprava u BiH

11. 4. u 13 sati

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

14. 4. u 15 sati

Radno i socijalno pravo

8. 4. u 13 sati

 

II. godina – diplomski studij

 

 

Regionalne komparativne politike

8. 4. u 10 sati

Javna diplomacija i sigurnosne službe

7. 4. u 13 sati

Međunarodne organizacije i kultura mira

11. 4. u 11 sati

Političke stranke i izborni sustavi

12. 4. u 10 sati

BiH i europski regionalizam

11. 4. u 13 sati

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

7. 4. u 13 sati

Europeizacija javnih politika

10. 4. u 12 sati

Ažurirano: Srijeda, 02 Travanj 2014 11:56
 

 

Studijske grupe