Dodatni (dekanski) ispitni rokovi za STUDIJ SOCIJALNOG RADA U 2021./2022. akademskoj godini

Dodatni (dekanski) ispitni rokovi za STUDIJ SOCIJALNOG RADA U 2021./2022. akademskoj godini

 

 

I.        GODINA

Kolegij

Dodatni (dekanski) ispitni rok

Teorijske osnove socijalnog rada

28.9. u 10h

Sistematska sociologija

 26. 9. u 9h 

Uvod u socijalnu i kulturnu antropologiju

26. 9. u 9h

Povijest socijalnih i političkih teorija

27.10. u 10h

Hrvatski jezik – jezične vježbe

28. 9. 8:30

Engleski jezik 1

27.9. u 17.00 

Njemački jezik 1

28.9.2022. u 11.00 sati

Socijalna demografija

28.9.2022. u 13h

Akademsko pismo

27.9.2022. u 12h

Mediji i odgoj

27.9.2022. u 9.00h

 

 

Socijalni rad i interpersonalna komunikacija

26. 9. u 9h

Informatika i statistika

27.9. u 10 sati

Uvod u teoriju države i prava

29. 9. u 13h

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

28. 9. 8:30

Engleski jezik 2

 27.9. u 17.00

Njemački jezik 2

28. 9. u 11h

Teorija konflikata

26. 9. u 9h

Povijest socijalnog rada

30.9.2022. u 13 sati

Politika okoliša

26.9. u 13h

 

II. GODINA

Kolegij

Dodatni jesenski ispitni rok

Etika socijalnog rada

27.10. u 10h

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

26. 9. u 9h

Osnove savjetovanja

28.9. u 9h 

Osnove socijalne politike

29.9. u 18h

Osnove psihologije

30.9. u 18h

Mediji i zaštita maloljetnika

 

Socijalni nauk religijskih zajednica

26. 9. u 9h

Socijalni rad u zdravstvu

26. 9. u 9h

 

 

Socijalni rad s obitelji

 28.9. u 9h

Socijalni rad s pojedincem

28.9. u 10h

Socijalna psihologija

30.9. u 19h

Obiteljsko pravo s osnovama GPP-a

28. 9. u 13 h

Marginalne skupine u društvu

26. 9. u 9h

Krizne intervencije

26. 9. u 9h

Socijalni rad s djecom i mladima

27.09.2022. u 16 sati

Suvremeni pristupi znanosti o odgoju

28. 9. u 12h

 

 

 

 

III.  GODINA

Kolegij

Dodatni jesenski ispitni rok

Socijalni rad u zajednici

30.9.2022. u 13 sati

Radno i socijalno pravo

27.9. u 12h

Upravno pravo

                   29. 9. 2022. u 12 h

Socijalni rad s ovisnicima

26.9.2022. u 11h

Klinika za psihijatriju

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

28.9. u 10h

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

26. 9. u 9h

Duhovnost i socijalni rad

30.9.2022. u 13 sati

Zdravstvena prevencija u socijalnom radu

 30. 9. u 9h

 

 

Socijalni rad s grupom

26. 9. u 9h

Socijalna psihijatrija

26.9.2022. u 11h

Socijalna gerontologija

30.9.2022. u 13 sati

Djeca i mladi u kontaktu sa zakonom

28.9.2022. u 13h

Liderstvo i menadžment u socijalnom sektoru

29. 9. u 9h 

Preventivni programi u socijalnom radu

28.9. u 9h

Obitelj  i djeca s teškoćama u razvoju

28.9. u 10h

Socijalna pedagogija

27.9.2022. u 15:30

 

 DIPLOMSKI STUDIJ

I.        GODINA

Kolegij

Dodatni jesenski ispitni rok

Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu

28.9.2022. u 13h

Siromaštvo i socijalna pomoć

27.09.2022. u 16 sati

Socijalna politika u BiH

29.9. u 18h

Obiteljska terapija

28.9. u 9h

Kvantitativne metode u socijalnom radu

27.9. u 13h

Procesi i metode procjene obitelji

 27.09.2022. u 16 sati

Izvanobiteljska skrb djece i odraslih

26. 9. u 9h

Vođenje slučaja u socijalnom radu

26. 9. u 9h

 

 

Europska socijalna politika

26. 9. u 9h

Supervizija u psihosocijalnom radu

30.9.2022. u 13 sati

Ljudska prava i socijalni rad

28.9.2022. u 13h

Kvalitativne metode u socijalnom radu

28.9. u 8h 

Socijalni rad u psihijatriji

26.9.2022. 11 h

Klinika za psihijatriju

Civilno društvo

26. 9. u 9h

 

II. GODINA

 Kolegij

Dodatni jesenski ispitni rok

Integrativni pristup u područjima socijalnog rada

28.9.2022. u 13h

Socijalna politika i socijalni menadžment

29.9.2022. 10h

Metode u društvenim istraživanjima - Nacrt istraživanja

29.9. u 13h

Medijacija

26. 9. u 9h

Profesionalnost u pomažućim profesijama

26.9.2022. u 11h

Projekti EU fondova

28.9. u 9h

Socijalni rad u školi

28.9. u 10h

 

 

Odabrana područja socijalnog rada

27.09.2022. u 16 sati

Socijalni razvoj i socijalno planiranje

29.9.2022. 11h

Palijativna skrb u socijalnom radu

26. 9. u 9h

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

29. 9. u 12h

 

 

Studijske grupe