Studij filozofije – termini dekanskih ispitnih rokova

Studij filozofije – termini dekanskih ispitnih rokova

Preddiplomski studij

I. godina

Antička filozofija                   29. 9. 2014. u 11 h

Uvod u filozofiju                   30. 9. 2014. u 11 h

Logika I                                 30. 9. 2014. u 10 h

Znanstvena metodologija       29. 9. 2014. u 12 h

Filozofska terminologija        1. 10. 2014. u 10 h

 

II. godina

Logika II                                30. 9. 2014. u 10 h

Etika I                                    30. 9. 2014. u 10 h

Teorija spoznaje                     29. 9. 2014. u 9 h

Filozofija srednjeg vijeka

I renesanse                             Prilikom dolaska profesora

Filozofija Tome Akvinskog   Prilikom dolaska profesora

 

III. godina

Filozofija novog vijeka I        30. 9. 2014. u 11 h

Filozofija novog vijeka II      3. 10. 2014. u 11 h

Filozofija odgoja

i obrazovanja                          3. 10. 2014. u 10 h

Metafizika I                           29. 9. 2014. u 10 h

Suvremena filozofija I           29. 9. 2014. u 13 h

Filozofija znanosti                  30. 9. 2014. u 10 h

 

Diplomski studij

I. godina

Filozofska antropologija        3. 10. 2014. u 11 h

Suvremena filozofija II          2. 10. 2014. u 16 h

Suvremena kultura,

obrazovanje i etika                 30. 9. 2014. u 10 h

 

II. godina

Metafizika II                          Prilikom dolaska profesora

Etika II                                   30. 9. 2014. u 10 h

Metodika nastave filozofije   Prilikom dolaska profesorice

Izabrana teodicejska pitanja   29. 9. 2014. u 13:30

Filozofija religije                    3. 10. 2014. u 9 h

Aristotelova metafizika          29. 9. 2014. u 10 h

 

 

Studijske grupe