Rezultati ispita kod akad. Šimuna Muse (13. rujna 2021.)

1. Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su:

- Petra Jolić

- Andrea Musa

- Nikolina Rubić

Usmeni dio ispita održat će se u utorak 21. rujna 2021. u 10 sati.

2. Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne nije nitko položio. 

Studijske grupe